Radio Frisiana - Koudum

 

 

Wolkom * Willkommen * Welkom

  Fan etherpiraterij (Frisiana - It Koudumer Piraatsje) nei legale Radioprogramma's

Lokale radio studio yn Balk foar:

"www.radiospannenburg.nl":  Ether 96.4 - Internet app

Eltse woansdei fan 10 oant 11 oere: Pompebleden (Frysk)

Dernei fan 11 oant 12 oere Oastewyn (Dútske Volksmuzyk)

 

Herhellingen

 

Freeds:  fan 10 oant 12 oere 

Sneins:  fan  07 oant 09 oere 

*********************************************

Sneinske muzyk

 

Alle sneinen:  fan 5 oant 7 oere

Herhelling op Tiisdei fan 6 oant 8 oere

Foar fersykplaatsjes : radio.frisiana@gmail.com

(Tel. studio: 0514 602121)

***************************************************************************

Internet radiostation: www.friesepiraten.nl

Is helaas opheven troch de oprjochter, fanwege oare drokte en de kosten.

Jammer mar ik sykje grif in oar stasjon om myn muzyk hearre te litten.

Hâld it mar wat yn de gaten.

******************************************************

Ûndersteande programma's noch  14 dagen

 beskiber om efternei te belústerjen:  

*************************************

 

“Pompebleden”

Mei populaire  Fryske muzyk

*

 “Oastewyn”

Dútske en Oastenrykse Volksmuzyk

*

 “Sneinske Muzyk”.

 

Lekker yn 't gehoar lizzend, mei sa no en dan in geastlik smaakje

Eltse sneintemiddei:  fan 5 oant 7 oere

Herhelling tiisdei:  fan 6 oant 8 oere

*

 

* Gastenboek *

 

 

Skiednis - Histoarje

 

 

1

Foto's en Video's

 

 

2

    

Romke betinkt, Jellie en Klassie

 

 

3

Nijs en weetjes

 

 

4

 'Fan 'Lytse Bearn' nei 'Hofkesjonger'

 

 

5

Fierder as "Frisiana" Piraat

 

 

6

Pompebleden en Splitearten

 

 

7

Romke yn de Gemeenterie

 

 

08

Nei 'Radio Gaasterlan'

 

 

09

Mear oer Romke

'

 

10

Info oer de RTN

 

 

 

*

 

Besjoch it aktuele waar, bij it KNMI - "kust actueel"