Ynformaasje en opsykje :

7

Frisiana Archief

 

Lês mear oer:

 

De Frisiana

De man dy dizze namme keas foar syn geheime stjûrder,

prebearret eat fen dizze betsjutting wier te meitsjen.

It ferline ….

 

Frisiana - Plakboek

De Frisiana wie in bekende piraat en krige

in protte fersykjes út de regio.

It “raporten” mei kollegas leverde

QSL kaarten op út it hiele lân. 

 

It woanskip

Het liet "It Woanskip" op’e nij besongen troch

Anneke Douma  is earder útbrocht,

 op in Lp, troch de Luwadder groep "Irish Stew".

Wat is der dochs sa bisûnder oan dat woanskip?

 

 

Frisiana festival LP's

In hichtepunt yn it piratebestean wie it útbringen

 fan de LP "Frisiana Festival".

Dernei kaam de twadde LP mei de titel

"Frisiana live Festival".