Ynformaasje en opsykje :

8

Pompebleden Archief

 

Lęs mear oer:

 

Pompebleden

In namme foar in programma betinke hoe moat dat.

De efterlizzende gedachte achter “De Pompebleden” is de

gedachte dat der  net folle stjoerders binne dy’t Frysktalige ferskes bringe.

Romke woe der wat oan dwaan