Ynformaasje en opsykje :

9

Splitearten archief

 

Lęs mear oer:

 

Splitearten

In tweedelig programma mei lústermuzyk

 en ynformaasje foar âlderen.

De presentaaasje is in hannen fan Romke Kroondijk 

en Atse de Groot die it programma graach bringe

űnder it motto “goud van oud door oud”.

Hoe sil it harren fergean …