Pompeblęden

In programma mei in protte Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons fan 07.00 oant 08.00 oere

Dizze side is bijwurke op: 01-07-2020

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Werom nei de homepage

 

Eardere útsjoeringen

 

 Woansdei:  24 juni :

 

 Woansdei:   1 juli :

 

 

Playlisten

 

Pompebleden - 1 juli

Nr. 1088

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

Oh Wietske

Apollo Trio

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Elke dag is een geschenk

Herman Lippinkhof

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jeneverkrúk

Irish Stew

De seeman 2

Jan vh Meer

De Jouster toer

Keallepoaten

De gouden ring (Frysk)

Rommy

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

De fles- âlde leafde

Turns 43

Op healwei

Ferbean

Us pake syn klok

Sambrinco's

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

 

Pompebleden - 24 juni

Nr 1087

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skűtsjeskippers - Rosamunde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Bier yn 't hier

Bricquebec

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga &Ork.

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Ferwűnderje dy

Sytse Haima

Gurbe Dykstra

Irish Stew

I saw the light

Pigmeat

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater met Orkest

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Wille

Ferbean

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Myn eiland

Doede Bleeker

 

Pompebleden – 17 juni

Nr 1086

In groet

Johannes Rypma

De moaiste

Gaatze Bosma

Heit kin alles

Hessel vd Wal

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tút

Bauke En Greetje

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Marij

Samar

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

Sneekweedixie

Sneekweekband

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Een kind alleen (auto ongeluk)

Rommy

Wiere freonen

Jan Scheffer

Turns - ús doarp

Turns 43

Kensto ok dat gefoel

Doede Bleeker

 

Romke moast in heupoperaasje űndergean en hat de útsendingen

 efkes oerlitten oan syn radiocollega Lyckle Zwaagstra.

Jo sille wol in oantal muzyk, mei de playlisten, misse want der is gjin oandacht bestege.

Mar toch tige dank Lyckle dat it programma trochgean koe en ek foar dyn betterskip winsken

It hat holpen want it giet no wer redelik goed en kin werom nei de studio yn Balk.

 Jim misse no 5 wiken muzyk mei de playlisten fan 6 maaie oant/mei 10 juni.

 

Pompebleden - 6 mei

Nr 1085

Knoopkes

Piter Wilkens

De siedders

Tetman, Anne en Jarich de Vries

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Yn 't skaad fan de alde mole

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

A Frisian song about wandering

Swalker

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

Ellende zat

Karst Berkenbosch

B - Dit is Radio Spannenburg

studio

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Jonge kom dochs gau wer

Bakhústerheech Sjongers

Bist su bliid met mij (De hűn)

Simon Dijkstra

De maaitiid 2

Spic & Span

Lyts famke

Marcel Smit

Vergeef me

Rommy

 

Pompebleden - 29 Apr

Nr. 1084

Maaitiids- & Siederssang

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

Aldermoaiste famkes

Die Twa

It skouke fan pake

Bennie Huisman

Twa dat is in pear

Grintfiskersjongers

As om de toer de sweltsjes

Sambrinco's & Henk vd Heide

Wij wurde wei

Doarmers

Beppe Ruerdsje

Rinke en Wietske

Fryske Potpouri 1

Keallepoaten

Frij

Bauke en Greetje

De brúnwurker

Hűnekop

Volver volver

Cajun Beano

Baby blue

Rommy

Foar ivich op 'e rin

Fokke Miedema

Do âlde Súdersee

Lemster Shantykoor

Stop der dochs mei sei de see

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

De tiid hâldt gjin skoft (lang)

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

 

Pompebleden – 22 april

Nr. 1083

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

Myn stad - Dokkum

Sytse vd Werf

Fryske fisken - (Bergsteigerpolka)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Curaçao

Skumkoppen Harlingen

Alleen naar Edens

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Stadsje Bolsert

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke & Minekes

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Wodka

Wiegels Wjukkelmachine

Jow elkoar de han

Klaske Ferwerda

Wes dysels

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

I had a heit (remigrant)

Samar

Fries om utens

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden - 15 apr

Nr. 1082

As it aanst wer simmer wurdt

Sambrinco's & Henk vd Heide

Op it wetter

Apollo Trio

Sailor Boy

Windkracht 10

Un fijne meid

Irish Stew

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Lot ut é lotterij

Ferbean

Jou my in tút

Gurbe Douwstra

Eartiids

Rinke & Wietske

Wrâld fan goud

Bert Tinge

It Noarderleech

Dubbel Accoord

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Bliuw no bij mij

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Geart Popel

Sytse vd Werf

 

Pompebleden – 8 april

Nr. 1081

Achter de schouwburg

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Reade Geart

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Bin de weagen oerstjoer

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Irish rover

Irish Stew

It famke, de hűn en de houtkapper

Reboelje

De WAO er

Sytse vd Werf

En steeds weer huil je

Rommy

Foarjier

Anneke Douma

Blauwe luchten, wijdse verten

Jelle Dijkstra en Ko Bonnema

Op in joun

Apollo Trio

Continuing story

Bauke en Greetje

Moskjes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Yn 't wite san fan Rodos

Griet Wiersma

Oant sneintejoun

Evergreens

Lit mij der yn - hij hat spiit

Turns 43

It feinstje fan Menaem

Anneke Douma

It wiif fan skele Jan - instr

Piter Wilkens

Dach Mem

Eddy Dykstra

De Dwersfeart

Ritske Numan

 

Pompebleden 1 april

Nr. 1080

Maaitiid

Jarje

Tiid foar elkoar

Rinke & Wietske

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Suertsjeferkearing

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Salang ik libje

Ale en Rika

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

De lęste tram

Govert Hogeterp

Mamou two step - instr

Cajun Beano

Peaske tiid

Henk vd Heide

In liet oer luv

Bauke en Greetje

Fragen

4 Troubadours

Ik wol in tút fan dy

Anneke Douma

Memmeleafde

Marjan Fennema

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Aldershús - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden 23 mrt

Nr. 1079

Hat heit efkes tiid

Bauke vd Woude

Foarjiers fűgelkoar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De Kening fan de greide

Piter Wilkens

Pech

Occajun

Parregeastermar ballade

Jannie Brandsma

Myn leafste famke

Marten Boom

It âldershus

Anneke Douma

It haadstel oan de muorre

Kobus Algra & Sybe Krol

As ik dij nedich ha

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Mata Hari

Apollo Trio

Op 'e Jouwer

Eddy Dykstra

Janina

Rommy

Tiid foar elkoar

Rinke & Wietske

De swalkerinne

Gurbe Douwstra

Op 'e marren fan Fryslân

Rono's

Slotdory-Madelot - instr

Kat yn 't Seil

 

 

Pompebleden – 18 mrt

Nr - 1078

In prachtige dei

Bauke en Greetje

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

It is de boer allikefolle

Specials

Kafee fan âlde Harke

Sytse vd Werf

Lekke bân

Country Wytske

Lapekoer

Tietsia

Beerenburg is myn chirurg

Piter Wlikens en Euphonia

Ik stean op Gaasterlânske hichte

Bakhústerheech Sjongers

De barchjes fan omke Jan

Lieuwe Baarch

It âlde doarp

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Piter, Piter, Piterke

Sambrinco's & Henk vd Heide

Lizelotte

Ferbean

Twa is in pear

Anne, Jarich, Tetman & Minne de Vries, Rients Gratema

De grote liefde

Rommy

Ik heb een steen verlegd

Paul de Leeuw

Ik mis dy

Sije

De roas

Anneke Douma

Rose of my heart

Johnny Cash

 

Pompebleden - 11 mrt

Nr. 1077

Gjin C te heech

De maaitiid

Evert en Eddy - Koudum

Buormans geit

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Gaen jou met 'n singeltsje om

Gjin C te heech

De maaitiid

Hessel vd Wal

Tusken Mantgum en Weidum

Rommy

As de ljip

Bauke vd Woude

Foarjaar

Peter Moesser Music

Happy time - instr

Griet Wiersma

Genietsje fan disse dei

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Gek op dij

Bert Tinge

Sytske ( út de 5e klas)

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Sonja en Sieu

West Atleta Zangers

O Skylgerlan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Hé hé leave skat

Musicals

Skots en skeef Fryslân troch

Luc Jong

Heidewitska

 

Pompebleden – 4 mrt

Nr. 1076

It is maaitiid

Evergreens

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

The wild rover

Skumkoppen Harlingen

Lytse Joke

Samar

Ik stean yn 'e brân

Tűzen triennen - Britsum

Lytse Piter

Sytse vd Werf

Ik bin in 'e lorum

Irish Stew

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Sneekermeer

Willehúske

Doge jo wol

Specials

Greatte Pier

Sunrise

Ik hald fan dy

Dana Winner

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Sis mem werom

Anneke Douma

Sytske

Roel Slofstra

Bij it wite brechje

Tietsia

Fryske foxtrot - instr

Nieuwe Frisia's

 

Pompebleden - 26 febr

Nr. 1075

Ljipke kom werom

Samar

Ik kom werom

Roel Slofstra

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Werom rinst do mij foarbij

Keallepoaten

Tabé myn famke

Pipegaaltsje Sjongers

Earm as in luus

Rients Gratema & Tessa Visser

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Feurjaar

Sytse vd Werf

Fűgels

Die Twa

Maaitiid en jonkheid

Lemster Mannenkoor

Pas goed op myn famke

Sjoerd Tjepkema

Lytse jonge

Marjan Fennema

Frysk hynder- wiskey

Jelle - B

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Famkes 2

Swiet & Bjuster

O, Susanne

Notenkrakers

 

Opnamen voor 19 februari zijn mislukt

Pompebleden - 12 febr

Nr. 1074

Pigmeat

Alde bűkebeam

Griet Wiersma

De klokken

Marjan Giesing

Moast it wol witte

Keallepoaten

Ik tel blommen

Bauke en Greetje

Tink mar in tút

Bennie Huisman

Akky fan'e Gaastmer

Murk Lelsz - solo: Durk en Foppe

It famke en de seeman

Jappie en Annie Muizelaar

Goodbye my love

Evergreens

Do alde moaije moune

Rinke & Wietske

Thús

Samar

Hurde hollen - (Fryske koppen)

Bauke en Greetje

Ik bin de clown

Musicals

Muoike Afke yn har Dafke

Anneke Douma

Ik wol in tút fan dy

Sambrinco's

Jow mij in tút fan dij

 

 

 

Pompebleden – 5 febr

Nr. 1073

Reedriderswals

Ken Griffin

As 't bűten stoarmet

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Al sil de hiele wrâld feroarje

Anneke Douma

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

Fryslân o Fryslân

Ben Mol

Super Sytske

Ferbean

Ien tút

Albert Bonnema

De dingen

Cajun Beano

De boeretryn

Stampers

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Tussen 't Fliet en Swarte Haan

Wiko's - Afke Visser

Alabama, John Cherokee

Lemster Shantykoor

De clivia van Geertsje Walle 2

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Tiid hald gjin skoft

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Pompebleden – 29 jan

Nr. 1072

Bonkefeart

Anneke Douma

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Súdersee

Lemster Shantykoor

Fryslân is moai

Bauke en Greetje

Viva sequin - do re mi

Cajun Beano

Tante - fan mij

Turns 43

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Libje dyn libben goed

4 Troubadours

Fjouwertűzen stientsjes

Bennie Huisman

Siz muzikant

Vermaningsband

Iederien wurdt bekend

Frerik de Swetser

Sjonggala

Gerbrich v Dekken en Gurbe Douwstra

Wyld als de weagen

Doarmers

Ik bin mar in hippy

Apollo Trio

As ik no sa in de spegel sjoch

Griet Wiersma

Mingulay boat song

Murk Lelsz

 

Pompebleden 22 jan

Nr. 1071

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

As de steamfluit trije kear gűlt

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Winterwille

Joke en Anneke

De âlvestędetocht (oer iis)

Anne, Jarich, Tetman

& Minne de Vries, Rients Gratema

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

De sok fan kromme Jan

Pigmeat

Rein en sinne

Fokke Miedema

Wat bist do leaflik - instr

Gilde Duo

See, see, do wide see

Goutumer Shantykoor - Sytse Wiersma

Wyld fan skűtsjesilen

Steven en Jolanda

Abe

Cajun Beano

It froalike famke

Anneke Douma

Leafdesferske

Marcel Smit

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

De kurk is sprongen

Samar

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

 

Pompebleden – 15 jan

Nr. 1070

Us doarp

Hepie en Hepie

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Mimering

Roel Slofstra

Sweet reconciliations

Goutumer Shantykoor

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Skylgeralân

Sambrinco's & Henk vd Heide

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

Liefde is goud

Rommy

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

It lot fan Tea

Lemster Mannenkoor

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Hy koe't net litte

Apollo Trio

Drinkliet

Lemster Shantykoor

By Hiske yn it diske

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Pompebleden 8 jan

Nr. 1069

De Fryske cowboy

Celebrators

Fitnis

Bauke vd Woude

Myn herte skriemt

L. Wielsma & K. Dijkstra

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema

Winterjounennocht (dia's besjen)

Sytse vd Werf

Geef me myn tiid terug

Bauke vd Woude

Optimisten

Samar

Hé ik hald fan dij

Bombarje

Wite_watte_fantasij

Rinke & Wietske

De toer van 'e Jouwer

Nijjiers revue

Cliffs of Moher

Gurbe Douwstra

Schokland

Eelder Shantykoor

Rűzjend yn 'e wyn

Ernst Langhout & Johan Keus

It ein fan de reinbôge

Fokke Miedema

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Pompebleden – 3 jan

Nr. 1068

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

Winter wűnder wrâld

Adri de Boer

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

It famke en de Seeman 2

Bakhústerheech Sjongers

Wij hawwe altiid wille

Fryske famkes

Dochter en mem

Griet Wiersma

Als ik jou niet had gekend

Dick van Altena

De arm om mijn schouder

Dick van Altena

Borderline

Cajun Beano

De sawnde weach

Holke Rienstra

Frysk hynder

Griet Wiersma

Meisje

Rommy

Yn myn dream

Turns 43

It fotoboek

Marjan Fennema

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

 

Pompebleden – 27 dec

Nr. 1067

Bęst genôch

Piter Wilkens en Griet Wersma

Maaike

Rodeo's

Kaai boppe de doar

Rients Gratema

It doarp

Anneke Douma

Brr.... ('t is wer winter)

Simon Dijkstra

Bokwert Blues

Bauke en Greetje

Har eagen

Kratsje

Wij nimme it net

Henk vd Heide

De boat fan Starum

Henk v.d. Heide & Anneke Pater

De Grouwster weagen - instr

Gilde Duo

Ik bin de tyd kwyt

Irish Stew

Wij Friezen binne thús op it wetter

Durkje en Froukje

Baaie

Rients Gratema

Fryslân ik hâld fan dij

Shanty koren in Thialf

Pake's klok

Ben Mol

As de skűtsjes wer sile - instr

Rono's

 

 

 

Pompebleden – 18 dec

Nr 1066

Krysttiid yn Fryslân

Jikky De Boer & Menno Huizinga + Ork.

Een heel gelukkig Kerstfeest

RTV sterren van 1975

Alde Gerrit

Sunrise

Maria nei Betlehem

Dobber - Harich

Tsjerkeklokken

Gurbe Douwstra

Skiep sunder hoeder

Dobber - Harich

Weet je dat Kerstmis het mooiste feest is

Ellis & Ben

Krystfeest yn t buertsje

Anneke Douma - Annemarie Jorritsma

Ik bliuw dyn freon

Griet Wiersma en Syb van der Ploeg

Bysűnder Krystfeest

Gaatze

Krysttiid

Sunrise

It is stil yn e nacht

Fokke Miedema

Nacht yn Betlehem

Dobber - Harich

Hoe let is it no

Tom en Bert

Stil is de nacht

Anneke Douma

 

Pompebleden - 11 dec

Nr 1065

Fereale as in hin

Country Wytske

Leafdes nacht

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

De waarmte fan desimber

Adri de Boer

De Lemmerboat

Apollo Trio

Texelstroom

Peter Marnier

Ast' mij fregest, hoe it mei mij giet

Hessel vd Wal

Strjitmuzikant

Vermaningsband

De woanark

Anneke Douma

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Fan libben en dea

Bauke en Greetje

Lies

Doede Bleeker

It bűthůsbankje

Wiko's

De wetterfaam

Pipegaaltsje Sjongers

Kertier oer fiven

Gurbe Douwstra

Noardewyn

Marjan Fennema

 

Pompebleden - 4 dec

Nr 1064

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Sels dyn namme is moai

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Feintsje fan menaam

Forte - Makkum

Fries

Bauke vd Woude

Hop mar myn swarte

Samar

Dyn tiid leave komt noch wol

Simon Dijkstra

Ale Peringa

Marjan Fennema

Wannear

Dűbeldijk

Mienekes, de orgelman

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

De Súderpier

Havenduo

Oars as in oar

Pigmeat

It docht my sa goed

Ritske Numan

Ik wol dy om my hinne

Van geeft 'm

Rio Grande

Lemster Shantykoor

Alde Súdersee

Jan Scheffer

Het joetslied

Ben Mol en Gerard Wiersma

Travailler

Cajun Beano

 

Pompebleden – 27 nov

Nr 1063

Piratenwals

Apollo Trio

Asto mar by my bist

Die Twa

Lytse fugel werom sjongst do net mear

Jelle de Boer

De keaplju út de Westerein

Musicals

Fannacht hie ik in frjemde dream

Frysk Sjongersgala –

 Anneke, Griet, Gurbe, en Piter

Alhiel ut Spanje

Gurbe Douwstra

Alles yn 'e war

Fries bernekoar

Fereale op dy

Bauke en Greetje

Omstippers (âlderein)

Ferbean

Winter

Sytse vd Werf

Ride (op 't iis)

Rinke & Wietske

It stopljocht

Sambrinco's

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Ze kwam uit Harlingen

Alias the Same

Sinterklaas yn Hylpen - 1991

Hylpers

Fryslâns bęste

Keallepoaten

Wolsto altyd by mij bliuwe

Rinke en Wietske

 

Pompebleden – 20 nov

Nr. 1062

Foar de grap (mei dij op stap)

Griet Wiersma

Kreaze boerefaam

Recover - Bakhúzen

Blommeliet

Sytse vd Werf

Mar o mar

Lemster Mannenkoor

Slappe Douwe

Irish Stew

Foar Johannes

Doede Bleeker

Meist fantaseare

Samar

It froalike famke 2

Nynke Leidekker

Sjoeke fan it Tsjoekelân

Musicals

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Tink mar in tút

Bauke en Greetje

Fryske Potpouri 3

Keallepoaten

Bestel mar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ik fielde mij sa lullich

Turns 43

Bylden fan myn bernejierren

Anneke Douma

 

Pompebleden – 13 nov

Nr. 1061

Skűlplak foar de storm

Ernst Langhout & Johan Keus

Sjoch do my ris oan

Rinke & Wietske

See, do wide see

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Jou mij dyn blues - Geef me dyn blues

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

La esperanza - La blanca rosa - instr

Cajun Beano

Ik bin myn eigen pake

Bauke en Greetje

Liefste lief

Bauke vd Woude

Steeds mar weer dwaalt se door it bos

Doede Bleeker

Swalkersliet

Anneke Douma

Een smokkelaar

Rommy

Rock en roll is king

Leo Zeldenrust

De âlde púndyk by del

4 Troubadours

Nea sa tsjuster

Griet Wiersma

Us Snits

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

Faas efter glęs

Fokke Miedema

De soan fan it wetterfolk

Bennie Huisman

 

Pompebleden – 6 nov

 6 nov.-  Nr 1995

Fryslân, myn wetterlân

Bennie Huisman

De jűntiid falt

Anneke Douma

Cambuur-Hearefean - instr

Apollo Trio

See

Bauke en Greetje

Schipperslied

Crisito's

Bjusterbaarlik

Bert Tinge

Pyt en Gryt

Janneke Hoekstra

Oan 'e kant

Adri de Boer

Pieter út Aldemardum

Evert en Eddy - Koudum

Te quiro mas

Cajun Beano

Marijke

Griff - Balk

Sinnewaarmte

Die Twa

Do bliuwst myn famke

Tetman, Anne en Jarich de Vries

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

Yn de lyte bij de seedyk

Tietsia

Moaier as myn dream

Fokke Miedema

Der is mear op 'e wrâld - Life is more than a song

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

 

Yn neitins it ferstjerren fan Jellie

30 oktober 1994

Pompebleden – 30 okt

Nr 1059

The rose

Betle Midler

Jij is te dierbaar

Laurika Rauch - Afrikaans

Adiós Amor Adiós

Demis Roussos

Chanson d'amour

BZN - Anny Schilder

Tristesse - instr

Apollo 100

Are you lonsome tonight

Elvis Presley

Dans le soleil et dans le vent

Nana Mouskouri & The Athenians

Ik mis u zo

Willem Vermandere

China roses

Enya

I believe is love

Maywood

Baby blue

George Baker Selection

Amazing grace

4 Men Beautifully

Hang on to a dream

BZN - Anny Schilder

Pelgrimsgebed

Amanda Strydom - Afikaans

I need you

Leonard Cohen

 

Pompebleden – 23 okt

Nr 1058

Jim folk fan Fryske grűn

Rolling Home - Sneek

Walske ut Hylpen

Aald Hylpen

Het is zo fijn

Rommy

Tico taco polka

Cajun Beano

Bliif nyt lang fut (mijn liife jonge)

Doede Bleeker

It lot fan Tea

Lemster Shantykoor

It sweltsje

Ritske Numan

Is se bi di

Johnny de Vries

De toer van 'e Jouwer

Nijjiers revue

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

De muoikes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Fryske diken (Flitst yn myn Opel Manta)

Ferbean

Busje komt zo

Holleboer

Fryslân greidelân

Sybren de Vries

Prate oer muziek

Piter Wilkens

Dreamer

Gurbe Douwstra

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

 

Pompebleden – 16 okt

Nr 1057

Us wűnderpot

Samar

Ik bin Bauke de Groot

Bauke en Greetje

Bernetiid

Rinke en Wietske

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

It is ferbean

Ferbean

In seeman

Anneke Douma

Mijn beste vriend

Rommy

Strontrace

Irish Stew

Stront

Bram

West-zuid-west van Ameland

Windkracht 10

As de súdwester gűlt

Crisito's

Luie Jan

Irish Stew

Stamppot boerekoal

Doede Bleeker

Famkes

Piter Wilkens

Grouwe Marian

Marten Boom

Merke yn Fryslân 2

Anneke Douma

 

Pompebleden – 9 okt

Nr 1056

Sjoch ik dy

Tietsia

It âlde oargel

Sambrinco's

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

Underweis

Rinke & Wietske

De wilde rover

Irish Stew

Ien dei eltse ieu

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Stoarmige winterjűn

Lemster Shantykoor

Frijheid

Wiegels Wjukkelmachine

Hard time

Rolling Home - Sneek

It âlde klokhűs

Ritske Numan

Bayerischer Defiliermarsch - instr

Rundfunkblasorchester Leipzig

Tsjonge jonge

Keallepoaten

De boer moat mei

Samar

Op de grote stille heide

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

 

Pompebleden – 2 okt

Nr 1055

Dit is ús Fryske sang

Anneke Douma & de Sambrinco's

Nannewiid

Bert Tinge

Oktoberlân

Gurbe Douwstra

Pake en Beppe

Rients Gratema

De zangers uit het noorden

Tjeerd & Ricky

De dúvel fan Sleat

Willehúske

Boalserter merke - instr

Gilde Duo

Gekke Geart

Bauke en Greetje

Seemansklachte

Willehúske

Skipperssankje (ferjit mij net)

Pipegaaltsje Sjongers

Fryske potpouri - instr

Vermaningsband

Merke yn Fryslân

Spic & Span

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Ome Kobus

Amazing Stroopwafels

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

 

Pompebleden - 25 sept

Nr 1054

Hjerst

Sytse vd Werf

As ik tink oan dy jierren

Anneke Douma

Alde Pije

Sambrinco's

Rose of Claire

Irish Stew

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Skip mei jild

Piter Wilkens

Bömisches kristall - instr

Snippefangers - Bakhuizen

De Fryske polka

Apollo Trio

Kom nim myn hân

Rinke & Wietske

Keuterboer - kleuterboer

Bauke en Greetje

Sunny

Marjan Fennema

Skipkesile

Bennie Huisman

Oorlogsnacht op zee

Doede Bleeker

Klompen fan Scherjon

Griet Wiersma

Tutsje blues

Piter Wilkens

 

 

Pompebleden – 18 aug

Nr. 1053

De Jouwstermerk

Evergreens

Rum út Jamaica

Lemster Shantykoor

Herten fan stien

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Wy binne 'Ferbean'

Ferbean

Do bist de man

Griet Wiersma

Do alde Súderse

Jan Klem

Skűtsjesile 2

Evert en Eddy - Koudum

It libben is in learskoalle

Joke de Boer

Hij was goed voor z n moeder

Tjeerd Henstra

Nynke

Apollo Trio

Ik bin Gurbe

Bokwerts feestorkest

In lietsje oer leafde

Tűzen triennen - Britsum

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Yn de rein

Wiegels Wjukkelmachine

De stienen man

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Jouster merke

Evergreens

 

Pompebleden – 11 aug

Nr.1052

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Leave Wietske

Sambrinco's

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Yn de bloune skylger dúnen

Fryske famkes

Armer Wandermusikant

Snippefangers - Bakhuizen

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Een zwabber

Wiko's

Wij komme út Franeker

Sterrekiekers

Dreamen

Doarmers

It is net sa maklik

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Schürzenwalzer - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Earpellaan

Willehúske

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

Fierljeppe

Anneke Douma

 

Pompebleden –  4 sept

intro krt

De trije gerniers

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Waldsang - instr

Gilde Duo

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

It doarpsfeest

Irish Stew

De terp

Mingd koar Grou & Brouw. acc. orkest

Beerenburg

Jarje

Yn 'e mieden - instr

Apollo Trio

Nim it libben lichter

Bennie Huisman

Friezeliet

Anneke Douma

Froulju bin as de wyn (slavenkoor)

Albert Bonnema

Why me

Eaglefield - Wommels

Famke

Jaap Louwes

Jeltsje Benedictus

Sytse vd Werf

Altyd onderweg

Doede Bleeker

Oan 'e Dwersfeart

Ritske Numan

Midnight special

Cajun Beano

 

Pompebleden 28 aug

Nr 1060

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Set mij del

Mannemoed

Müde kehrt ein Steuermann zurück

Windkracht 10

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Bats em erin

Doede Bleeker

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

Sleauwe Hindrik

Stampers

Bij de moune oan de mar

Dini en Mini

Op de sluizen van IJmuiden - instr

Nieuwe Frisia's

Gek op dy

Gurbe Douwstra

Myn eilân

Joop Veenstra

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

Een gouden ring

Rommy

 

Pompebleden – 21 aug

Nr. 1059

Fordson Dexta blues

Swiet & Bjuster

Mem wit it net

Arie Kuipers

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Feestje fiere

Anneke Douma

Want ik bin in fűgel en dat is myn nęst

Welmoed Fearsma

Mei dy te farren

Samar

Rare old mountain dew

Irish Stew

Op in iere moarn yn maaie

Joop Veenstra

Adel

Janny Reitsma

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

Hwa keart de rein

Kramtried - Drachten

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Slavenkoor uit Nabucco

Concordia Balk met ZWH koren

Brammetje bolder

Ferbean

De troubadour

Zware Jongens

 

Pompebleden 14 aug

Nr. 1058

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

De rike bidler

Irish Stew

Flinters

Simon Dijkstra

Romantyk

Samar

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

Koudumer Piraten

Goldstars - Koudum

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Wilko de minstreel

Piter Wilkens

Sin en wille

Anneke Douma

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Al myn gelok

4 Troubadours - Piter Wilkens

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Stront

Bram

De zee die neemt, de zee die geeft

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden –7 aug

Nr. 1057

Keatsen is moai wurk

Bauke en Greetje

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Altyd űnderweis

Adri de Boer

De widdou

Doede Veeman

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

Gouden medaillon

Frederick Fluweel

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

Loltsje

Bauke en Greetje

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

Thank God i'm a country boy

Cajun Beano

Wat makket it út - Wat moakt et ek oet

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Jirpelskile

Bennie Huisman

Roosemarie

Jappie en Annie Muizelaar

Mijn IJsselmeer

Oetze Verschoor

Fare, fare

Irish Stew

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits en koar

 

 

 

Pompebleden – 31 juli

Nr. 1056

It is PC

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Skűtsjesilen 3

The Bounty Hunters - Joh. Rypma

De l i l l i k ste man

Frerik de Swetser

Oeral der't leafde is

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Stopljocht - instr

Gilde Duo

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Moai binne de marren

Romke Kroondijk - Koudum

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

Simmerjűn

Anneke Douma

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Noch mar ien

4 Troubadours

Altyd toast

Apollo Trio

 

Pompebleden – 24 juli

Nr. 1055

Friesland boppe

Rommy

Myn ierappellân

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

It is PC

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Tink ik oan Fryslân

Notenkrakers

Aren út skelpen

Henk de Jong

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

It lytse doarpke

Spic & Span

De roas

Anneke Douma

Zwarte zigeuner

Wiko's

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Jannewietske wat is it stil in Sneek

Zware jongens

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 17 juli

Nr 1054

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

35 +

Gurbe Douwstra

Opdroegen an myn echte maten

Doede Bleeker

It seemansgręf

Lemster Shantykoor

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

Hij komt niet weer

Kapiteinskoor

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Jannewietske wat is it stil Zware Jongens

Haringtentje

Lytse Hille

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

De Jouster toer

Keallepoaten

Apenúten

Bauke en Greetje

In rűntsje Fryslân

Musicals

Us heitelan - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 10 juli

Nr 1053

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Simmer

Sytse vd Werf

Djip yn de Wâlden 2

Anneke Douma

Rolling home

Rolling Home - Sneek

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Skűtsjesilersliet

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Hoantsje op 'e toer

Wiko's

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Op 'e ringmuur

Cinderella's en Swingtime

Els hat dochs in plakje grűn

Friesland Combo

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

It hat noch nea sa tsjuster west

Fennema & L. Wielsma

Suzanne

Roel Slofstra

 

Pompebleden – 3 juli

Nr 1052

Op healwei

Ferbean

Ideale skoansoan

Doede Bleeker

Oh Wietske

Apollo Trio

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan 'e wite fjűrtoer - instr

Kat yn 't Seil

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Een gele ballon

Johan & Henk

De jeneverkrúk

Irish Stew

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

De fles- âlde leafde

Turns 43

 

Pompebleden – 26 juni

Nr 1051

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Wille

Ferbean

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga

Myn eiland

Doede Bleeker

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skűtsjeskippers

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Spegels

Anneke Douma

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater

Bier yn 't hier

Bricquebec

Wer in feesje

Bauke vd Woude

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Noch eefkes

Bauke en Greetje

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Op in joun

Apollo Trio

Rein en sinne

Fokke Miedema

 

Pompebleden – 19 juni

Nr 1050

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

As it wier is dat de minsken

Ritske Numan

Marij

Samar

Egerländer Polka

Snippefangers - Bakhuizen

Jennifer

Rommy

In groet

Johannes Rypma

Tút

Bauke En Greetje

Heit kin alles

Hessel vd Wal

De moaiste

Gaatze Bosma

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oade oan it Fryske hynder

Anneke Douma

 

Pompebleden 12 juni

Nr 1049

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Simmer 2

Ljoubjr de band

Unsere blasmusik

Snippefangers - Bakhuizen

Skip mei jild

Piter Wilkens

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Alles iter

Ferbean

Hontsje

Bauke vd Woude

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Aventoer

Adri de Boer

Ik wol wippe

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

It is simmer

Raynoud Ritsma en Aafke Zuidersma

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Heal om heal

Durk Nota

Monja

Wiko's

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

 

Pompebleden 5 juni

Nr 1048

Ik ha leaf

Marjan Fennema

De Jouster toer

Keallepoaten

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

Wanneer de nacht foarbij is

Play all Together

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Bearske fan Bears en De Lietsjesjonger

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leijen (om der te fiskjen)

Simon Dijkstra

Lokkich

Arnold de Jong

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

Us beppe

Henk vd Heide

It skutsje

Eaglefield - Wommels

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Kwezelke

Forte - Makkum

Walske út Hylpen

Aald Hylpen

Ungetiderssang

Selskip Tetman de Vries

It woanskip

Irish Stew

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

 

Pompebleden 29 mei 

Nr 1047

Tusken dreamen yn

Eddy Dykstra

Twa djip blauwe eagen

Rommy en Skelte

Op de bank mei dy

Gurbe Douwstra

Ik bin su ik bin

Cees Greuter

Tattoo Fries

Marcel Smit

Maaike, he lytse Maaike

Hessel vd Wal

Wat de boer niet kent

Pigmeat

Sij

Fokke Miedema

Fiddlers green

Irish Stew

Fryslân, oh Fryslân

Bert Tinge

Skűtsje sile troch 't rak

Vera Molenaar

De maaitiid yn mij

Rolling Home - Sneek

Langstme 2

Sambrinco's & Henk vd Heide

Klaske

Rodeo's

Ik hâld fan dy 2

Bauke en Greetje

 

Pompebleden * 22 mei

Nr 1046

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

Der tuskenút

4 Troubadours

Alles iter

Ferbean

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

Frysk hynder

Griet Wiersma

Mazurka - instr

Vermaningsband

De vrolijke visserman

Minne v Harlingen (Kapper Huizinga)

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Hearen

Roel Slofstra

Second Waltz - instr

Friese doorlopers orkest

Linzen (geintsje fan Ruurd)

Ruurd Feitsma

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

Ski ska skapedykje

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 15 mei 

Nr 1045

Rode rozen

Rommy

Moaie minsken

Bauke en Greetje

Myn reade beppe

Janneke Hoekstra

Te maaie

Anneke Douma

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

Ons mooie stadsje

Harlinger husvrouwen

Kikkertproef

Ferbean

Koekoek

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Buske fan de baas

Gedobr

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wachtsjen is foarbij

Wiko's

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Uber die Wellen (wals)

Nihona's

 

Pompebleden  *  8 mei 

Nr 1044

De maaitiid 2

Spic & Span

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Knoopkes

Piter Wilkens

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

Voetballegioen de Lemmer

Voetbal vereniging Lemmer

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

Seemans klachte

Roel Slofstra

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

Rűzje wyn

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Bist su bliid met mij (De hűn)

Simon Dijkstra

Memmeleafde

Lemster Mannenkoor

Mem

Hessel vd Wal

Mem har leafde

Ritske Numan

Pas goed op myn famke

Sjoerd Tjepkema

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

 

Pompebleden  *  1 mei

Nr 1043

Maaitiids- & Siederssang

Selskip Tetman de Vries en Rients Gratema

Dat wie in tiid

Griet Wiersma

De brúnwurker

Hűnekop

Baby blue

Rommy

Beppe Ruerdsje

Rinke en Wietske

Moeke's koek en sopykream

Piter Wilkens & De Rayonhaden

Twa dat is in pear

Grintfiskersjongers

Tears in heaven

Marjan Fennema

Do âlde Súdersee

Lemster Shantykoor

Stop der dochs mei sei de see

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It spinnewiel

Evert en Eddy - Koudum

Margam Abbey Mars

Nij Libben - Koudum

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

Fryske Potpouri 1

Keallepoaten

 

Pompebleden  *  24 apr 

Nr 1042

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

De Keningin

Doede Veeman

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

De űngelikense striid

Irish Stew

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Pake syn ark

Ritske Numan

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafe.

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Alleen naar Edens

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Wes dysels

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Myn stad - Dokkum

Sytse vd Werf

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

 

Pompebleden  *  17 apr 

Nr 1041

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

 

Pompebleden  *  10 apr  

Nr 1040

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

Pompebleden  *  3 apr 

Nr 1039

Fleurich op

Bauke vd Woude

Memmeleafde

Marjan Fennema

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Maaitiid

Jarje

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Hylper folksliet

Aald Hylpen

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Mamou two step

Cajun Beano

Fragen

4 Troubadours

Famke fan Fryslân

Durkje en Froukje

Salang ik libje

Ale en Rika

Rose of Allendale

Irish Stew

As de ljip

Rommy

Kom hjir no

Gurbe Douwstra

 

Pompebleden * 13 mrt

Nr - 1037

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Do bist alles foar mij

Hapsnurkers

Op in joun

Apollo Trio

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De maaitiid

Gjin C te heech

Foarjaar

Bauke vd Woude

Happy time - instr

Peter Moesser Music

It famke, de hűn en de houtkapper

Reboelje

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Famke ut tuzen

Roel Slofstra

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Gaen jou met 'n singeltsje om

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Pake syn klok

Forte - Makkum

Skotse trije - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden * 6 mrt

  Nr - 1036

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

De fiver fan myn bestean

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Bij it wite brechje

Tietsia

Lytse Piter

Sytse vd Werf

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Doge jo wol

Specials

Greatte Pier

Sunrise

Fryske lân Heitelan

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

P & O - Non-stop - hjoed Pompebleden en Oastewyn

Ik hald fan dy

Dana Winner

It is maaitiid

Evergreens

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oh Bootsman sag uns doch

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Heechste tiid

Simon Dijkstra

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Sis mem werom

Anneke Douma

Koe ik noch mar even

Gaatze Bosma

Fryske foxtrot - instr

Nieuwe Frisia's

 

Pompebleden  *  27 febr 

 Nr 1035

Maaitiids - sintsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

J'elsker dig (dei) Ik hald fan dij

Ria And The Funny Boys

Maaitiid en jonkheid

Lemster Mannenkoor

Ik verheug me weer op jou

Rommy

De Kening fan de greide

Piter Wilkens

Kinst der om laitsje

Gaatze Bosma

Krattenwals

Zware Jongens

Het rondje met bier

Fokko Dam

Hee schat weet je dat

Jettie Pallettie

Koekoek

Jettie Pallettie

Bliide wiiven polka - instr

Irish Stew

Allez poup á la pee

Ale en Rika

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Bei windstarke 4

Shanty Chor der MK Vegesack

I tell me ma

Rolling Home - Sneek (met kinderkoortje)

Mijn kijkdoos

Colinda & Daisy

De grňzzie van mčn buurvrouw

Ferry van de Zaande & Veul Gčre

Polonaise

Lenie

 

Pompebleden  *  20 febr 

Nr 1034

Net langer bang

Rinke en Wietske

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Feurjaar

Sytse vd Werf

Johnny, Johnny

Windkracht 10

Altyd utselfde

Doede Bleeker

O, Susanne

Notenkrakers

Too far from she

Rolling Home - Sneek

De Cocktailpolka

Piter Wilkens

In een Leeuwarder kroegie

Tjeerd Henstra

Je kan de pot op

Nienke de Ruiter

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Jenny McColl

Irish Stew

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Ynskje op e baan - instr

Sambrinco's

Ik kom werom

Roel Slofstra

Flinterdűns - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

 

Pompebleden  *  13 febr  

Nr 1033 

As fjouwer wurden - As vaaier woorden

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

I still love you

Tompal & the Glaser Brothers

Ik hald fan dy

Dana Winner

Teare flinter

Rinke en Wietske

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebűterfeart nei Omsk

Frysk Muzykteater - Rients Gratema

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema e.o.

Feestje fiere

Anneke Douma

Doarpsfeest

Doede Veeman

Myn Gaasterlan

Kritekoar - Balk

Moast it wol witte

Marjan Giesing

Myn beppe

Henk vd Heide

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Ik bin de clown

Bauke en Greetje

Goodbye my love

Jappie en Annie Muizelaar

 

Pompebleden  *  6 febr 

Nr 1032 

Ferdwaald in de tiid (mem)

Doede Bleeker

Al sil de hiele wrâld feroarje

Anneke Douma

De lęste

Gaatze Bosma

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

You ll never know

Jim Reeves

Super Sytske

Ferbean

As 't bűten stoarmet - As't boeten störmt

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Tiid hald gjin skoft

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Betty Bos - (lekke bân)

Turns 43

Ien tút

Albert

Raglan road

Irish Stew

Frysk hynder- wiskey

Jelle - B

Befrijd fan idealen

Samar

Reedriderswals

Ken Griffin

Op een bankje in het stadsplantsoen

Cinderella's

 

Pompebleden  * 30 jan

Nr 1031 

Do

Two be One

Wyld als de weagen

Doarmers

Five o-clock in the morning

Rolling Home – Sneek

Justerje

Ferbean

Fjouwertűzen stientsjes

Bennie Huisman

Ode oan de barman

Suskes

Tante – fan mij

Turns 43

Sjong in liet

Grietsje Kingma

Adieu goodbye

Wiko's

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

Ik bin mar in hippy

Apollo Trio

Friesland is mooi zo

Bauke en Greetje

Ome Jan

Willeke Alberti

Libje dyn libben goed

4 Troubadours

Bananaboatsong

Bauke vd Woude

Tante - fan mij

Turns 43

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebloes

Doede Veeman

 

Pompebleden  * 23 jan

Nr 1030

Winterwille

Joke en Anneke

Dat geeft ons bergen

Rommy

Sa moat we 't hâlde - Zo mouv it holn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Rein en sinne

Fokke Miedema

De âlde toer

Jan Scheffer

De Elfstedentocht 1

Apollo Trio

Jurjen en Syts

Grouwster Koar

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

By Hiske yn it diske

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leafdesferske

Marcel Smit

De kurk is sprongen

Samar

Asto mar by my bist', ist goed

Marjan Giesing

It froalike famke

Anneke Douma

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

Akky fan'e Gaastmer

Bennie Huisman

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

De groetenis

Ritske Numan

 

Pompebleden  * 16 jan

Nr 1029

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

Liefde is goud

Rommy

Mimering

Roel Slofstra

Bartlehiem blues

Welmoed Fearsma

Gluck auf kameraad het ga je goed

Lytse Hille

Us doarp

Hepie en Hepie

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Santa Lucia

Folsgeaster Folk

De ijzeren man 2

Kat yn 't Seil

Draaiorgel

Joop Veenstra

Drinkliet

Lemster Shantykoor

De blinde maagd

Notenkrakers

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Leafdesliet

Eddy Dykstra

Aldershús - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 9 Jan  

Nr 1028

Hé ik hald fan dij

Bombarje

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Bloed, swit en triennen

Sjoerd Tjepkema

De Fryske cowboy

Celebrators

De ko fan Sonnema