Pompeblęden

In programma mei in protte

Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op

woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons

fan 07.00 oant 08.00 oere

Dizze side is bijwurke op: 14-11-2018

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Werom nei de homepage

 

Eardere útsjoeringen

 

 

 Woansdei:   7 nov :

 

 Woansdei:   14 nov :

 

 

Playlisten

 

Pompebleden 14 nov

Nr 1020

Faas efter glęs

Fokke Miedema

Fluistering van hoop

It Ljochtbeaken - Shantykoor

Op in joun

Apollo Trio

Kom es eefkes meiske

Bauke vd Woude

See, do wide see

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Jou mij dyn blues

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Ik hald fan dy

Dana Winner

Ik dream fan dij

Fokke Miedema

Ik felde my as Romeo

Joop Veenstra

De Friezen sille sjonge

Shanty koren in Thialf 19-04-02  solo John Wright

Sit net yn noed - 3

It Ljochtbeaken - Shantykoor

La esperanza - La blanca rosa - instr

Cajun Beano

Rock en roll is king

Leo Zeldenrust

Rein en sinne

Fokke Miedema

Sjoch do my ris oan

Rinke & Wietske

Nea sa tsjuster

Griet Wiersma

Liefste lief

Bauke vd Woude

 

Pompebleden 7 nov

Nr 1019

Dyn leafde

Rinke & Wietske

Bjusterbaarlik

Bert Tinge

Pappies avontuur

Gerard Wiersma

Loos Mina Loos

Kat yn 't Seil

Te quiro mas

Cajun Beano

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits , Operakoor

Pieter út Aldemardum

Evert en Eddy - Koudum

Onvervaard gaan wij te paard

Ivanhoe Club

Marijke

Griff - Balk

Der is mear op 'e wrâldan a song

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jűntiid falt

Anneke Douma

Daar is kracht in het bloed

It Ljochtbeaken (shantykoor)

Kom en doe mee

It Ljochtbeaken (shantykoor)

Sinnewaarmte

Die Twa

Myn trouwe hountsje

Sunrise

Fryslân, myn wetterlân

Bennie Huisman

Cambuur-Hearefean - instr

Apollo Trio

 

Pompebleden 31 okt

Nr 1018

Do bliuwst myn famke

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Lang lyn - Vrouger

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Lyts is moai

Sytse vd Werf

De joun fan it libben

Marjan Fennema

Wiltsje fan Peazens

Wiltsje fan Peazens

Farewell shanty

Windkracht 10

De wetterfaam  (de Fortún)

Kat yn 't Seil

Kommen en gean

Griet Wiersma

Hoeveel ik van je hou

Tjeerd Henstra

Hanging Johny

Pipegaaltsje Sjongers

Pyt en Gryt

Janneke Hoekstra

Lellebel - waar ben je

Paul en Andre

Grienmank  - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Wer de leafde romte hat

Sije & Jayden

Ik ben een Sneker

Nanco Werff, Sietske en Amende Nadia

Der is in grut fertriet

Roel Slofstra

Ik haw leaver in Beerenburg

Stampers

 

Pompebleden 24 okt

Nr 1017

Altijd heb ik je lief

Clouseau

Prate oer muziek

Piter Wilkens

It sweltsje

Ritske Numan

Schepen verlaten de haven

Kobus Algra & Sybe Krol

Bliif nyt lang fut (mijn liife jonge)

Doede Bleeker

Wer de leafde romte hat

Sije & Jayden

It lot fan Tea

Lemster Shantykoor

Ik bin de tyd kwyt

Irish Stew

De muoikes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

De toer van 'e Jouwer

Nijjiers revue

Dreamer

Gurbe Douwstra

Is se bi di

Johnny de Vries

Gek op dij

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Jim folk fan Fryske grűn

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden 17 okt

Nr 1016 

Geef me myn tiid terug

Bauke vd Woude

Famkes

Piter Wilkens

Borst met worst

Pigmeat

X- Goeiemorgen zonder zorgen

Lawineboys

Ik bin Bauke de Groot

Bauke en Greetje

Strontrace

Irish Stew

Grouwe Marian

Marten Boom

Bora bora

Goutumer Shantykoor

Bernetiid

Rinke en Wietske

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

Big strong man

Bone Idle

De lytse Lutske

Griet Wiersma

Hingjend yn 'e line

Kat yn 't Seil

As de súdwester gűlt

Crisito's

In seeman

Anneke Douma

Himel op ierde

Gerard Wiersma

Thialf Wals - instr

Apollo Trio

Mijn beste vriend

Rommy

 

Pompebleden 10 okt

Nr 1015 

Hoe wiis as ik mei dij bin

4 troubadours - Piter Wilkens

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

It âlde oargel

Sambrinco's

De ouwe man (is ferstoarn)

Sytse vd Werf

Merke yn Fryslân 2

Anneke Douma

Stamppot boerekoal

Doede Bleeker

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

Tsjonge jonge

Keallepoaten

Ik denk de hele dag aan jou

Rommy

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

De boer moat mei

Samar

Sjoch ik dy

Tietsia

Moeke

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Stoarmige winterjűn

Lemster Shantykoor

Ik wil varen

Windkracht 10

 

Pompebleden 3 okt

Nr 1014

Wiis

Bauke en Greetje

De beste jaren van m'n leven

Vader Abraham

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Al docht it jo menear

Durk Nota

Dit is ús Fryske sang

Anneke Douma & de Sambrinco's

Eachkontakt

Die Twa

Boalserter merke - instr

Gilde Duo

Hjerst

Sytse vd Werf

Have i told you lately

Jim Reeves & Patsy Cline

I walk the line

Johnny Cash

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

Marike

Bauke vd Woude

Bij it Frentsjerter keatsen

Selskip Tetman en Jarich de Vries

Fryske potpouri - instr

Vermaningsband

Oktoberlân

Gurbe Douwstra

Nannewiid

Bert Tinge

Fryske Polka - potpouri

Anneke Douma

 

Pompebleden 26 sept

Nr 1013

Klompen fan Scherjon

Griet Wiersma

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Keuterboer - kleuterboer

Bauke en Greetje

Emigraasje

Vermaningsband

Kűbaard yn 'e rein

Hessel vd Wal

Bömisches kristall - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Sandy

Rommy

As ik tink oan dy jierren

Anneke Douma

Tutsje blues

Piter Wilkens

De Fryske polka

Apollo Trio

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Alles dat ik fiel

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Alde Pije

Sambrinco's

Sunny

Marjan Fennema

Hop mar myn swarte

Samar

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

 

 

Pompebleden 19 sept

Nr 1012

It libben is in learskoalle

Joke de Boer

Myn ierappellân- (Ede Staal)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Nynke

Apollo Trio

Beerenburg foar mij

Irish Stew

De stienen man

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Wy binne 'Ferbean'

Ferbean

Bęst genôch

Piter Wilkens en Griet Wiersma

Seemann las das Traumen

Murk Lelsz

Do bist de man

Griet Wiersma

It is de boer allikefolle

Specials

In lietsje oer leafde

Tűzen triennen - Britsum

De Jouwstermerk

Evergreens

Ik bin Gurbe

Bokwerts feestorkest

Herten fan stien

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Werom bisto soa stil

Doede Bleeker

Rum út Jamaica

Lemster Shantykoor

Yn de rein

Wiegels Wjukkelmachine

 

Pompebleden 12 sept * 1011

 

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Stjerren

Bauke en Greetje

Een zwabber

Wiko's

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Yn de bloune skylger dúnen

Fryske famkes

Dreamen

Doarmers

Uber uns der blaue Himmel

Shantychor Marinekameradschaft

U wordt bedankt, u kunt wel gaan

Pigmeat

Lytse Sjoukje fan Terherne

Bennie Huisman

Earpellaan

Willehúske

Oase

Hessel vd Wal

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Leave Wietske

Sambrinco's

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

 

 

Pompebleden 5 sept * 1010

 

Simmertwirre - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Why me

Eaglefield - Wommels

Hein

Reboelje

Froulju bin as de wyn (slavenkoor)

Albert Bonnema

Greenland whale fisheries

Pikbroeken - Grou

Dat 'fertederjende'

Bauke en Greetje

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

De terp

Mingd koar Grou & Brouwers acc. orkest

Jeltsje Benedictus

Sytse vd Werf

Altyd onderweg

Doede Bleeker

J'elsker dig (jelsker dei)

Ria And The Funny Boys

It doarpsfeest

Irish Stew

De trije gerniers

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Friezeliet

Anneke Douma

Famke

Jaap Louwes

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

Waldsang - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden 29 aug * 1009

intro krt

Simmer ôfslút sankje

Anne, Jarich, Tetman & Minne de Vries,

   En Rients Gratema

Yn de eagen fan in bern

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Bats em erin

Doede Bleeker

Bij de moune oan de mar

Dini en Mini

Al myn gelok

4 Troubadours - Piter Wilkens

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

Gek op dy

Gurbe Douwstra

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Mem wit it net

Arie Kuipers

Een gouden ring

Rommy

Myn eilân

Joop Veenstra

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Op de sluizen van IJmuiden - instr

Nieuwe Frisia's

 

 

Playlist 22 aug * nr 1008

 

Bij elke hartslag

Rommy

Douwe Terpstra fan Akkrum.

Specials

Want ik bin in fűgel en dat is myn nęst

Welmoed Fearsma

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Lok

Rinke en Wietske

Feestje fiere

Anneke Douma

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Mei dy te farren

Samar

Haallijntje Boellijntje

Windkracht 10

Rare old mountain dew

Irish Stew

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Adel

Janny Reitsma

De troubadour

Zware Jongens

Brammetje bolder

Ferbean

Blyn

Piter Wilkens

 

Playlist 15 aug * nr. 1007

 

Sin en wille

Anneke Douma

Romantyk

Samar

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

It Heitelân ropt

Wietze de Haan en Chalenge

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

Wat ik noch sizze woe

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Flinters

Simon Dijkstra

As it myn tiid is

Gurbe Douwstra

De rike bidler

Irish Stew

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

Freontsje

Tietsia

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Op e Lemmer

Albert Jitze

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Ik ben weer de sigaar

Stampers

 

Playlist - 8 aug * nr 1006

 

Simmermoarn

Anneke Douma

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

Fare, fare

Irish Stew

Loltsje

Bauke en Greetje

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Jirpelskile

Bennie Huisman

Wat makket it út

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Oh Shenandoah

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

Neeltje

Bauke vd Wal

Ik hâld hieltiid mear fan dij

Gurbe Douwstra en Gerbrich v Dekken

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Roosemarie

Jappie en Annie Muizelaar

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Sneekweeklied 2018 - Pine Hasses

ParaSneekamolletjes

Wyld fan skűtsjesilen

Steven en Jolanda

Mijn IJsselmeer

Oetze Verschoor

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

 

Playlist 1 aug - nr. 1005

 

Simmerjűn

Anneke Douma

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Leave sefte simmerjoun

Roel Slofstra

As de skűtsjes wer sile - instr

Rono's

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

Wiis

Bauke en Greetje

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

De Stjoerman (Hendrik J. Bulthuis)

Marcel Smit

Man van de marine

Nienke de Ruiter

Net te hurd, net te hastich

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Het Sneekweeklied

Sneekweekband

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

De polka fan Rinke en Wietske

Rinke & Wietske

Heerenveen lied

Gebroeders Anker

Altyd toast

Apollo Trio

 

Playlist 25 juli - nr. 1004

intro krt

De roas

Anneke Douma

Hier up an - instr

Laway - Willemshaven

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

Molly malone

Skumkoppen Harlingen

Friesland boppe

Rommy

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

It lytse doarpke

Spic & Span

Aren út skelpen

Henk de Jong

It is PC - (Ich kauf mir lieber ein Tirolerhut)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Simmerdeis

Frerik de Swetser

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

It willehúske

Willehúske

Manlju

Tűzen triennen - Britsum

Tink ik oan Fryslân

Notenkrakers

Liet fan mem foar har jonge

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Mexico instr

Sunset Trio - Tzum e.o.

 

Playlist 18 juli - nr. 1003

intro krt

Wat is leafde

Rinke & Wietske

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

Simmer

Sytse vd Werf

Helpleas minskehert

Marjan Fennema & L. Wielsma

De fles- âlde leafde

Turns 43

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Suzanne

Roel Slofstra

Ik wil varen

Windkracht 10

Gjin wurden

Joop Veenstra

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Maaimekör Ferrbűn

Henk Roodbergen

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 11 juli– Nr. 1002

 

Wat is leafde

Rinke & Wietske

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

Simmer

Sytse vd Werf

Helpleas minskehert

Marjan Fennema & L. Wielsma

De fles- âlde leafde

Turns 43

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Suzanne

Roel Slofstra

Ik wil varen

Windkracht 10

Gjin wurden

Joop Veenstra

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Maaimekör Ferrbűn

Henk Roodbergen

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 4 juli– Nr. 1001

 

De seeman 2

Jan vh Meer

De jeneverkrúk

Irish Stew

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

Oh Wietske

Apollo Trio

Jűkte op 'e ręch

Bombarje

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De gouden ring (Frysk)

Rommy

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

Wij nimme it net

Henk vd Heide

It walske fan 'e wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

As om de toer de sweltsjes

Sambrinco's & Henk vd Heide

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen 2

Anneke Douma

Feestje

Bauke vd Woude

Pake en Beppe ferske

Griet Wiersma

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 27 juni - nr. 1000

Ferskes út it archief

Doet pake noch feint wie

Anne vd Mark

Sa t de pikmar heard bij grou

Tetman, Anne en Jarich de Vries

O heit o heit

Anneke en Leny Dykstra

Boerefammen

Ljouwter Skotsploech

Ballade fan Longerhou

Doede Veeman

De trein (aksjeliet)

Jarje

Tjitte

Flevo's

Herinneringen

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Wy wille fisse

Doede Bleeker

In't schipperskwartier

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Doe ik stie op hege bergen

Rients en Betty Folkerts

Sint en botsje

Bauke vd Wal

Pake en Beppe

Rients Gratema

Mearke yn 'e loft

Ritske Numan

Raer Folk - Riis mei rezinen

Bonthuis Bolsward

Fryslân subtropysk

Skoalle radio

 

20 juni gjin programma útstjoerd

 

Playlist 13 juni - nr. 999

intro krt

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Fyftjin jier lang - Gels - Bűterskodsje

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Heal om heal

Durk Nota

Famke fan myn dreamen

Die Twa

Skip mei jild

Piter Wilkens

Monja

Wiko's

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

Pico bello

Nienke de Ruiter

Dream

Joop Veenstra

De âlde Lemmerboat (Jan v Nieveen)

Sambrinco's

Simmer 2

Ljoubjr de band

Bloate frouwebillen

Kratsje

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman , Minne & Rients

Fyftjen man

Pipegaaltsje Sjongers

 

Playlist 6 juni - nr. 998

intro krt

Ungetiderssang

Anne, Jarich, Tetman & Minne, Rients

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

De Jouster toer

Keallepoaten

John Kanakanaka

Skúmkoppen - solo Ad Broos

Romke Rambo

Specials

It woanskip

Irish Stew

Als de zuidwester loeit

Crisito's

Kwezelke

Forte - Makkum

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

It skutsje

Eaglefield - Wommels

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Us beppe

Henk vd Heide

Lokkich

Arnold de Jong

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Ik ha leaf

Marjan Fennema

Feest in bokwert

Bokwerts feestorkest

Bargetrienen

Jaap Louwes

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

Op 30 maaie gjin útsjoering fanwege blikseminslag.

 

Playlist 23 mei– Nr. 997

intro krt

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

Jodeljump

Zware jongens

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

De vrolijke visserman

Minne van Harlingen (Huizinga)

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

Linzen (geintsje fan ruurd)

Ruurd Feitsma

Botany Bay

Irish Stew

Der tuskenút

4 Troubadours

Frij, frij, frij

Tinksels

Second Waltz

Friese doorlopers orkest

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Hearen

Roel Slofstra

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Playlist 16 mei– Nr. 996

intro krt

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Skipperssankje

Nynke Leidekker

Wachtsjen is foarbij

Wiko's

Chiquitita

Abba

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Jantsje

Bennie Huisman

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Fierljeppe

Anneke Douma

Buske fan de baas

Gedobr

It fjoer

Thierry

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Moaie minsken

Bauke en Greetje

Koekoek

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

 

Playlist 9 mei– Nr. 995

intro krt

Myn Fryslân

Tietsia

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Earste trein nei Starum

Gaatze Bosma

Makkum

Nij Apollo

Myn eiland

Doede Bleeker

Simmerdeis

Frerik de Swetser

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

De 11 stedentocht

Pallascombo

A Frisian song about wandering

Swalker

Ellende zat

Karst Berkenbosch

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

Bye bye my Roseanne

Goutumer Shantykoor

Yn 't skaad fan de alde mole

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

 

Playlist 2 mei– Nr. 994

 

It spinnewiel

Evert en Eddy - Koudum

Alde Gjetsje (yn de bedsté)

Ferbean

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

Maaitiids- & Siederssang

Anne, Jarich, Tetman

& Minne de Vries, Rients Gratema

Foar ivich op 'e rin

Fokke Miedema

Aldermoaiste famkes

Die Twa

Baby blue

Rommy

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

De brúnwurker

Hűnekop

Frij

Bauke en Greetje

Tears in heaven

Marjan Fennema

Dat wie in tiid

Griet Wiersma

Volver volver

Cajun Beano

Margam Abbey Mars

Nij Libben - Koudum

 

Playlist 25 apr – Nr. 993

 

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Sunder jas

Marjan Giesing

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Ik voel me rijk als een koning

Henk Wijngaard

De Keningin

Doede Veeman

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

Fryske fisken - (Bergsteigerpolka)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

O dag, o langgewenste dag

Kat yn 't Seil

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wodka

Wiegels Wjukkelmachine

Muzyk

Agnes Sambrink

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

 

Playlist 18 apr – Nr. 992

 

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Lot ut é lotterij

Ferbean

Kom es eefkes meiske

Bauke vd Woude

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

As it aanst wer simmer wurdt

Sambrinco's & Henk vd Heide

Op it wetter

Apollo Trio

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Jou my in tút

Gurbe Douwstra

It Noarderleech

Dubbel Accoord

Want wie de kracht van 't noorden kan

Joke de Boer en Combo Bonnema

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

 

Playlist 11 apr – Nr. 991

intro krt

Continuing story

Bauke en Greetje

Reade Geart

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Foarjier

Anneke Douma

Keedsjun - instr

Willehúske

Oant sneintejoun

Evergreens

Lit mij der yn - hij hat spiit

Turns 43

Irish rover

Irish Stew

Mien doarpke (The French Song)

Djoeke & Wietske

Dyn leafde

Rinke & Wietske

Bliuw fan myn klompen ôf

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Roll the cotton

Pipegaaltsje Sjongers

Yn 't wite san fan Rodos

Griet Wiersma

As ut regent

Doede Bleeker

Ik mis dy

Sije

It âlde doarp

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Achter de schouwburg

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Bin de weagen oerstjoer -

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De WAO er

Sytse vd Werf

 

Playlist 4 apr – Nr. 990

 

De lęste tram

Govert Hogeterp

Fragen

4 Troubadours

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Peaske tiid

Henk vd Heide

Maaitiid

Jarje

Doe ik stie op hege bergen

Rients en Betty Folkerts

Ik wol in tút fan dy

Anneke Douma

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Salang ik libje

Ale en Rika

Famke fan Fryslân

Durkje en Froukje

Suertsjeferkearing

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Tiid foar elkoar

Rinke & Wietske

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

 

Playlist 28 mrt – Nr. 989

 

Op 'e marren fan Fryslân

Rono's

Foarjiers fűgelkoar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ljipke kom werom

Samar

De HA 110

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

As ik dij nedich ha

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Bouke van Kee

Wiegels Wjukkelmachine

Myn leafste famke

Marten Boom

De lytse dingen

Rinus Wagenaar

Aaisykje

Bauke vd Woude

Pech

Occajun

De swalkerinne

Gurbe Douwstra

Aldershús - instr

Sambrinco's

It haadstel oan de muorre

Kobus Algra & Sybe Krol

Werom bisto soa stil

Doede Bleeker

Dyn diepe gronden

Doede Bleeker

Trying to forget

Jim Reeves

 

Playlist 21mrt – Nr. 988

intro krt

In prachtige dei

Bauke en Greetje

Lapekoer

Tietsia

Ljipaei sykje

Apollo Trio

Pompeblęd medley - Adalita

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It is de boer allikefolle

Specials

Kelly the boy from Killane

Irish Stew

Rűzje wyn

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Beerenburg is myn chirurg

Piter Wlikens en Euphonia

Haadstel oan de muorre

Wiko's

De grote liefde

Rommy

Pierke

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Kafee fan âlde Harke

Sytse vd Werf

Lizelotte

Ferbean

Lekke ban

Country Wytske

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

Ships in full sail

Wolfe Tones

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

De maaitiid

Gjin C te heech

 

 

Playlist 14 mrt – Nr. 987

 

Buormans geit

Evert en Eddy - Koudum

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Moet je varen

Goutumer Shantykoor

Skotse trije - instr

Gilde Duo

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De visserman

Windkracht 10

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Im Zigeunerlager - instr

Snippefangers - Bahhuizen

Bij het Sneekermeer

Avonturiers

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Foarjaar

Bauke vd Woude

The mermaid

Irish Stew

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

De begraffenis fan omke Wopke

Jilles

Pake syn klok

Forte - Makkum

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Happy time - instr

Peter Moesser Music

 

Playlist 7 mrt – Nr. 986

 

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Fryske lân Heitelan

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

It is maaitiid

Evergreens

Lytse Joke

Samar

Ik bin in 'e lorum

Irish Stew

Doge jo wol

Specials

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Fryske foxtrot - instr

Nieuwe Frisia's

Lytse Piter

Sytse vd Werf

Ik stean yn 'e brân

Tűzen triennen - Britsum

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

Greatte Pier

Sunrise

Bij it wite brechje

Tietsia

Sytske

Roel Slofstra

Eeys of Lucy Jordan

Marjan Fennema

Ik hald fan dy

Dana Winner

 

Playlist 28 febr – Nr. 985

 

Allez poup á la pee

Ale en Rika

I tell me ma

Rolling Home - Sneek

Ik verheug me weer op jou

Rommy

Fuort

Bauke vd Woude

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Bliide wiiven polka - instr

Irish Stew

Sybe en Sjoerd

E.Schippers, H.Wiersma

Hy is dy bal

Doede Bleeker

Oer elts wetter leit in bręge

Anneke Douma

Fűgels

Die Twa

Fannacht hie ik 'n fremde dream

Artiesten sjonggala

De lytse dingen

Rinus Wagenaar

De waldsang

Lemster Mannenkoor

Maaitiids - sintsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Yn 'e spegel

Griet Wiersma

Noch eefkes

Bauke en Greetje

De BM'er

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Earste trein nei Starum

Gaatze Bosma

De dingen

Cajun Beano

 

Playlist 21 febr – Nr. 984

intro krt

Ynskje op e baan - instr

Sambrinco's

Kroegentocht

Zware Jongens

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Basje

Bauke vd Woude

Ik kom werom

Roel Slofstra

Lytse jonge

Marjan Fennema

Johnny, Johnny

Windkracht 10

Dy klompen bin sa maklik

Anneke Douma

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Famkes 2

Swiet & Bjuster

Net langer bang

Rinke en Wietske

Alwer in Fries

Bauke en Greetje

Feurjaar

Sytse vd Werf

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Werom rinst do mij foarbij

Keallepoaten

De zwerver

Rommy

 

Playlist 14 febr – Nr. 983

intro krt

35 +

Gurbe Douwstra

Lytse soan

Adri de Boer

83 man

Pipegaaltsje sjongers

The sailorboy

Pipegaaltsje Sjongers

Doarpsfeest

Doede Veeman

As fjouwer wurden - As vaaier woorden

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Heit mei 'k mei

Diggelfjoer

It famke en de seeman

Murk Lelsz - solo: Durk en Foppe

Hurde hollen - (Fryske koppen)

Samar

It âldershus

Anneke Douma

De klokken

Griet Wiersma

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

Alde bűkebeam

Pigmeat

Moast it wol witte

Marjan Giesing

Goodbye my love

Jappie en Annie Muizelaar

 

Playlist 7 febr – Nr. 982

intro krt

De clivia van Geertsje Walle 2

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Al sil de hiele wrâld feroarje

Anneke Douma

Alabama, John Cherokee

Lemster Shantykoor

Reedriderswals

Ken Griffin

Runtsje nei runtsje

Samar

Ien tút

Albert

Een kus van u meneer

Jettie Pallettie

De nonnen uit het zuiden

Dorini's

Krattenwals

Zware Jongens

Dorst

Zware Jongens

Kom van die kruk af

Carrousel People

Befrijd fan idealen

Samar

Super Sytske

Ferbean

Annemarie

Arie Kuiper

De lęste

Gaatze Bosma

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

 

 

Playlist 31 jan – Nr. 981

 

Joanne

Tjeerd Henstra

Iderien wurdt bekend

Frerik de Swetser

Bananaboatsong

Bauke vd Woude

Juf Marietje

Zware Jongens

Sleetje rijden

Jettie Pallettie

As ik no sa in de spegel sjoch

Griet Wiersma

Tante - fan mij

Turns 43

Adieu goodbye

Wiko's

Sjonggala

Gerbrich van Dekken en Gurbe

Do

Two be One

Wyld als de weagen

Doarmers

Fjouwertűzen stientsjes

Bennie Huisman

Siz muzikant

Vermaningsband

Net te dom, Piter Prom –

                       Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Justerje

Ferbean

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

Súdersee

Lemster Shantykoor

 

Playlist 24 jan – Nr. 980

 

De âlde toer

Jan Scheffer

Dat geeft ons bergen

Rommy

De kurk is sprongen

Samar

Kinst der om laitsje

Gaatze Bosma

Macho Hans

Alpenzusjes

It froalike famke

Anneke Douma

De sok fan kromme Jan

Pigmeat

Rein en sinne

Fokke Miedema

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

Als de liefde maar blijft winnen

Daniël Lohues

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

Koekoek

Jettie Pallettie

Asto mar by my bist', ist goed

Marjan Giesing

Leafdesferske

Marcel Smit

See, see, do wide see

Goutumer Shantykoor - Sytse Wiersma

Wat bist do leaflik - instr

Gilde Duo

 

Playlist 17 jan – Nr. 979

 

Lolkje ik wol mei dij trouwe

Vermaningsband

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Bartlehiem blues

Welmoed Fearsma

Drinkliet

Lemster Shantykoor

Skylgeralân

Sambrinco's & Henk vd Heide

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

Mimering

Roel Slofstra

Draai my rűn

Mariusz

Santa Lucia

Folsgeaster Folk

Liefde is goud

Rommy

Machtjunk

Doede Bleeker

De ijzeren man 2

Kat yn 't Seil

Abe

Cajun Beano

 

Playlist 10 jan – Nr. 978

intro krt

Wite_watte_fantasij

Rinke & Wietske

Winter yn 't lân

Anneke Douma

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema e.o.

De skat fan Amsterdam

Pipegaaltsje Sjongers

Geboren ferlieser

Doede Bleeker

Cliffs of Moher

Gurbe Douwstra

Fűgels

Die Twa

Schokland

Eelder Shantykoor

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Oh Jaap

Griet Wiersma

Hé ik hald fan dij

Bombarje

De ko fan Sonnema

Willehúske

Winterjounennocht

Sytse vd Werf

Optimisten

Samar

Wolvega

Rients Gratema

Fitnis

Bauke vd Woude

 

Playlist 3 jan – Nr. 977

 

Al slacht de wjerljocht yn'e męst

Jan Engelman

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

Veel zegen

Tuutjefloiters

Ald en nij

Anneke Douma

Rűntsje nei rűntsje

Samar

De Friese troudeboer

Piter Wilkens

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

De sawnde weach

Holke Rienstra

Yn myn dream

Turns 43

Hur fader (new version)

Irish Stew

De Hamborger Veermaster

Skúmkoppen - solo Jelle Smid

Borderline

Cajun Beano

Doe't ik noch hiel lyts wie

Simon Dijkstra

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

Fierljeppers polka - instr

Apollo Trio

Grienmank 2 - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

 

Playlist 27 dec – Nr. 976

 

Aa - Pompebleden 2

intro krt

Us wűnderpot

Samar

Pake's klok

Ben Mol

Maaike

Rodeo's

De begraffenis fan omke Wopke 2

Jilles

De Grouwster weagen - instr

Gilde Duo

Nij fak yn de tabak - Fryske Amerikaan

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Har eagen

Kratsje

Heidi

Ferbean

Wietske

Celebrators

De swarte ridder

Reboelje

Griet van Symen

Irish Stew

Melken doe je zo

Suskes & Trekkerspotters Arum

It pyremint

Vermaningsband

It doarp

Anneke Douma

In freon

Sjoerd Tjepkema

Wij Friezen binne thús op it wetter

Durkje en Froukje

 

Playlist 20 dec – Nr. 975

intro krt

De nije 'gouden ieu'

Sytse vd Werf

Nűmmer ien

Jan Engelman

Krysttiid yn Fryslân

Jikky De Boer & Menno Huizinga + Ork.

De Fryske pastorale

Arnold de Jong & Griet Wiersma

Tsjerkeklokken

Gurbe Douwstra

Colinde

Adri de Boer

Tink oan mij as it ljocht wurdt

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Hert fan Fryslân

Ben & Carmen Steneker

Seist datst my koeste

Doarmers

Famke ut tuzen

Roel Slofstra

Nacht yn betlehem

Dobber - Harich

It is stil yn e nacht

Fokke Miedema

Krysttiid yn Fryslân

Jikky De Boer & Menno Huizinga + Ork

Lytse snieman

Piter Wilkens

Maria nei Betlehem

Dobber - Harich

Stille nacht - instr

Josty Band

 

Playlist 13 dec – Nr. 974

intro krt

It bűthůsbankje

Wiko's

De tiid hâldt gjin skoft (lang)

Anne, Jarich, Tetman, Minne, Rients

Harmonia - instr

Nieuwe Frisia's

Kertier oer fiven

Gurbe Douwstra

Alde Gerrit

Sunrise

Ast' mij fregest, hoe it mei mij giet

Hessel vd Wal

Als je tranen bij haar ziet

Rommy

Fereale as in hin

Country Wytske

Colinde

Adri de Boer

De Lemmerboat

Apollo Trio

It is stil yn e nacht

Fokke Miedema

Leafdes nacht

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Fan libben en dea

Bauke en Greetje

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Maria nei Betlehem

Dobber - Harich

Stil is de nacht

Anneke Douma

Strjitmuzikant

Vermaningsband

 

Playlist 6 dec – Nr. 973

 

Fries

Bauke vd Woude

Krystfeest yn t buertsje

Anneke Douma - Annemarie Jorritsma

Hop mar myn swarte

Samar

Oars as in oar

Pigmeat

Wannear

Dűbeldijk

Alles yn 'e war

Fries bernekoar

Rio Grande

Lemster Shantykoor

Feintsje fan menaam

Forte - Makkum

Ale Peringa

Marjan Fennema

Ik wol dy om my hinne

Van geeft 'm

Het joetslied

Ben Mol en Gerard Wiersma

Gurbe 2

Sunrise

Sels dyn namme is moai

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Mienekes, de orgelman

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Fryslân oh Fryslân

Apollo Trio

Myn ouwe friend

Irish Stew

Dyn tiid leave komt noch wol

Simon Dijkstra

 

Playlist 29 nov – Nr. 972

 

Sweet love

Ferrari

Fereale op dy

Bauke en Greetje

It stopljocht

Sambrinco's

Mevrouw hier is uw geld

Rommy

Winter

Sytse vd Werf

Lytse fugel werom sjongst do net mear

Jelle de Boer

Bedankt

Bauke vd Woude

De kop der foar

Marcel Smit

Wer 't de dyk it lân omklammet

Anneke Douma

De roas

Anneke Douma

Asto mar by my bist

Die Twa

Triomfmars uit Aida - instr

Blauhúster Dakkapel

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Piratenwals

Apollo Trio

It fotoboek

Marjan Fennema

Dreamen

Doarmers

Omstippers (âlderein)

Ferbean

Pakes klok - instr

Gilde Duo

 

Playlist 22 nov – Nr. 971

 

We are the best

Ferbean

Bylden fan myn bernejierren

Anneke Douma

Leafde is mear as al it oare

Ritske Numan

Meist fantaseare

Samar

Slappe Douwe

Irish Stew

Mercedes Benz

Piter Wilkens

Twee ogen zo blauw in Sneek

Frekie en Foeke

Ik fielde mij sa lullich

Turns 43

Blommeliet

Sytse vd Werf

I am a man you dont meet every day

Willehúske

Sacramento

Windkracht 10

Sint rydt op syn hynder

Friese Troubadours

Mar o mar

Lemster Mannenkoor

Kreaze boerefaam

Recover - Bakhúzen

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Tink mar in tút

Bauke en Greetje

Fryske Potpouri 3

Keallepoaten

 

Playlist 15 nov – Nr. 970

intro krt

Faas efter glęs

Fokke Miedema

Nea sa tsjuster

Griet Wiersma

De âlde púndyk by del

4 Troubadours

Een smokkelaar

Rommy

Ik bin myn eigen pake

Bauke en Greetje

Hij komt de lieve goede sint

Club van Sinterklaas

Brúne Wietske

Apollo Trio

Stamcafé

Tjeerd Henstra

Ik felde my as Romeo

Joop Veenstra

Sleauwe Hindrik

Stampers

De Friezen sille sjonge

Shanty koren in Thialf 19-04-02 solo John Wright

Rock en roll is king

Leo Zeldenrust

Skűlplak foar de storm

Ernst Langhout & Johan Keus

Swalkersliet

Anneke Douma

Liefste lief

Bauke vd Woude

Sjoch do my ris oan

Rinke & Wietske

 

Playlist 8 nov – Nr. 969

 

Der is mear op 'e wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Schipperslied

Crisito's

Bjusterbaarlik

Bert Tinge

De jűntiid falt

Anneke Douma

Sinnewaarmte

Die Twa

Te quiro mas

Cajun Beano

Pappies avontuur

Gerard Wiersma

Pieter út Aldemardum

Evert en Eddy - Koudum

Marijke

Griff - Balk

Moaier as myn dream

Fokke Miedema

Nehm'n se 'n Alten

Laway - Willemshaven

Dogger bank

Rolling Home - Sneek

See

Bauke en Greetje

De geile hoanne

Ferbean

Yn de lyte bij de seedyk

Tietsia

Oan 'e kant

Adri de Boer

 

Playlist 1 nov – Nr. 968

intro krt

De joun fan it libben

Marjan Fennema

Nei Lourdes

Ferbean

Lang lyn - Vrouger

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Farewell shanty

Windkracht 10

Grienmank 1 - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

De wetterfaam

Kat yn 't Seil

Lyts is moai

Sytse vd Werf

Wer de leafde romte hat

Sije & Jayden

Wiltsje fan Peazens

Wiltsje fan Peazens

Pake syn klok

Forte - Makkum

Do bliuwst myn famke

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Hoeveel ik van je hou

Tjeerd Henstra

Voetballegioen de Lemmer

Voetbal vereniging Lemmer

De zee

Rommy

Con amore - instr

Nihona's

 

 

Playlist 25 okt – Nr. 967

 

Fryslân greidelân

Sybren de Vries

Schepen verlaten de haven

Kobus Algra & Sybe Krol

Trompeten echo

Snippefangers - Bahhuizen

Alkohol - oan ferslaafd

Turns 43

Het is zo fijn

Rommy

Ik bin de tyd kwyt

Irish Stew

Bliif nyt lang fut (mijn liife jonge)

Doede Bleeker

Ik wol in nije frou ha - Hey good looking

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Jim folk fan Fryske grűn

Rolling Home - Sneek

Sirkel fan 't libben

Griet Wiersma

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Fryske diken (Flitst yn myn Opel Manta)

Ferbean

Is se bi di

Johnny de Vries

De muoikes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Tico taco polka

Cajun Beano

 

Playlist 18 okt – Nr. 966

intro krt

Bernetiid

Rinke en Wietske

Ik bin Bauke de Groot

Bauke en Greetje

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

West-zuid-west van Ameland

Windkracht 10

Dűnsje my de leafde út

Elske de Wall (Cohen)

Luie Jan

Irish Stew

Strontrace

Irish Stew

Hingjend yn 'e line

Kat yn 't Seil

Borst met worst

Pigmeat

Grouwe Marian

Marten Boom

As de súdwester gűlt

Crisito's

Boatsje tango

Bennie Huisman

De lytse Lutske

Griet Wiersma

Alle frouwen bin' gelyk

Doede Bleeker

In seeman

Anneke Douma

Thialf Wals - instr

Apollo Trio

 

 Playlist 11 okt – Nr. 965

 

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

Underweis

Rinke & Wietske

Sjoch ik dy

Tietsia

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

De visserman

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De boer moat mei

Samar

De wilde rover

Irish Stew

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

Stamppot boerekoal

Doede Bleeker

Tsjonge jonge

Keallepoaten

Ien dei eltse ieu

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

This is it

Jim Reeves

Frijheid

Wiegels Wjukkelmachine

Merke yn Fryslân 2

Anneke Douma

De ouwe man (is ferstoarn)

Sytse vd Werf

Irish wasserwoman - instr

Yn't Flear

 

Playlist 4 okt – Nr. 964

 

Meisjongers

Anneke Douma

T is beerenburg

Ben Mol en Gerard Wiersma

Op de grote stille heide

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Harlekino

Lytse Hille

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Het huuske aan de gruine diek

Sneeuwbal Trio

Nynke

Apollo Trio

Beklonken leafde

Bauke vd Woude

Ik stean yn 'e brân

Tűzen triennen - Britsum

De soan fan it wetterfolk

Bennie Huisman

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

De ouwe man

Sytse vd Werf

Ik bin de clown

Bauke en Greetje

Merke yn Fryslân

Spic & Span

De dingen

Cajun Beano

 

Playlist 27 sept – Nr. 963

 

Simmer ôfslút sankje

Anne, Jarich, Tetman , Minne & Rients

De parrebeam

Doede Veeman

Kleine Annabel

Rommy

It seemansgręf

Lemster Shantykoor

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Friesland

Ede Staal

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema e.o.

De Jouwstermerk

Evergreens

Famkes

Piter Wilkens

Wij komme út Franeker

Sterrekiekers

Ik kom út Norg

Gema's

Feest in t durp

Wia Buze

Jow elkoar de han

Klaske Ferwerda

Frysk hynder

Griet Wiersma

Ik hol van mien laand

Tuutjefloiters

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

 

Playlist 20 sept – Nr. 962

 

Grienmank 1 - instr

 

O dag, o langgewenste dag

Kat yn 't Seil

Bargetrienen

Jaap Louwes

Feurbij

Sytse vd Werf

Skoalle tiid

Keallepoaten

Het was een rooie

Simon en de Stappers

Illusie

Dana Winner

Earm as in luus

Rients Gratema & Tessa Visser

Ik denk de hele dag aan jou

Rommy

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Oare kant fan de strjitte

Joop Veenstra

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

Wyld als de weagen

Doarmers

Arie sien akkordeon

Anneke Douma

Heit kin alles

Hessel vd Wal

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

Do alde Súderse

Jan Klem

 

Playlist 13 sept – Nr. 961

 

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

De Fryske polka

Apollo Trio

De Súderpier

Havenduo

Fannacht hie ik in frjemde dream

Frysk Sjongersgala - Anneke, Griet, Gurbe, en Piter

Het Friese ummen

Rients Gratema

Apart

Selskip Sipke Oppedyk - Annie

Noust doe der bist

Wia Buze

Fitnis

Bauke vd Woude

Oorlogsnacht op zee

Doede Bleeker

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Hur fader (new version)

Irish Stew

De lytse bakker

Rients Gratema

It is ferbean

Ferbean

Liwwarder bleuse

Piter Wilkens

Kreaze boerefaam

Recover - Bakhúzen

Kertier oer fiven

Gurbe Douwstra

 

Playlist 6 sept – Nr. 960

 

Grunnens laid

Wia Buze

Famke fan myn dreamen

Die Twa

Uber uns der blaue Himmel

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

Ik bin Bauke de Groot

Bauke en Greetje

De grote liefde

Rommy

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

Sunny

Marjan Fennema

Op hozevurrels over d'beun

Sneeuwbal Trio

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

Spegels

Anneke Douma

Ik wol dy om my hinne

Van geeft 'm

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Rode rozen

Jantje Koopmans

Myn herte skriemt

L. Wielsma & K. Dijkstra

 

Playlist 30 aug – Nr. 959

 

De âlde púndyk by del

4 Troubadours

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Simmer

Sytse vd Werf

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tante - fan mij

Turns 43

44 wie myn heit

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Harregat

Tuutjefloiters

Die kleine dingen in 't leven

Gelders Duo

Nűmmer ien

Jan Engelman

Moaier as myn dream

Fokke Miedema

Wij Friezen binne thús op it wetter

Durkje en Froukje

Mingulay boat song

Murk Lelsz

Ik verheug me weer op jou

Rommy

Juntiid mei dij

Bauke vd Woude

Oars as in oar

Pigmeat

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco’s

 

Playlist 23 aug – Nr. 958

 

Moai Fryslân (fekansjelan)

Durkje en Froukje

Naagns beter as thoes

Askay Brothers

Trynke fan Piaam

4 Troubadours - Gurbe Douwstra

Willem (van oranje)

Karst Berkenbosch

Foxtrotpotpourri

Sneeuwbaltrio

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Fryslân, oh Fryslân

Bert Tinge

De rokkenjoager

Burdy

Skip mei jild

Piter Wilkens

Ik doe het gewoon

Blauhúster Dakkapel

Piter, Piter, Piterke

Sambrinco's & Henk vd Heide

Lit mij der yn - hij hat spiit

Turns 43

Het staat in de sterren

Rommy

Seemansklachte

Willehúske

Viva sequin - do re mi

Cajun Beano

 

Playlist 16 aug – Nr. 957

 

Goeiemorgen zonder zorgen

Lawineboys

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Pico bello

Nienke de Ruiter

Hoe wiis as ik mei dij bin

4 troubadours - Piter Wilkens

Potpouri - instr accordeon

Aukje Hubers

Myn herte skriemt

L. Wielsma & K. Dijkstra

Groninger mollebonen

Ria en de Funny Boys

Sneek mijn Waterpoortstad

Evert Lankereyer

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

Skipperssankje (ferjit mij net)

Pipegaaltsje Sjongers

Autotocht fan âldenfandagen

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Himel op ierde

Gerard Wiersma

Foar Marijke

Bauke en Greetje

Aventoer

Adri de Boer

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

Potje met vet

Hydra

Reade Riem

Marjan Fennema & L. Wielsma

Myn leafste famke

Marten Boom

Súdersee

Lemster Shantykoor

 

Playlist 9 aug – Nr. 956

 

Wiltsje fan Peazens

 

Eartiids

Rinke & Wietske

Aldermoaiste famkes

Die Twa

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Bij windkracht negen

Groningse zusjes

Suzanne

Roel Slofstra

Kroegentocht

Zware Jongens

It froalike famke

Anneke Douma

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

It Vleckelied

Illegalen

Op de veranda

Duo Nooitgedacht

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Bij het Sneekermeer

Avonturiers

Onkrúd fergaat niet

Doede Bleeker

De Grouwster weagen - instr

Gilde Duo

 

Playlist 2 aug – Nr. 955

 

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

De lytse dingen

Rinus Wagenaar

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Ik zal aaltied aan die denken

Wia Buze

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

De boerenbruiloft

Oompie Koerier

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Siz mij werom ik in Fries bin

Bauke vd Woude

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

De dúvel fan Sleat

Willehúske

Salang ik libje

Ale en Rika

In boppeslach

Ben Mol

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Brúnbrânde skűtsjeskippers

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Earste trein nei Starum

Gaatze Bosma

 

Playlist 26 juli – Nr. 954

 

De zomer zal nooit verdwijnen

Ard Eggens

Beerenburg foar mij

Irish Stew

Sin en wille

Anneke Douma

Gain zorgen

Tuutjefloiters

De swarte ridder

Reboelje

Frysk hynder

Griet Wiersma

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Earpellaan

Willehúske

Wij wurde wei

Doarmers

Mei dy te farren

Samar

As it feest wurdt yn us doarpen

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

Ik bin Gurbe

Bokwerts feestorkest

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Beppe sei noait nee

Hendrik en Sytse Haima

Feintsje fan menaam

Forte - Makkum

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

Tsjonge jonge

Keallepoaten

 

Playlist 19 juli – Nr. 953

 

It lytse doarpke

Spic & Span

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Yn de feart

Bone Idle en de Glasblazers

Barries

Tekielja