Pompeblęden

In programma mei in protte

Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op

woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons

fan 07.00 oant 08.00 oere

Dizze side is bijwurke op: 17-07-2019

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Werom nei de homepage

 

Eardere útsjoeringen

 

 Woansdei:   10 juli :

 

 Woansdei:   17 juli :

 

Playlisten

 

Pompebleden – 17 juli

Nr 1054

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

35 +

Gurbe Douwstra

Opdroegen an myn echte maten

Doede Bleeker

It seemansgręf

Lemster Shantykoor

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

Hij komt niet weer

Kapiteinskoor

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Jannewietske wat is it stil Zware Jongens

Haringtentje

Lytse Hille

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

De Jouster toer

Keallepoaten

Apenúten

Bauke en Greetje

In rűntsje Fryslân

Musicals

Us heitelan - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 10 juli

Nr 1053

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Simmer

Sytse vd Werf

Djip yn de Wâlden 2

Anneke Douma

Rolling home

Rolling Home - Sneek

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Skűtsjesilersliet

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Hoantsje op 'e toer

Wiko's

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Op 'e ringmuur

Cinderella's en Swingtime

Els hat dochs in plakje grűn

Friesland Combo

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

It hat noch nea sa tsjuster west

Fennema & L. Wielsma

Suzanne

Roel Slofstra

 

Pompebleden – 3 juli

Nr 1052

Op healwei

Ferbean

Ideale skoansoan

Doede Bleeker

Oh Wietske

Apollo Trio

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan 'e wite fjűrtoer - instr

Kat yn 't Seil

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Een gele ballon

Johan & Henk

De jeneverkrúk

Irish Stew

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

De fles- âlde leafde

Turns 43

 

Pompebleden – 26 juni

Nr 1051

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Wille

Ferbean

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga

Myn eiland

Doede Bleeker

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skűtsjeskippers

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Spegels

Anneke Douma

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater

Bier yn 't hier

Bricquebec

Wer in feesje

Bauke vd Woude

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Noch eefkes

Bauke en Greetje

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Op in joun

Apollo Trio

Rein en sinne

Fokke Miedema

 

Pompebleden – 19 juni

Nr 1050

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

As it wier is dat de minsken

Ritske Numan

Marij

Samar

Egerländer Polka

Snippefangers - Bakhuizen

Jennifer

Rommy

In groet

Johannes Rypma

Tút

Bauke En Greetje

Heit kin alles

Hessel vd Wal

De moaiste

Gaatze Bosma

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oade oan it Fryske hynder

Anneke Douma

 

Pompebleden 12 juni

Nr 1049

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Simmer 2

Ljoubjr de band

Unsere blasmusik

Snippefangers - Bakhuizen

Skip mei jild

Piter Wilkens

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Alles iter

Ferbean

Hontsje

Bauke vd Woude

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Aventoer

Adri de Boer

Ik wol wippe

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

It is simmer

Raynoud Ritsma en Aafke Zuidersma

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Heal om heal

Durk Nota

Monja

Wiko's

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

 

Pompebleden 5 juni

Nr 1048

Ik ha leaf

Marjan Fennema

De Jouster toer

Keallepoaten

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

Wanneer de nacht foarbij is

Play all Together

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Bearske fan Bears en De Lietsjesjonger

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leijen (om der te fiskjen)

Simon Dijkstra

Lokkich

Arnold de Jong

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

Us beppe

Henk vd Heide

It skutsje

Eaglefield - Wommels

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Kwezelke

Forte - Makkum

Walske út Hylpen

Aald Hylpen

Ungetiderssang

Selskip Tetman de Vries

It woanskip

Irish Stew

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

 

Pompebleden 29 mei 

Nr 1047

Tusken dreamen yn

Eddy Dykstra

Twa djip blauwe eagen

Rommy en Skelte

Op de bank mei dy

Gurbe Douwstra

Ik bin su ik bin

Cees Greuter

Tattoo Fries

Marcel Smit

Maaike, he lytse Maaike

Hessel vd Wal

Wat de boer niet kent

Pigmeat

Sij

Fokke Miedema

Fiddlers green

Irish Stew

Fryslân, oh Fryslân

Bert Tinge

Skűtsje sile troch 't rak

Vera Molenaar

De maaitiid yn mij

Rolling Home - Sneek

Langstme 2

Sambrinco's & Henk vd Heide

Klaske

Rodeo's

Ik hâld fan dy 2

Bauke en Greetje

 

Pompebleden * 22 mei

Nr 1046

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

Der tuskenút

4 Troubadours

Alles iter

Ferbean

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

Frysk hynder

Griet Wiersma

Mazurka - instr

Vermaningsband

De vrolijke visserman

Minne v Harlingen (Kapper Huizinga)

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Hearen

Roel Slofstra

Second Waltz - instr

Friese doorlopers orkest

Linzen (geintsje fan Ruurd)

Ruurd Feitsma

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

Ski ska skapedykje

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 15 mei 

Nr 1045

Rode rozen

Rommy

Moaie minsken

Bauke en Greetje

Myn reade beppe

Janneke Hoekstra

Te maaie

Anneke Douma

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

Ons mooie stadsje

Harlinger husvrouwen

Kikkertproef

Ferbean

Koekoek

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Buske fan de baas

Gedobr

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wachtsjen is foarbij

Wiko's

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Uber die Wellen (wals)

Nihona's

 

Pompebleden  *  8 mei 

Nr 1044

De maaitiid 2

Spic & Span

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Knoopkes

Piter Wilkens

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

Voetballegioen de Lemmer

Voetbal vereniging Lemmer

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

Seemans klachte

Roel Slofstra

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

Rűzje wyn

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Bist su bliid met mij (De hűn)

Simon Dijkstra

Memmeleafde

Lemster Mannenkoor

Mem

Hessel vd Wal

Mem har leafde

Ritske Numan

Pas goed op myn famke

Sjoerd Tjepkema

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

 

Pompebleden  *  1 mei

Nr 1043

Maaitiids- & Siederssang

Selskip Tetman de Vries en Rients Gratema

Dat wie in tiid

Griet Wiersma

De brúnwurker

Hűnekop

Baby blue

Rommy

Beppe Ruerdsje

Rinke en Wietske

Moeke's koek en sopykream

Piter Wilkens & De Rayonhaden

Twa dat is in pear

Grintfiskersjongers

Tears in heaven

Marjan Fennema

Do âlde Súdersee

Lemster Shantykoor

Stop der dochs mei sei de see

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It spinnewiel

Evert en Eddy - Koudum

Margam Abbey Mars

Nij Libben - Koudum

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

Fryske Potpouri 1

Keallepoaten

 

Pompebleden  *  24 apr 

Nr 1042

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

De Keningin

Doede Veeman

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

De űngelikense striid

Irish Stew

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Pake syn ark

Ritske Numan

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafe.

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Alleen naar Edens

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Wes dysels

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Myn stad - Dokkum

Sytse vd Werf

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

 

Pompebleden  *  17 apr 

Nr 1041

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

 

Pompebleden  *  10 apr  

Nr 1040

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

Pompebleden  *  3 apr 

Nr 1039

Fleurich op

Bauke vd Woude

Memmeleafde

Marjan Fennema

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Maaitiid

Jarje

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Hylper folksliet

Aald Hylpen

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Mamou two step

Cajun Beano

Fragen

4 Troubadours

Famke fan Fryslân

Durkje en Froukje

Salang ik libje

Ale en Rika

Rose of Allendale

Irish Stew

As de ljip

Rommy

Kom hjir no

Gurbe Douwstra

 

Fanwegen it ferstjerren fan Klassy wiene de programmas fan

23 en 27 maart herhellingen fan de wiken derfoar.

Op 3 april hoop ik wer in live programma te bringen.

 

Pompebleden * 13 mrt

Nr - 1037

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Do bist alles foar mij

Hapsnurkers

Op in joun

Apollo Trio

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De maaitiid

Gjin C te heech

Foarjaar

Bauke vd Woude

Happy time - instr

Peter Moesser Music

It famke, de hűn en de houtkapper

Reboelje

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Famke ut tuzen

Roel Slofstra

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Gaen jou met 'n singeltsje om

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Pake syn klok

Forte - Makkum

Skotse trije - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden * 6 mrt

  Nr - 1036

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

De fiver fan myn bestean

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Bij it wite brechje

Tietsia

Lytse Piter

Sytse vd Werf

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Doge jo wol

Specials

Greatte Pier

Sunrise

Fryske lân Heitelan

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

P & O - Non-stop - hjoed Pompebleden en Oastewyn

Ik hald fan dy

Dana Winner

It is maaitiid

Evergreens

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oh Bootsman sag uns doch

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Heechste tiid

Simon Dijkstra

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Sis mem werom

Anneke Douma

Koe ik noch mar even

Gaatze Bosma

Fryske foxtrot - instr

Nieuwe Frisia's

 

Pompebleden  *  27 febr 

 Nr 1035

Maaitiids - sintsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

J'elsker dig (dei) Ik hald fan dij

Ria And The Funny Boys

Maaitiid en jonkheid

Lemster Mannenkoor

Ik verheug me weer op jou

Rommy

De Kening fan de greide

Piter Wilkens

Kinst der om laitsje

Gaatze Bosma

Krattenwals

Zware Jongens

Het rondje met bier

Fokko Dam

Hee schat weet je dat

Jettie Pallettie

Koekoek

Jettie Pallettie

Bliide wiiven polka - instr

Irish Stew

Allez poup á la pee

Ale en Rika

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Bei windstarke 4

Shanty Chor der MK Vegesack

I tell me ma

Rolling Home - Sneek (met kinderkoortje)

Mijn kijkdoos

Colinda & Daisy

De grňzzie van mčn buurvrouw

Ferry van de Zaande & Veul Gčre

Polonaise

Lenie

 

Pompebleden  *  20 febr 

Nr 1034

Net langer bang

Rinke en Wietske

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Feurjaar

Sytse vd Werf

Johnny, Johnny

Windkracht 10

Altyd utselfde

Doede Bleeker

O, Susanne

Notenkrakers

Too far from she

Rolling Home - Sneek

De Cocktailpolka

Piter Wilkens

In een Leeuwarder kroegie

Tjeerd Henstra

Je kan de pot op

Nienke de Ruiter

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Jenny McColl

Irish Stew

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Ynskje op e baan - instr

Sambrinco's

Ik kom werom

Roel Slofstra

Flinterdűns - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

 

Pompebleden  *  13 febr  

Nr 1033 

As fjouwer wurden - As vaaier woorden

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

I still love you

Tompal & the Glaser Brothers

Ik hald fan dy

Dana Winner

Teare flinter

Rinke en Wietske

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebűterfeart nei Omsk

Frysk Muzykteater - Rients Gratema

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema e.o.

Feestje fiere

Anneke Douma

Doarpsfeest

Doede Veeman

Myn Gaasterlan

Kritekoar - Balk

Moast it wol witte

Marjan Giesing

Myn beppe

Henk vd Heide

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Ik bin de clown

Bauke en Greetje

Goodbye my love

Jappie en Annie Muizelaar

 

Pompebleden  *  6 febr 

Nr 1032 

Ferdwaald in de tiid (mem)

Doede Bleeker

Al sil de hiele wrâld feroarje

Anneke Douma

De lęste

Gaatze Bosma

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

You ll never know

Jim Reeves

Super Sytske

Ferbean

As 't bűten stoarmet - As't boeten störmt

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Tiid hald gjin skoft

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Betty Bos - (lekke bân)

Turns 43

Ien tút

Albert

Raglan road

Irish Stew

Frysk hynder- wiskey

Jelle - B

Befrijd fan idealen

Samar

Reedriderswals

Ken Griffin

Op een bankje in het stadsplantsoen

Cinderella's

 

Pompebleden  * 30 jan

Nr 1031 

Do

Two be One

Wyld als de weagen

Doarmers

Five o-clock in the morning

Rolling Home – Sneek

Justerje

Ferbean

Fjouwertűzen stientsjes

Bennie Huisman

Ode oan de barman

Suskes

Tante – fan mij

Turns 43

Sjong in liet

Grietsje Kingma

Adieu goodbye

Wiko's

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

Ik bin mar in hippy

Apollo Trio

Friesland is mooi zo

Bauke en Greetje

Ome Jan

Willeke Alberti

Libje dyn libben goed

4 Troubadours

Bananaboatsong

Bauke vd Woude

Tante - fan mij

Turns 43

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebloes

Doede Veeman

 

Pompebleden  * 23 jan

Nr 1030

Winterwille

Joke en Anneke

Dat geeft ons bergen

Rommy

Sa moat we 't hâlde - Zo mouv it holn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Rein en sinne

Fokke Miedema

De âlde toer

Jan Scheffer

De Elfstedentocht 1

Apollo Trio

Jurjen en Syts

Grouwster Koar

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

By Hiske yn it diske

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leafdesferske

Marcel Smit

De kurk is sprongen

Samar

Asto mar by my bist', ist goed

Marjan Giesing

It froalike famke

Anneke Douma

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

Akky fan'e Gaastmer

Bennie Huisman

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

De groetenis

Ritske Numan

 

Pompebleden  * 16 jan

Nr 1029

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

Liefde is goud

Rommy

Mimering

Roel Slofstra

Bartlehiem blues

Welmoed Fearsma

Gluck auf kameraad het ga je goed

Lytse Hille

Us doarp

Hepie en Hepie

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Santa Lucia

Folsgeaster Folk

De ijzeren man 2

Kat yn 't Seil

Draaiorgel

Joop Veenstra

Drinkliet

Lemster Shantykoor

De blinde maagd

Notenkrakers

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Leafdesliet

Eddy Dykstra

Aldershús - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 9 Jan  

Nr 1028

Hé ik hald fan dij

Bombarje

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Bloed, swit en triennen

Sjoerd Tjepkema

De Fryske cowboy

Celebrators

De ko fan Sonnema

Willehúske

De skat fan Amsterdam

Pipegaaltsje Sjongers

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema e.o.

Lit sitte dat sân

Grytz en Grize

Cliffs of Moher

Gurbe Douwstra

Een grote negerij

Selskip Sipke Oppedyk -

Fitnis

Bauke vd Woude

Oh Jaap

Griet Wiersma

Winter yn 't lân

Anneke Douma

Winterjounennocht (dia's besjen)

Sytse vd Werf

Jannewaris - op redens

Turns 43

Optimisten

Samar

Schokland

Eelder Shantykoor

Rűzjend yn 'e wyn

Ernst Langhout & Johan Keus

 

Pompebleden * 2 jan 

 Nr 1027

Veel zegen

Tuutjefloiters

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

Rűntsje nei rűntsje

Samar

Ald en nij

Anneke Douma

It famke en de Seeman 2

Bakhústerheech Sjongers

Hynstetemmer

Ferbean

Wij hawwe altiid wille

Fryske famkes

Dochter en mem

Griet Wiersma

Fierljeppers polka - instr

Apollo Trio

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

Broekelietsje

Bennie Huisman

Walske ut Hylpen

Aald Hylpen

It fotoboek

Marjan Fennema

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

Yn myn dream

Turns 43

De Friese troudeboer

Piter Wilkens

Doe't ik noch hiel lyts wie

Simon Dijkstra

 

Pompebleden – 26 dec 

Nr 1026 

Krystfeest yn t buertsje

Anneke Douma - Annemarie Jorritsma

Skiep sunder hoeder

Dobber - Harich

Stapelgek op Kerstmis

Helemaal Hollands

Zo lang een ster

Kermisklanten & Weesper man.koor

Ra rata pam plan

Jantje Smit

Twee Kerststerren

Wim Schurer

Kerstfeest bij opoe thús

Johny de Fries

Alde Gerrit

Sunrise

The merry Christmaspolka

Jim Reeves

Sleep my angel

BZN

Stil is de nacht

Anneke Douma

Staad, Staad heut is Advent - (Stil, Stil)

Karen Muenchen

It is stil yn e nacht

Fokke Miedema

Hoe let is it no

Tom en Bert

Bysűnder Krystfeest

Gaatze

Ere zij aan God

In verwonderingkoor

 

Pompebleden – 19 dec 

Nr 1025

Krysttiid

Sunrise

Hert fan Fryslân

Ben & Carmen Steneker

Tsjerkeklokken

Gurbe Douwstra

Hoe let is it no

Tom en Bert

Meisjongers

Anneke Douma

Lytse snieman

Piter Wilkens

Noardewyn

Marjan Fennema e.o.

Staad, Staad heut is Advent - (Stil, Stil)

Karen Muenchen

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Weet je dat Kerstmis het mooiste feest is

Ellis & Ben

It bankje

Geart en Paul

Spegelbyld

Rinus Wagenaar

Grienmank âlde Fryske ferskes

Piter, Gurbe, Gryt en Anneke

Glocken im Tal - instr

Adreas

 

Pompebleden 12 dec

 Nr 1024 (Herh. van 28 nov)

Asto mar by my bist

Die Twa

De kop der foar

Marcel Smit

Triomfmars uit Aida - instr

Blauhúster Dakkapel

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Wolsto altyd by mij bliuwe

Rinke en Wietske

Piratenwals

Apollo Trio

It stopljocht

Sambrinco's

Farewell tae the haven

Rolling Home - Sneek

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Fereale op dy

Bauke en Greetje

Blom

Welmoed Fearsma

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Pakes klok - instr

Gilde Duo

Bedankt

Bauke vd Woude

Lytse fugel werom sjongst do net mear

Jelle de Boer

De baarch

Occajun

De keaplju út de Westerein

Musicals

Omstippers (âlderein)

Ferbean

Strike the Bell

Skumkoppen Harlingen

Carlingford

Irish Stew

Ze kwam uit Harlingen

Alias the Same

 

Pompebleden  -  5 dec  -  

Nr 1023

Hop mar myn swarte

Samar

Dyn tiid leave komt noch wol

Simon Dijkstra

Sint rydt op syn hynder

Friese Troubadours

Alhiel ut Spanje

Gurbe Douwstra

Wannear

Dűbeldijk

It libben is goed

Ale en Rika

Sels dyn namme is moai

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Sinterklaas Snieklaas (conferance)

Toon Hermans

De waarmte fan desimber

Adri de Boer

Myn ouwe friend

Irish Stew

Oars as in oar

Pigmeat

Fries

Bauke vd Woude

Mienekes, de orgelman

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Het joetslied

Ben Mol en Gerard Wiersma

Ale Peringa

Marjan Fennema

Spegels

Anneke Douma

Nynke

Apollo Trio

 

Pompebleden 28 nov

 Nr 1022

Asto mar by my bist

Die Twa

De kop der foar

Marcel Smit

Triomfmars uit Aida - instr

Blauhúster Dakkapel

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Wolsto altyd by mij bliuwe

Rinke en Wietske

Piratenwals

Apollo Trio

It stopljocht

Sambrinco's

Farewell tae the haven

Rolling Home - Sneek

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Fereale op dy

Bauke en Greetje

Blom

Welmoed Fearsma

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Pakes klok - instr

Gilde Duo

Bedankt

Bauke vd Woude

Lytse fugel werom sjongst do net mear

Jelle de Boer

De baarch

Occajun

De keaplju út de Westerein

Musicals

Omstippers (âlderein)

Ferbean

Strike the Bell

Skumkoppen Harlingen

Carlingford

Irish Stew

Ze kwam uit Harlingen

Alias the Same

 

Pompebleden 21 nov

Nr 1021

Foar de grap (mei dij op stap)

Griet Wiersma

Foar Johannes

Doede Bleeker

Leafde is mear as al it oare

Ritske Numan

Tink mar in tút

Bauke en Greetje

De waarmte fan desimber

Adri de Boer

Meist fantaseare

Samar

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Blommeliet

Sytse vd Werf

Blom

Welmoed Fearsma

It froalike famke 2

Nynke Leidekker

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Fryske Potpouri 3

Keallepoaten

Twee ogen zo blauw in Sneek

Frekie en Foeke

Ik fielde mij sa lullich

Turns 43

We are the best

Ferbean

 

 

Pompebleden 14 nov

Nr 1020

Faas efter glęs

Fokke Miedema

Fluistering van hoop

It Ljochtbeaken - Shantykoor

Op in joun

Apollo Trio

Kom es eefkes meiske

Bauke vd Woude

See, do wide see

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Jou mij dyn blues

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Ik hald fan dy

Dana Winner

Ik dream fan dij

Fokke Miedema

Ik felde my as Romeo

Joop Veenstra

De Friezen sille sjonge

Shanty koren in Thialf 19-04-02  solo John Wright

Sit net yn noed - 3

It Ljochtbeaken - Shantykoor

La esperanza - La blanca rosa - instr

Cajun Beano

Rock en roll is king

Leo Zeldenrust

Rein en sinne

Fokke Miedema

Sjoch do my ris oan

Rinke & Wietske

Nea sa tsjuster

Griet Wiersma

Liefste lief

Bauke vd Woude

 

Pompebleden 7 nov

Nr 1019

Dyn leafde

Rinke & Wietske

Bjusterbaarlik

Bert Tinge

Pappies avontuur

Gerard Wiersma

Loos Mina Loos

Kat yn 't Seil

Te quiro mas

Cajun Beano

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits , Operakoor

Pieter út Aldemardum

Evert en Eddy - Koudum

Onvervaard gaan wij te paard

Ivanhoe Club

Marijke

Griff - Balk

Der is mear op 'e wrâldan a song

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jűntiid falt

Anneke Douma

Daar is kracht in het bloed

It Ljochtbeaken (shantykoor)

Kom en doe mee

It Ljochtbeaken (shantykoor)

Sinnewaarmte

Die Twa

Myn trouwe hountsje

Sunrise

Fryslân, myn wetterlân

Bennie Huisman

Cambuur-Hearefean - instr

Apollo Trio

 

Pompebleden 31 okt

Nr 1018

Do bliuwst myn famke

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Lang lyn - Vrouger

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Lyts is moai

Sytse vd Werf

De joun fan it libben

Marjan Fennema

Wiltsje fan Peazens

Wiltsje fan Peazens

Farewell shanty

Windkracht 10

De wetterfaam  (de Fortún)

Kat yn 't Seil

Kommen en gean

Griet Wiersma

Hoeveel ik van je hou

Tjeerd Henstra

Hanging Johny

Pipegaaltsje Sjongers

Pyt en Gryt

Janneke Hoekstra

Lellebel - waar ben je

Paul en Andre

Grienmank  - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Wer de leafde romte hat

Sije & Jayden

Ik ben een Sneker

Nanco Werff, Sietske en Amende Nadia

Der is in grut fertriet

Roel Slofstra

Ik haw leaver in Beerenburg

Stampers

 

Pompebleden 24 okt

Nr 1017

Altijd heb ik je lief

Clouseau

Prate oer muziek

Piter Wilkens

It sweltsje

Ritske Numan

Schepen verlaten de haven

Kobus Algra & Sybe Krol

Bliif nyt lang fut (mijn liife jonge)

Doede Bleeker

Wer de leafde romte hat

Sije & Jayden

It lot fan Tea

Lemster Shantykoor

Ik bin de tyd kwyt

Irish Stew

De muoikes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

De toer van 'e Jouwer

Nijjiers revue

Dreamer

Gurbe Douwstra

Is se bi di

Johnny de Vries

Gek op dij

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Jim folk fan Fryske grűn

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden 17 okt

Nr 1016 

Geef me myn tiid terug

Bauke vd Woude

Famkes

Piter Wilkens

Borst met worst

Pigmeat

X- Goeiemorgen zonder zorgen

Lawineboys

Ik bin Bauke de Groot

Bauke en Greetje

Strontrace

Irish Stew

Grouwe Marian

Marten Boom

Bora bora

Goutumer Shantykoor

Bernetiid

Rinke en Wietske

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

Big strong man

Bone Idle

De lytse Lutske

Griet Wiersma

Hingjend yn 'e line

Kat yn 't Seil

As de súdwester gűlt

Crisito's

In seeman

Anneke Douma

Himel op ierde

Gerard Wiersma

Thialf Wals - instr

Apollo Trio

Mijn beste vriend

Rommy

 

Pompebleden 10 okt

Nr 1015 

Hoe wiis as ik mei dij bin

4 troubadours - Piter Wilkens

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

It âlde oargel

Sambrinco's

De ouwe man (is ferstoarn)

Sytse vd Werf

Merke yn Fryslân 2

Anneke Douma

Stamppot boerekoal

Doede Bleeker

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

Tsjonge jonge

Keallepoaten

Ik denk de hele dag aan jou

Rommy

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

De boer moat mei

Samar

Sjoch ik dy

Tietsia

Moeke

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Stoarmige winterjűn

Lemster Shantykoor

Ik wil varen

Windkracht 10

 

Pompebleden 3 okt

Nr 1014

Wiis

Bauke en Greetje

De beste jaren van m'n leven

Vader Abraham

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Al docht it jo menear

Durk Nota

Dit is ús Fryske sang

Anneke Douma & de Sambrinco's

Eachkontakt

Die Twa

Boalserter merke - instr

Gilde Duo

Hjerst

Sytse vd Werf

Have i told you lately

Jim Reeves & Patsy Cline

I walk the line

Johnny Cash

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

Marike

Bauke vd Woude

Bij it Frentsjerter keatsen

Selskip Tetman en Jarich de Vries

Fryske potpouri - instr

Vermaningsband

Oktoberlân

Gurbe Douwstra

Nannewiid

Bert Tinge

Fryske Polka - potpouri

Anneke Douma

 

Pompebleden 26 sept

 Nr 1013

Klompen fan Scherjon

Griet Wiersma

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Keuterboer - kleuterboer

Bauke en Greetje

Emigraasje

Vermaningsband

Kűbaard yn 'e rein

Hessel vd Wal

Bömisches kristall - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Sandy

Rommy

As ik tink oan dy jierren

Anneke Douma

Tutsje blues

Piter Wilkens

De Fryske polka

Apollo Trio

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Alles dat ik fiel

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Alde Pije

Sambrinco's

Sunny

Marjan Fennema

Hop mar myn swarte

Samar

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

 

 

Pompebleden 19 sept 

Nr 1012

It libben is in learskoalle

Joke de Boer

Myn ierappellân- (Ede Staal)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Nynke

Apollo Trio

Beerenburg foar mij

Irish Stew

De stienen man

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Wy binne 'Ferbean'

Ferbean

Bęst genôch

Piter Wilkens en Griet Wiersma

Seemann las das Traumen

Murk Lelsz

Do bist de man

Griet Wiersma

It is de boer allikefolle

Specials

In lietsje oer leafde

Tűzen triennen - Britsum

De Jouwstermerk

Evergreens

Ik bin Gurbe

Bokwerts feestorkest

Herten fan stien

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Werom bisto soa stil

Doede Bleeker

Rum út Jamaica

Lemster Shantykoor

Yn de rein

Wiegels Wjukkelmachine

 

Pompebleden 12 sept

Nr. 1011 

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Stjerren

Bauke en Greetje

Een zwabber

Wiko's

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Yn de bloune skylger dúnen

Fryske famkes

Dreamen

Doarmers

Uber uns der blaue Himmel

Shantychor Marinekameradschaft

U wordt bedankt, u kunt wel gaan

Pigmeat

Lytse Sjoukje fan Terherne

Bennie Huisman

Earpellaan

Willehúske

Oase

Hessel vd Wal

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Leave Wietske

Sambrinco's

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

 

 

Pompebleden 5 sept 

Nr. 1010

Simmertwirre - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Why me

Eaglefield - Wommels

Hein

Reboelje

Froulju bin as de wyn (slavenkoor)

Albert Bonnema

Greenland whale fisheries

Pikbroeken - Grou

Dat 'fertederjende'

Bauke en Greetje

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

De terp

Mingd koar Grou & Brouwers acc. orkest

Jeltsje Benedictus

Sytse vd Werf

Altyd onderweg

Doede Bleeker

J'elsker dig (jelsker dei)

Ria And The Funny Boys

It doarpsfeest

Irish Stew

De trije gerniers

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Friezeliet

Anneke Douma

Famke

Jaap Louwes

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

Waldsang - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden 29 aug * 1009

intro krt

Simmer ôfslút sankje

Anne, Jarich, Tetman & Minne de Vries,

   En Rients Gratema

Yn de eagen fan in bern

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Bats em erin

Doede Bleeker

Bij de moune oan de mar

Dini en Mini

Al myn gelok

4 Troubadours - Piter Wilkens

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

Gek op dy

Gurbe Douwstra

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Mem wit it net

Arie Kuipers

Een gouden ring

Rommy

Myn eilân

Joop Veenstra

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Op de sluizen van IJmuiden - instr

Nieuwe Frisia's

 

 

Playlist 22 aug * nr 1008

 

Bij elke hartslag

Rommy

Douwe Terpstra fan Akkrum.

Specials

Want ik bin in fűgel en dat is myn nęst

Welmoed Fearsma

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Lok

Rinke en Wietske

Feestje fiere

Anneke Douma

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Mei dy te farren

Samar

Haallijntje Boellijntje

Windkracht 10

Rare old mountain dew

Irish Stew

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Adel

Janny Reitsma

De troubadour

Zware Jongens

Brammetje bolder

Ferbean

Blyn

Piter Wilkens

 

Playlist 15 aug * nr. 1007

 

Sin en wille

Anneke Douma

Romantyk

Samar

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

It Heitelân ropt

Wietze de Haan en Chalenge

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

Wat ik noch sizze woe

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Flinters

Simon Dijkstra

As it myn tiid is

Gurbe Douwstra

De rike bidler

Irish Stew

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

Freontsje

Tietsia

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Op e Lemmer

Albert Jitze

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Ik ben weer de sigaar

Stampers

 

Playlist - 8 aug * nr 1006

 

Simmermoarn

Anneke Douma

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

Fare, fare

Irish Stew

Loltsje

Bauke en Greetje

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Jirpelskile

Bennie Huisman

Wat makket it út

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Oh Shenandoah

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

Neeltje

Bauke vd Wal

Ik hâld hieltiid mear fan dij

Gurbe Douwstra en Gerbrich v Dekken

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Roosemarie

Jappie en Annie Muizelaar

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Sneekweeklied 2018 - Pine Hasses

ParaSneekamolletjes

Wyld fan skűtsjesilen

Steven en Jolanda

Mijn IJsselmeer

Oetze Verschoor

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

 

Playlist 1 aug - nr. 1005

 

Simmerjűn

Anneke Douma

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Leave sefte simmerjoun

Roel Slofstra

As de skűtsjes wer sile - instr

Rono's

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

Wiis

Bauke en Greetje

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

De Stjoerman (Hendrik J. Bulthuis)

Marcel Smit

Man van de marine

Nienke de Ruiter

Net te hurd, net te hastich

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Het Sneekweeklied

Sneekweekband

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

De polka fan Rinke en Wietske

Rinke & Wietske

Heerenveen lied

Gebroeders Anker

Altyd toast

Apollo Trio

 

Playlist 25 juli - nr. 1004

intro krt

De roas

Anneke Douma

Hier up an - instr

Laway - Willemshaven

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

Molly malone

Skumkoppen Harlingen

Friesland boppe

Rommy

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

It lytse doarpke

Spic & Span

Aren út skelpen

Henk de Jong

It is PC - (Ich kauf mir lieber ein Tirolerhut)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Simmerdeis

Frerik de Swetser

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

It willehúske

Willehúske

Manlju

Tűzen triennen - Britsum

Tink ik oan Fryslân

Notenkrakers

Liet fan mem foar har jonge

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Mexico instr

Sunset Trio - Tzum e.o.

 

Playlist 18 juli - nr. 1003

intro krt

Wat is leafde

Rinke & Wietske

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

Simmer

Sytse vd Werf

Helpleas minskehert

Marjan Fennema & L. Wielsma

De fles- âlde leafde

Turns 43

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Suzanne

Roel Slofstra

Ik wil varen

Windkracht 10

Gjin wurden

Joop Veenstra

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Maaimekör Ferrbűn

Henk Roodbergen

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 11 juli– Nr. 1002

 

Wat is leafde

Rinke & Wietske

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

Simmer

Sytse vd Werf

Helpleas minskehert

Marjan Fennema & L. Wielsma

De fles- âlde leafde

Turns 43

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Suzanne

Roel Slofstra

Ik wil varen

Windkracht 10

Gjin wurden

Joop Veenstra

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Maaimekör Ferrbűn

Henk Roodbergen

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 4 juli– Nr. 1001

 

De seeman 2

Jan vh Meer

De jeneverkrúk

Irish Stew

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

Oh Wietske

Apollo Trio

Jűkte op 'e ręch

Bombarje

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De gouden ring (Frysk)

Rommy

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

Wij nimme it net

Henk vd Heide

It walske fan 'e wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

As om de toer de sweltsjes

Sambrinco's & Henk vd Heide

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen 2

Anneke Douma

Feestje

Bauke vd Woude

Pake en Beppe ferske

Griet Wiersma

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Playlist 27 juni - nr. 1000

Ferskes út it archief

Doet pake noch feint wie

Anne vd Mark

Sa t de pikmar heard bij grou

Tetman, Anne en Jarich de Vries

O heit o heit

Anneke en Leny Dykstra

Boerefammen

Ljouwter Skotsploech

Ballade fan Longerhou

Doede Veeman

De trein (aksjeliet)

Jarje

Tjitte

Flevo's

Herinneringen

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Wy wille fisse

Doede Bleeker

In't schipperskwartier

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Doe ik stie op hege bergen

Rients en Betty Folkerts

Sint en botsje

Bauke vd Wal

Pake en Beppe

Rients Gratema

Mearke yn 'e loft

Ritske Numan

Raer Folk - Riis mei rezinen

Bonthuis Bolsward

Fryslân subtropysk

Skoalle radio

 

20 juni gjin programma útstjoerd

 

Playlist 13 juni - nr. 999

intro krt

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Fyftjin jier lang - Gels - Bűterskodsje

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Heal om heal

Durk Nota

Famke fan myn dreamen

Die Twa

Skip mei jild

Piter Wilkens

Monja

Wiko's

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

Pico bello

Nienke de Ruiter

Dream

Joop Veenstra

De âlde Lemmerboat (Jan v Nieveen)

Sambrinco's

Simmer 2

Ljoubjr de band

Bloate frouwebillen

Kratsje

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman , Minne & Rients

Fyftjen man

Pipegaaltsje Sjongers

 

Playlist 6 juni - nr. 998

intro krt

Ungetiderssang

Anne, Jarich, Tetman & Minne, Rients

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

De Jouster toer

Keallepoaten

John Kanakanaka

Skúmkoppen - solo Ad Broos

Romke Rambo

Specials

It woanskip

Irish Stew

Als de zuidwester loeit

Crisito's

Kwezelke

Forte - Makkum

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

It skutsje

Eaglefield - Wommels

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Us beppe

Henk vd Heide

Lokkich

Arnold de Jong

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Ik ha leaf

Marjan Fennema

Feest in bokwert

Bokwerts feestorkest

Bargetrienen

Jaap Louwes

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

Op 30 maaie gjin útsjoering fanwege blikseminslag.

 

Playlist 23 mei– Nr. 997

intro krt

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

Jodeljump

Zware jongens

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

De vrolijke visserman

Minne van Harlingen (Huizinga)

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

Linzen (geintsje fan ruurd)

Ruurd Feitsma

Botany Bay

Irish Stew

Der tuskenút

4 Troubadours

Frij, frij, frij

Tinksels

Second Waltz

Friese doorlopers orkest

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Hearen

Roel Slofstra

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Playlist 16 mei– Nr. 996

intro krt

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Skipperssankje

Nynke Leidekker

Wachtsjen is foarbij

Wiko's

Chiquitita

Abba

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Jantsje

Bennie Huisman

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Fierljeppe

Anneke Douma

Buske fan de baas

Gedobr

It fjoer

Thierry

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Moaie minsken

Bauke en Greetje

Koekoek

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

 

Playlist 9 mei– Nr. 995

intro krt

Myn Fryslân

Tietsia

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Earste trein nei Starum

Gaatze Bosma

Makkum

Nij Apollo

Myn eiland

Doede Bleeker

Simmerdeis

Frerik de Swetser

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

De 11 stedentocht

Pallascombo

A Frisian song about wandering

Swalker

Ellende zat

Karst Berkenbosch

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

Bye bye my Roseanne

Goutumer Shantykoor

Yn 't skaad fan de alde mole

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

 

Playlist 2 mei– Nr. 994

 

It spinnewiel

Evert en Eddy - Koudum

Alde Gjetsje (yn de bedsté)

Ferbean

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

Maaitiids- & Siederssang

Anne, Jarich, Tetman

& Minne de Vries, Rients Gratema

Foar ivich op 'e rin

Fokke Miedema

Aldermoaiste famkes

Die Twa

Baby blue

Rommy

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

De brúnwurker

Hűnekop

Frij

Bauke en Greetje

Tears in heaven

Marjan Fennema

Dat wie in tiid

Griet Wiersma

Volver volver

Cajun Beano

Margam Abbey Mars

Nij Libben - Koudum

 

Playlist 25 apr – Nr. 993

 

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Sunder jas

Marjan Giesing

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Ik voel me rijk als een koning

Henk Wijngaard

De Keningin

Doede Veeman

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

Fryske fisken - (Bergsteigerpolka)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

O dag, o langgewenste dag

Kat yn 't Seil

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wodka

Wiegels Wjukkelmachine

Muzyk

Agnes Sambrink

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

 

Playlist 18 apr – Nr. 992

 

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Lot ut é lotterij

Ferbean

Kom es eefkes meiske

Bauke vd Woude

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

As it aanst wer simmer wurdt

Sambrinco's & Henk vd Heide

Op it wetter

Apollo Trio

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Jou my in tút

Gurbe Douwstra

It Noarderleech

Dubbel Accoord

Want wie de kracht van 't noorden kan

Joke de Boer en Combo Bonnema

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

 

Playlist 11 apr – Nr. 991

intro krt

Continuing story

Bauke en Greetje

Reade Geart

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Foarjier

Anneke Douma

Keedsjun - instr

Willehúske

Oant sneintejoun

Evergreens

Lit mij der yn - hij hat spiit

Turns 43

Irish rover

Irish Stew

Mien doarpke (The French Song)

Djoeke & Wietske

Dyn leafde

Rinke & Wietske

Bliuw fan myn klompen ôf

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Roll the cotton

Pipegaaltsje Sjongers

Yn 't wite san fan Rodos

Griet Wiersma

As ut regent

Doede Bleeker

Ik mis dy

Sije

It âlde doarp

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Achter de schouwburg

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Bin de weagen oerstjoer -

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De WAO er

Sytse vd Werf

 

Playlist 4 apr – Nr. 990

 

De lęste tram

Govert Hogeterp

Fragen

4 Troubadours

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Peaske tiid

Henk vd Heide

Maaitiid

Jarje

Doe ik stie op hege bergen

Rients en Betty Folkerts

Ik wol in tút fan dy

Anneke Douma

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Salang ik libje

Ale en Rika

Famke fan Fryslân

Durkje en Froukje

Suertsjeferkearing

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Tiid foar elkoar

Rinke & Wietske

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

 

Playlist 28 mrt – Nr. 989

 

Op 'e marren fan Fryslân

Rono's

Foarjiers fűgelkoar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ljipke kom werom

Samar

De HA 110

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

As ik dij nedich ha

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Bouke van Kee

Wiegels Wjukkelmachine

Myn leafste famke

Marten Boom

De lytse dingen

Rinus Wagenaar

Aaisykje

Bauke vd Woude

Pech

Occajun

De swalkerinne

Gurbe Douwstra

Aldershús - instr

Sambrinco's

It haadstel oan de muorre

Kobus Algra & Sybe Krol

Werom bisto soa stil

Doede Bleeker

Dyn diepe gronden

Doede Bleeker

Trying to forget

Jim Reeves

 

Playlist 21mrt – Nr. 988

intro krt

In prachtige dei

Bauke en Greetje

Lapekoer

Tietsia

Ljipaei sykje

Apollo Trio

Pompeblęd medley - Adalita

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It is de boer allikefolle

Specials

Kelly the boy from Killane

Irish Stew

Rűzje wyn

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Beerenburg is myn chirurg

Piter Wlikens en Euphonia

Haadstel oan de muorre

Wiko's

De grote liefde

Rommy

Pierke

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Kafee fan âlde Harke

Sytse vd Werf

Lizelotte

Ferbean

Lekke ban

Country Wytske

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

Ships in full sail

Wolfe Tones

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

De maaitiid

Gjin C te heech

 

 

Playlist 14 mrt – Nr. 987

 

Buormans geit

Evert en Eddy - Koudum

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Moet je varen

Goutumer Shantykoor

Skotse trije - instr

Gilde Duo

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De visserman

Windkracht 10

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Im Zigeunerlager - instr

Snippefangers - Bahhuizen

Bij het Sneekermeer

Avonturiers

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Foarjaar

Bauke vd Woude

The mermaid

Irish Stew

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

De begraffenis fan omke Wopke

Jilles

Pake syn klok

Forte - Makkum

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Happy time - instr

Peter Moesser Music

 

Playlist 7 mrt – Nr. 986

 

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Fryske lân Heitelan

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

It is maaitiid

Evergreens

Lytse Joke

Samar

Ik bin in 'e lorum

Irish Stew