Pompeblęden

In programma mei in protte

Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op

woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons

fan 07.00 oant 08.00 oere

Dizze side is bijwurke op: 09-10-2019

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Werom nei de homepage

 

Eardere útsjoeringen

 

 Woansdei:   2 okt :

 

 Woansdei:   9 okt :

 

 

Playlisten

 

Pompebleden – 9 okt

Nr 1056

Sjoch ik dy

Tietsia

It âlde oargel

Sambrinco's

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

Underweis

Rinke & Wietske

De wilde rover

Irish Stew

Ien dei eltse ieu

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Stoarmige winterjűn

Lemster Shantykoor

Frijheid

Wiegels Wjukkelmachine

Hard time

Rolling Home - Sneek

It âlde klokhűs

Ritske Numan

Bayerischer Defiliermarsch - instr

Rundfunkblasorchester Leipzig

Tsjonge jonge

Keallepoaten

De boer moat mei

Samar

Op de grote stille heide

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

 

Pompebleden – 2 okt

Nr 1055

Dit is ús Fryske sang

Anneke Douma & de Sambrinco's

Nannewiid

Bert Tinge

Oktoberlân

Gurbe Douwstra

Pake en Beppe

Rients Gratema

De zangers uit het noorden

Tjeerd & Ricky

De dúvel fan Sleat

Willehúske

Boalserter merke - instr

Gilde Duo

Gekke Geart

Bauke en Greetje

Seemansklachte

Willehúske

Skipperssankje (ferjit mij net)

Pipegaaltsje Sjongers

Fryske potpouri - instr

Vermaningsband

Merke yn Fryslân

Spic & Span

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Ome Kobus

Amazing Stroopwafels

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

 

Pompebleden - 25 sept

Nr 1054

Hjerst

Sytse vd Werf

As ik tink oan dy jierren

Anneke Douma

Alde Pije

Sambrinco's

Rose of Claire

Irish Stew

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Skip mei jild

Piter Wilkens

Bömisches kristall - instr

Snippefangers - Bakhuizen

De Fryske polka

Apollo Trio

Kom nim myn hân

Rinke & Wietske

Keuterboer - kleuterboer

Bauke en Greetje

Sunny

Marjan Fennema

Skipkesile

Bennie Huisman

Oorlogsnacht op zee

Doede Bleeker

Klompen fan Scherjon

Griet Wiersma

Tutsje blues

Piter Wilkens

 

 

Pompebleden – 18 aug

Nr. 1053

De Jouwstermerk

Evergreens

Rum út Jamaica

Lemster Shantykoor

Herten fan stien

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Wy binne 'Ferbean'

Ferbean

Do bist de man

Griet Wiersma

Do alde Súderse

Jan Klem

Skűtsjesile 2

Evert en Eddy - Koudum

It libben is in learskoalle

Joke de Boer

Hij was goed voor z n moeder

Tjeerd Henstra

Nynke

Apollo Trio

Ik bin Gurbe

Bokwerts feestorkest

In lietsje oer leafde

Tűzen triennen - Britsum

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Yn de rein

Wiegels Wjukkelmachine

De stienen man

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Jouster merke

Evergreens

 

Pompebleden – 11 aug

Nr.1052

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Leave Wietske

Sambrinco's

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Yn de bloune skylger dúnen

Fryske famkes

Armer Wandermusikant

Snippefangers - Bakhuizen

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Een zwabber

Wiko's

Wij komme út Franeker

Sterrekiekers

Dreamen

Doarmers

It is net sa maklik

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Schürzenwalzer - instr

Snippefangers - Bakhuizen

Earpellaan

Willehúske

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

Fierljeppe

Anneke Douma

 

Pompebleden –  4 sept

intro krt

De trije gerniers

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Waldsang - instr

Gilde Duo

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

It doarpsfeest

Irish Stew

De terp

Mingd koar Grou & Brouw. acc. orkest

Beerenburg

Jarje

Yn 'e mieden - instr

Apollo Trio

Nim it libben lichter

Bennie Huisman

Friezeliet

Anneke Douma

Froulju bin as de wyn (slavenkoor)

Albert Bonnema

Why me

Eaglefield - Wommels

Famke

Jaap Louwes

Jeltsje Benedictus

Sytse vd Werf

Altyd onderweg

Doede Bleeker

Oan 'e Dwersfeart

Ritske Numan

Midnight special

Cajun Beano

 

Pompebleden 28 aug

Nr 1060

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Set mij del

Mannemoed

Müde kehrt ein Steuermann zurück

Windkracht 10

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Bats em erin

Doede Bleeker

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

Sleauwe Hindrik

Stampers

Bij de moune oan de mar

Dini en Mini

Op de sluizen van IJmuiden - instr

Nieuwe Frisia's

Gek op dy

Gurbe Douwstra

Myn eilân

Joop Veenstra

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

Een gouden ring

Rommy

 

Pompebleden – 21 aug

Nr. 1059

Fordson Dexta blues

Swiet & Bjuster

Mem wit it net

Arie Kuipers

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Feestje fiere

Anneke Douma

Want ik bin in fűgel en dat is myn nęst

Welmoed Fearsma

Mei dy te farren

Samar

Rare old mountain dew

Irish Stew

Op in iere moarn yn maaie

Joop Veenstra

Adel

Janny Reitsma

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

Hwa keart de rein

Kramtried - Drachten

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Slavenkoor uit Nabucco

Concordia Balk met ZWH koren

Brammetje bolder

Ferbean

De troubadour

Zware Jongens

 

Pompebleden 14 aug

Nr. 1058

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

De rike bidler

Irish Stew

Flinters

Simon Dijkstra

Romantyk

Samar

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

Koudumer Piraten

Goldstars - Koudum

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Wilko de minstreel

Piter Wilkens

Sin en wille

Anneke Douma

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Al myn gelok

4 Troubadours - Piter Wilkens

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Stront

Bram

De zee die neemt, de zee die geeft

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden –7 aug

Nr. 1057

Keatsen is moai wurk

Bauke en Greetje

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Altyd űnderweis

Adri de Boer

De widdou

Doede Veeman

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

Gouden medaillon

Frederick Fluweel

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

Loltsje

Bauke en Greetje

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

Thank God i'm a country boy

Cajun Beano

Wat makket it út - Wat moakt et ek oet

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Jirpelskile

Bennie Huisman

Roosemarie

Jappie en Annie Muizelaar

Mijn IJsselmeer

Oetze Verschoor

Fare, fare

Irish Stew

De weagen rôlje net mear om ús Grou

Sambrinco's, Willy Weits en koar

 

 

 

Pompebleden – 31 juli

Nr. 1056

It is PC

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Skűtsjesilen 3

The Bounty Hunters - Joh. Rypma

De l i l l i k ste man

Frerik de Swetser

Oeral der't leafde is

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Stopljocht - instr

Gilde Duo

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Moai binne de marren

Romke Kroondijk - Koudum

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

Simmerjűn

Anneke Douma

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Noch mar ien

4 Troubadours

Altyd toast

Apollo Trio

 

Pompebleden – 24 juli

Nr. 1055

Friesland boppe

Rommy

Myn ierappellân

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

It is PC

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Tink ik oan Fryslân

Notenkrakers

Aren út skelpen

Henk de Jong

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

It lytse doarpke

Spic & Span

De roas

Anneke Douma

Zwarte zigeuner

Wiko's

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Jannewietske wat is it stil in Sneek

Zware jongens

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 17 juli

Nr 1054

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

35 +

Gurbe Douwstra

Opdroegen an myn echte maten

Doede Bleeker

It seemansgręf

Lemster Shantykoor

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

Hij komt niet weer

Kapiteinskoor

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Jannewietske wat is it stil Zware Jongens

Haringtentje

Lytse Hille

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

De Jouster toer

Keallepoaten

Apenúten

Bauke en Greetje

In rűntsje Fryslân

Musicals

Us heitelan - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 10 juli

Nr 1053

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Simmer

Sytse vd Werf

Djip yn de Wâlden 2

Anneke Douma

Rolling home

Rolling Home - Sneek

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Skűtsjesilersliet

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Hoantsje op 'e toer

Wiko's

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Op 'e ringmuur

Cinderella's en Swingtime

Els hat dochs in plakje grűn

Friesland Combo

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

It hat noch nea sa tsjuster west

Fennema & L. Wielsma

Suzanne

Roel Slofstra

 

Pompebleden – 3 juli

Nr 1052

Op healwei

Ferbean

Ideale skoansoan

Doede Bleeker

Oh Wietske

Apollo Trio

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan 'e wite fjűrtoer - instr

Kat yn 't Seil

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Een gele ballon

Johan & Henk

De jeneverkrúk

Irish Stew

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

De fles- âlde leafde

Turns 43

 

Pompebleden – 26 juni

Nr 1051

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Wille

Ferbean

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga

Myn eiland

Doede Bleeker

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skűtsjeskippers

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Spegels

Anneke Douma

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater

Bier yn 't hier

Bricquebec

Wer in feesje

Bauke vd Woude

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Noch eefkes

Bauke en Greetje

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Op in joun

Apollo Trio

Rein en sinne

Fokke Miedema

 

Pompebleden – 19 juni

Nr 1050

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

As it wier is dat de minsken

Ritske Numan

Marij

Samar

Egerländer Polka

Snippefangers - Bakhuizen

Jennifer

Rommy

In groet

Johannes Rypma

Tút

Bauke En Greetje

Heit kin alles

Hessel vd Wal

De moaiste

Gaatze Bosma

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oade oan it Fryske hynder

Anneke Douma

 

Pompebleden 12 juni

Nr 1049

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Simmer 2

Ljoubjr de band

Unsere blasmusik

Snippefangers - Bakhuizen

Skip mei jild

Piter Wilkens

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Alles iter

Ferbean

Hontsje

Bauke vd Woude

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Aventoer

Adri de Boer

Ik wol wippe

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

It is simmer

Raynoud Ritsma en Aafke Zuidersma

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Heal om heal

Durk Nota

Monja

Wiko's

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

 

Pompebleden 5 juni

Nr 1048

Ik ha leaf

Marjan Fennema

De Jouster toer

Keallepoaten

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

Wanneer de nacht foarbij is

Play all Together

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Bearske fan Bears en De Lietsjesjonger

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leijen (om der te fiskjen)

Simon Dijkstra

Lokkich

Arnold de Jong

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

Us beppe

Henk vd Heide

It skutsje

Eaglefield - Wommels

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Kwezelke

Forte - Makkum

Walske út Hylpen

Aald Hylpen

Ungetiderssang

Selskip Tetman de Vries

It woanskip

Irish Stew

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

 

Pompebleden 29 mei 

Nr 1047

Tusken dreamen yn

Eddy Dykstra

Twa djip blauwe eagen

Rommy en Skelte

Op de bank mei dy

Gurbe Douwstra

Ik bin su ik bin

Cees Greuter

Tattoo Fries

Marcel Smit

Maaike, he lytse Maaike

Hessel vd Wal

Wat de boer niet kent

Pigmeat

Sij

Fokke Miedema

Fiddlers green

Irish Stew

Fryslân, oh Fryslân

Bert Tinge

Skűtsje sile troch 't rak

Vera Molenaar

De maaitiid yn mij

Rolling Home - Sneek

Langstme 2

Sambrinco's & Henk vd Heide

Klaske

Rodeo's

Ik hâld fan dy 2

Bauke en Greetje

 

Pompebleden * 22 mei

Nr 1046

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

Der tuskenút

4 Troubadours

Alles iter

Ferbean

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

Frysk hynder

Griet Wiersma

Mazurka - instr

Vermaningsband

De vrolijke visserman

Minne v Harlingen (Kapper Huizinga)

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Hearen

Roel Slofstra

Second Waltz - instr

Friese doorlopers orkest

Linzen (geintsje fan Ruurd)

Ruurd Feitsma

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

Ski ska skapedykje

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 15 mei 

Nr 1045

Rode rozen

Rommy

Moaie minsken

Bauke en Greetje

Myn reade beppe

Janneke Hoekstra

Te maaie

Anneke Douma

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

Ons mooie stadsje

Harlinger husvrouwen

Kikkertproef

Ferbean

Koekoek

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Buske fan de baas

Gedobr

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Wachtsjen is foarbij

Wiko's

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Uber die Wellen (wals)

Nihona's

 

Pompebleden  *  8 mei 

Nr 1044

De maaitiid 2

Spic & Span

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Knoopkes

Piter Wilkens

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

Voetballegioen de Lemmer

Voetbal vereniging Lemmer

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

Seemans klachte

Roel Slofstra

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

Rűzje wyn

Viswijvenkoor Grietje Sprot

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Bist su bliid met mij (De hűn)

Simon Dijkstra

Memmeleafde

Lemster Mannenkoor

Mem

Hessel vd Wal

Mem har leafde

Ritske Numan

Pas goed op myn famke

Sjoerd Tjepkema

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

 

Pompebleden  *  1 mei

Nr 1043

Maaitiids- & Siederssang

Selskip Tetman de Vries en Rients Gratema

Dat wie in tiid

Griet Wiersma

De brúnwurker

Hűnekop

Baby blue

Rommy

Beppe Ruerdsje

Rinke en Wietske

Moeke's koek en sopykream

Piter Wilkens & De Rayonhaden

Twa dat is in pear

Grintfiskersjongers

Tears in heaven

Marjan Fennema

Do âlde Súdersee

Lemster Shantykoor

Stop der dochs mei sei de see

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It spinnewiel

Evert en Eddy - Koudum

Margam Abbey Mars

Nij Libben - Koudum

As 't aanst wer simmer wurdt

Anneke Douma

Fryske Potpouri 1

Keallepoaten

 

Pompebleden  *  24 apr 

Nr 1042

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

De Keningin

Doede Veeman

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

De űngelikense striid

Irish Stew

Do fielst dy sa oan ein

Doarmers

Sjonge docht my goed

Griet Wiersma

Famke jou dy bleat

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Pake syn ark

Ritske Numan

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafe.

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Alleen naar Edens

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Wes dysels

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Myn stad - Dokkum

Sytse vd Werf

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

 

Pompebleden  *  17 apr 

Nr 1041

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

 

Pompebleden  *  10 apr  

Nr 1040

Ik hâld fan dij

Dana Winner

De grote liefde

Rommy

Jou my in tút fan dij

Gurbe Douwstra

Wrâld fan goud

Bert Tinge

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Geart Popel

Sytse vd Werf

Sailor Boy

Windkracht 10

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Lot ut é lotterij

Ferbean

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Harlekino

Lytse Hille

Op it wetter

Apollo Trio

Keaplju út de Westereen

Anneke Douma

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Un fijne meid

Irish Stew

 

Pompebleden  *  3 apr 

Nr 1039

Fleurich op

Bauke vd Woude

Memmeleafde

Marjan Fennema

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Maaitiid

Jarje

It swalkerslietsje

Bennie Huisman

Hylper folksliet

Aald Hylpen

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Mamou two step

Cajun Beano

Fragen

4 Troubadours

Famke fan Fryslân

Durkje en Froukje

Salang ik libje

Ale en Rika

Rose of Allendale

Irish Stew

As de ljip

Rommy

Kom hjir no

Gurbe Douwstra

 

Pompebleden * 13 mrt

Nr - 1037

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Do bist alles foar mij

Hapsnurkers

Op in joun

Apollo Trio

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

Tinzen oan pake

Albert Jitze

De maaitiid

Gjin C te heech

Foarjaar

Bauke vd Woude

Happy time - instr

Peter Moesser Music

It famke, de hűn en de houtkapper

Reboelje

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Famke ut tuzen

Roel Slofstra

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Gaen jou met 'n singeltsje om

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Pake syn klok

Forte - Makkum

Skotse trije - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden * 6 mrt

  Nr - 1036

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

De fiver fan myn bestean

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Bij it wite brechje

Tietsia

Lytse Piter

Sytse vd Werf

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Doge jo wol

Specials

Greatte Pier

Sunrise

Fryske lân Heitelan

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operaferiening

P & O - Non-stop - hjoed Pompebleden en Oastewyn

Ik hald fan dy

Dana Winner

It is maaitiid

Evergreens

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oh Bootsman sag uns doch

Shantychor Marinekameradschaft Velbert

P & O - Non-stop - hjoed

Pompebleden en Oastewyn

Heechste tiid

Simon Dijkstra

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Sis mem werom

Anneke Douma

Koe ik noch mar even

Gaatze Bosma

Fryske foxtrot - instr

Nieuwe Frisia's

 

Pompebleden  *  27 febr 

 Nr 1035

Maaitiids - sintsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

J'elsker dig (dei) Ik hald fan dij

Ria And The Funny Boys

Maaitiid en jonkheid

Lemster Mannenkoor

Ik verheug me weer op jou

Rommy

De Kening fan de greide

Piter Wilkens

Kinst der om laitsje

Gaatze Bosma

Krattenwals

Zware Jongens

Het rondje met bier

Fokko Dam

Hee schat weet je dat

Jettie Pallettie

Koekoek

Jettie Pallettie

Bliide wiiven polka - instr

Irish Stew

Allez poup á la pee

Ale en Rika

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

Bei windstarke 4

Shanty Chor der MK Vegesack

I tell me ma

Rolling Home - Sneek (met kinderkoortje)

Mijn kijkdoos

Colinda & Daisy

De grňzzie van mčn buurvrouw

Ferry van de Zaande & Veul Gčre

Polonaise

Lenie

 

Pompebleden  *  20 febr 

Nr 1034

Net langer bang

Rinke en Wietske

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Feurjaar

Sytse vd Werf

Johnny, Johnny

Windkracht 10

Altyd utselfde

Doede Bleeker

O, Susanne

Notenkrakers

Too far from she

Rolling Home - Sneek

De Cocktailpolka

Piter Wilkens

In een Leeuwarder kroegie

Tjeerd Henstra

Je kan de pot op

Nienke de Ruiter

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Jenny McColl

Irish Stew

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Ynskje op e baan - instr

Sambrinco's

Ik kom werom

Roel Slofstra

Flinterdűns - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

 

Pompebleden  *  13 febr  

Nr 1033 

As fjouwer wurden - As vaaier woorden

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

I still love you

Tompal & the Glaser Brothers

Ik hald fan dy

Dana Winner

Teare flinter

Rinke en Wietske

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebűterfeart nei Omsk

Frysk Muzykteater - Rients Gratema

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema e.o.

Feestje fiere

Anneke Douma

Doarpsfeest

Doede Veeman

Myn Gaasterlan

Kritekoar - Balk

Moast it wol witte

Marjan Giesing

Myn beppe

Henk vd Heide

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Ik bin de clown

Bauke en Greetje

Goodbye my love

Jappie en Annie Muizelaar

 

Pompebleden  *  6 febr 

Nr 1032 

Ferdwaald in de tiid (mem)

Doede Bleeker

Al sil de hiele wrâld feroarje

Anneke Douma

De lęste

Gaatze Bosma

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

You ll never know

Jim Reeves

Super Sytske

Ferbean

As 't bűten stoarmet - As't boeten störmt

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Tiid hald gjin skoft

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Betty Bos - (lekke bân)

Turns 43

Ien tút

Albert

Raglan road

Irish Stew

Frysk hynder- wiskey

Jelle - B

Befrijd fan idealen

Samar

Reedriderswals

Ken Griffin

Op een bankje in het stadsplantsoen

Cinderella's

 

Pompebleden  * 30 jan

Nr 1031 

Do

Two be One

Wyld als de weagen

Doarmers

Five o-clock in the morning

Rolling Home – Sneek

Justerje

Ferbean

Fjouwertűzen stientsjes

Bennie Huisman

Ode oan de barman

Suskes

Tante – fan mij

Turns 43

Sjong in liet

Grietsje Kingma

Adieu goodbye

Wiko's

Fisker út Snits

Joop Obama & Nino Schaap

Ik bin mar in hippy

Apollo Trio

Friesland is mooi zo

Bauke en Greetje

Ome Jan

Willeke Alberti

Libje dyn libben goed

4 Troubadours

Bananaboatsong

Bauke vd Woude

Tante - fan mij

Turns 43

Net te dom, Piter Prom - Leafdestragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Boerebloes

Doede Veeman

 

Pompebleden  * 23 jan

Nr 1030

Winterwille

Joke en Anneke

Dat geeft ons bergen

Rommy

Sa moat we 't hâlde - Zo mouv it holn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Rein en sinne

Fokke Miedema

De âlde toer

Jan Scheffer

De Elfstedentocht 1

Apollo Trio

Jurjen en Syts

Grouwster Koar

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

By Hiske yn it diske

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Leafdesferske

Marcel Smit

De kurk is sprongen

Samar

Asto mar by my bist', ist goed

Marjan Giesing

It froalike famke

Anneke Douma

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

Akky fan'e Gaastmer

Bennie Huisman

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

De groetenis

Ritske Numan

 

Pompebleden  * 16 jan

Nr 1029

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

Liefde is goud

Rommy

Mimering

Roel Slofstra

Bartlehiem blues

Welmoed Fearsma

Gluck auf kameraad het ga je goed

Lytse Hille

Us doarp

Hepie en Hepie

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Santa Lucia

Folsgeaster Folk

De ijzeren man 2

Kat yn 't Seil

Draaiorgel

Joop Veenstra

Drinkliet

Lemster Shantykoor

De blinde maagd

Notenkrakers

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Leafdesliet

Eddy Dykstra

Aldershús - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden * 9 Jan  

Nr 1028

Hé ik hald fan dij

Bombarje

Jow mij in tút fan dij

Sambrinco's

Bloed, swit en triennen

Sjoerd Tjepkema

De Fryske cowboy

Celebrators

De ko fan Sonnema

Willehúske

De skat fan Amsterdam

Pipegaaltsje Sjongers

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema e.o.

Lit sitte dat sân

Grytz en Grize

Cliffs of Moher

Gurbe Douwstra

Een grote negerij

Selskip Sipke Oppedyk -

Fitnis

Bauke vd Woude

Oh Jaap

Griet Wiersma

Winter yn 't lân

Anneke Douma

Winterjounennocht (dia's besjen)

Sytse vd Werf

Jannewaris - op redens

Turns 43

Optimisten

Samar

Schokland

Eelder Shantykoor

Rűzjend yn 'e wyn

Ernst Langhout & Johan Keus

 

Pompebleden * 2 jan 

 Nr 1027

Veel zegen

Tuutjefloiters

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

Rűntsje nei rűntsje

Samar

Ald en nij

Anneke Douma

It famke en de Seeman 2

Bakhústerheech Sjongers

Hynstetemmer

Ferbean

Wij hawwe altiid wille

Fryske famkes

Dochter en mem

Griet Wiersma

Fierljeppers polka - instr

Apollo Trio

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

Broekelietsje

Bennie Huisman

Walske ut Hylpen

Aald Hylpen

It fotoboek

Marjan Fennema

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

Yn myn dream

Turns 43

De Friese troudeboer

Piter Wilkens

Doe't ik noch hiel lyts wie

Simon Dijkstra