Pompeblęden

In programma mei Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Programma herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons fan 07.00 oant 08.00 oere

Op de webside 4 wiken werom te hearren:  www.radiospannenburg.nl

Dizze side is bijwurke op: 28-07-2021

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Nei de startside

 

Hjir de eardere útstjoeringen

 

 

 Woansdei: 21 juli:

 

 Woansdei: 28 juli:

 

 

Playlisten

 

Pompebleden – 28 juli

Nr. 1144

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Reinbôge

Bauke en Greetje

Myn ierappellân

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Aren út skelpen

Henk de Jong

Zwarte zigeuner

Wiko's

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

Tink ik oan Fryslân

Notenkrakers

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Patricia

Arie Kuipers

Tink oan my

Rypke Westra

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Famke iene Peen

Sije en Tryanka

Manlju

Tűzen triennen - Britsum

Dűnsje mei dy

Piter Wilkens

 

Pompebleden – 21 juli

Nr. 1143

Goeiemorgen zonder zorgen

Lawineboys

Us heitelan - instr

Sambrinco's

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Haringtentje

Lytse Hille

Apenúten

Bauke en Greetje

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Opdroegen an myn echte maten

Doede Bleeker

Jitske v.d. Meulen

Apollo Trio

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Het staat in de sterren

Rommy

Do alde moaije moune

Evergreens

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Feesje hjoed

Bauke vd Woude

Autotocht fan âldenfandagen

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

35 +

Gurbe Douwstra

Breidsje

Bennie Huisman

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

 

Pompebleden – 14 juli

Nr. 1142

Simmer

Sytse vd Werf

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Helpleas minskehert

Marjan Fennema

It hat noch nea sa tsjuster west

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Op 'e ringmuur

Cinderella's en Swingtime

Ik nim hjoed blommen foar dy mei

Piper en Sâlt

Al wer in feesje

Arie Kuipers

Ring ring i 'v got to sing

Irish Stew

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Stadhuustoren

Selskip Sipke Oppedyk -

 

Pompebleden – 7 juli

Nr. 1141

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

As de wrald ta stilstan komt

Sytse Haima

Fryske marren

Sybe & Marjan

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

De seeman 2

Jan vh Meer

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jeneverkrúk

Irish Stew

Jűkte op 'e ręch

Bombarje

Three score and ten

Eelder Shantykoor

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Us pake syn klok

Sambrinco's

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Oh Wietske

Apollo Trio

De fles- âlde leafde

Turns 43

 

Pompebleden – 30 juni

Nr 1140

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga-Ork.

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Brúnbrânde skűtsjeskippers - Rosamunde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Wer in feesje

Bauke vd Woude

Nog drie bier

Alberto

Shag en bier

Roel Slofstra

Dykskiep

Piter Wilkens

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater

Spegels

Anneke Douma

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Myn eiland

Doede Bleeker

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Gurbe Dykstra

Irish Stew

As it boufak is

Sunrise

Wille

Ferbean

 

Pompebleden – 23 juni

Nr 1139

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

Spoekepark

Reboelje

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Oade oan it Fryske hynder

Anneke Douma

Alles komt goed

Shantyman

As it wier is dat de minsken

Ritske Numan

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Wiere freonen

Jan Scheffer

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

De moaiste

Gaatze Bosma

In groet

Johannes Rypma

Jennifer

Rommy

Marij

Samar

Sneekweedixie

Sneekweekband

 

Pompebleden – 16 juni

Nr. 1138

It is simmer

Raynoud Ritsma en Aafke Zuidersma

Silen en farren

Anne, Jarich, Tetman & Minne &Rients

Ungetiderssang

Anne, Jarich, Tetman & Minne &Rients

In simmermoarn

Anneke Douma & de Sambrinco's

Ik hald fan myn Fryslân

Gerard Wiersma

Simmer 2

Ljoubjr de band

De âlde Lemmerboat (Jan v Nieveen)

Sambrinco's

Heal om heal

Durk Nota

De tiid hâldt gjin skoft 2

Rinke & Wietske

Eigen skuld (bankroet)

Ferbean

Aventoer

Adri de Boer

Ik wol wippe

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Pico bello

Nienke de Ruiter

Boter, brood en groene kaas

Bauke en Greetje

Skip mei jild

Piter Wilkens

 

Pompebleden – 9 juni

Nr. 1137

Lokkich

Arnold de Jong

It alfabet

Zware Jongens

De Fryske polka is gjin samba

Samar

Oh, Lemsterslús

Wietse de Haan

Feest in Bokwert

Bokwerts feestorkest

Us beppe

Henk vd Heide

Bearske fan Bears & Lietsjesjonger

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Ik ha leaf

Marjan Fennema

Bylden fan myn bernejierren

Anneke Douma

Wanneer de nacht foarbij is

Play all Together

De Jouster toer

Keallepoaten

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

As de kroegen jűns wer slúte

Notenkrakers

Five 'o clock in the morning

Rolling Home - Sneek

Ungetiderssang

Anne, Jarich, Tetman & Minne & Rients

Kwezelke

Forte - Makkum

Leijen (om der te fiskjen)

Simon Dijkstra

Yn de lyte bij de seedyk - instr

Gilde Duo

 

 

 

 

Pompebleden – 2 juni

Nr. 1136

Fryslân, oh Fryslân

Bert Tinge

Twa djip blauwe eagen

Rommy en Skelte

Langstme 2

Sambrinco's & Henk vd Heide

Gran Canaria

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Tusken dreamen yn

Eddy Dykstra

De sirkel rűn

Folkert-Hans & Anke de Vries

Tattoo Fries

Marcel Smit

Ik seach dij op de Snitsermar

Piper & Sâlt

Klaske

Rodeo's

Op de bank mei dy

Gurbe Douwstra

Ik hâld fan dy 2

Bauke en Greetje

Maaike, he lytse Maaike

Hessel vd Wal

Sij

Fokke Miedema

Wat de boer niet kent

Pigmeat

De zwerver

Rommy

De maaitiid yn mij

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden - 26 mei

Nr. 1135

Ouwe dyk

Revue - Amerikaan op't Bilt

Dreamerij

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie

It twadde perron - It twijde perron

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Simmerfamke fan Sânfurd

Bennie Huisman

Op e Lemmer

Albert Jitze

Salang yn de stoarm

Frerik de Swetser

Nei de merke

Sybe & Marjan

Hup sűpengrottenbrij

Bauke en Greetje

Makkum

Nij Apollo

De vrolijke visserman

Minne v Harlingen (Kapper Huizinga)

Besűnder gewoan

Sytse vd Werf

Oh Maaike

Piper en Sâlt

Linzen (geintsje fan ruurd)

Ruurd Feitsma

Hearen

Roel Slofstra

Fryske Polka - potpouri

Anneke Douma

Dubbeltsjes

Pipegaaltsje Sjongers

The Rosabella

Pikbroeken - Grou

De Ljouwtermerke - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden 19 mei

Nr. 1134

Rode rozen

Rommy

Buske fan de baas

Gedobr

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

De Herder en de Wetterhűn

Strawelte en de Hunekop

Kikkertproef

Ferbean

Simmer yn de holle

Gaatze Bosma

Hyte Fetsje

Doede Bleeker

Ik kom út Fryslân

Apollo Trio

Frachtwein yn myn spoar

Griff - Balk

Ljouwerter merke - instr

Sambrinco's

Dat alles is Fryslân foar my

Ritske Numan

Te maaie

Anneke Douma

Ons mooie stadsje

Harlinger husvrouwen

Uber die Wellen (wals)

Nihona's

It fjoer

Thierry

Jantsje

Bennie Huisman

Myn reade beppe

Janneke Hoekstra

 

Pompebleden – 12 mei

Nr. 1133

De siedders

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It sil wer maaitiid wurde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

As om 'e toer de sweltsjes wer fleane

Anneke Douma

Pytsje

Tűzen triennen - Britsum

De maaitiid 2

Spic & Span

De wille fan de leafde

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Yn 't skaad fan de alde mole

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

De kop der foar

Marcel Smit

Ik leau yn dij en mij

Rinke en Wietske

Toeristenstream - (Tsjűkemar)

Samar

Bye bye my Roseanne

Goutumer Shantykoor

Vergeef me

Rommy

Jonge kom dochs gau wer

Bakhústerheech Sjongers

Zillertaler Hochzeitmarsch 2 - instr

Snippefangers - Bakhuizen

A Frisian song about wandering

Swalker

Knoopkes

Piter Wilkens

 

Pompebleden – 5 maaie

Nr. 1132

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

Frij

Bauke en Greetje

De grenssoldaat

Oompie Koerier

Trees heeft een Canadees

Albert de Booy

Ik tink werom

Griet Wiersma

Hallo Bandoeng

Willy Derby - 1940

Rozen voor jou

Sunstreams

Lili Marleen (1939 WO2)

Marlene Dietrich

Erika (Marschlied WO2)

Erika

Blonde Mientje heeft een hart

Afzwaaiers

Het lied van de Grebbeberg

Willy Derby - 1940

Het lied van de duce

Jaap Sikkema - Radio Oranje ?

Zwarte Hein

Radio Oranje-Zwarte Riek

Op de hoek van de straat

Jetje Paerl - van Radio Oranje

De jonge Jan Soldaat

Oompie Koerier

We 'll meet again

Vera Lynn

Maaitiids- & Siederssang

Anne, Jarich, Tetman, Minne & Rients

Fryske Potpouri 1

Keallepoaten

 

Pompebleden – 28 april

Nr. 1131

De Koning

Jaap Fischer

Cafe de Zwarte Haan

Stampers

Fryske fisken - (Bergsteigerpolka)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Reade Riemke

Marjan Fennema & L. Wielsma

Curaçao

Skumkoppen Harlingen

Jelle Nijboer

Sambrinco's, Willy Weits en Fr. Operafer.

Wodka

Wiegels Wjukkelmachine

Ik sjoch de sinne űndergean

Anneke Douma

Bij ús yn de Súdwesthoek

Rein Gerlofs - Nylân

Swalkje troch Fryslân

Vermaningsband

Gangspilliedje

Windkracht 10

Wes dysels

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

De Wyldemerk

Henk Roodbergen

I had a heit (remigrant)

Samar

As it wer simmer wurdt - instr

Gilde Duo

March of the heralds

Johan Willem Friso Kapel

Myn stad - Dokkum

Sytse vd Werf

 

Pompebleden – 21 apr

Nr. 1130

Eartiids

Rinke & Wietske

Geart Popel

Sytse vd Werf

It Noarderleech

Dubbel Accoord

Leve de V.O.C.

Pipegaaltsje Sjongers

Officer of the day march - instr

Nieuwe Frisia's

Wrâld fan goud

Bert Tinge

As it aanst wer simmer wurdt

Sambrinco's & Henk vd Heide

Lytse Nynke

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Ik ha dy skat

Sybe & Marjan

Lot ut é lotterij

Ferbean

Sonja addio

Jappie en Annie Muizelaar

Harlekino

Lytse Hille

Swiere sjek

Muzikanten Ut Fryslan (M.U.F.)

Terug naar mien stadsje

Alias the same

Op it wetter

Apollo Trio

 

Pompebleden – 14 apr

Nr. 1129

Op in joun

Apollo Trio

Ik nim hjoed blommen foar dy mei

Piper en Sâlt

Foarjier

Anneke Douma

Moskjes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

De Dwersfeart

Ritske Numan

Keedsjun - instr

Willehúske

Lit mij der yn - hij hat spiit

Turns 43

Yn 't wite san fan Rodos

Griet Wiersma

Reade Geart

Tetman, Anne en Jarich de Vries

As ut regent

Doede Bleeker

It wiif fan skele Jan - instr

Piter Wilkens

It famke, de hűn en de houtkapper

Reboelje

Oant sneintejoun

Evergreens

Mien doarpke (The French Song)

Djoeke & Wietske

De waan fan de dei

Arie Kuipers

Salang yn de stoarm

Frerik de Swetser

De WAO er

Sytse vd Werf

En steeds weer huil je

Rommy

 

Pompebleden - 7 apr

Nr. 1128

Maaitiid

Jarje

As ut koalsaad bloeit

Doede Bleeker

Kom hjir no

Gurbe Douwstra

Tichter bij dij (en âlder wurde)

Piter Wilkens

Suertsjeferkearing

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Leave her, Johny, leave her

Lemster Shantykoor

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Tiid foar elkoar

Rinke & Wietske

Peaske tiid

Henk vd Heide

Salang ik libje

Ale en Rika

Fragen

4 Troubadours

Memmeleafde

Marjan Fennema

De lęste tram

Govert Hogeterp

Sterke tabak

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Frijheid kin men net keapje

Griet Wiersma

Mamou two step - instr

Cajun Beano

 

Pompebleden – 31 mrt

Nr. 1127

Myn leafste famke

Marten Boom

Mata Hari

Apollo Trio

Hat heit efkes tiid

Bauke vd Woude

Aldershús - instr

Sambrinco's

Oeral gelyk, krek Haulerwyk

Jaap Louwes

Janina

Rommy

Slotdory-Madelot - instr

Kat yn 't Seil

De HA 110

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

It âldershus

Anneke Douma

Foarjiers fűgelkoar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Op 'e marren fan Fryslân

Rono's

Pech

Occajun

As ik dij nedich ha

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Bliuw no bij mij

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

Where you there when they crusified my lord

Johnny Cash

 

Pompebleden 24 mrt

Nr 1126

Ik stean op Gaasterlânske hichte

Bakhústerheech Sjongers

In prachtige dei

Bauke en Greetje

Ljipaei sykje

Apollo Trio

Famke fan kassa 1

Oudega & De Groot

Lizelotte

Ferbean

Lekke bân

Country Wytske

Piter, Piter, Piterke

Sambrinco's & Henk vd Heide

Haadstel oan de muorre

Wiko's

Beerenburg is myn chirurg

Piter Wlikens en Euphonia

Enquettebis lok. radio

Jack Spijkerman

Kafee fan âlde Harke

Sytse vd Werf

Pompeblęd medley

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Lapekoer

Tietsia

Ik mis dy

Sije

 

Pompebleden – 17 mrt

Nr. 1125

De maaitiid

Gjin C te heech

Tusken Mantgum en Weidum

Hessel vd Wal

Buormans geit

Evert en Eddy - Koudum

Pake syn klok

Forte - Makkum

Tinzen oan pake

Albert Jitze

Heidewitska

Luc Jong

O Skylgerlan

West Atleta Zangers

Foarjaar

Bauke vd Woude

As de ljip

Rommy

Sonja en Sieu

Piter Wilkens - Cornelis Vreeswijk

Gaen jou met 'n singeltsje om

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Sytske ( út de 5e klas)

Bert Tinge

Que sera - instr

Blauhúster Dakkapel

Skots en skeef Fryslân troch

Musicals

The mermaid - De zeemeermin

Irish Stew

Hé hé leave skat

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Myn leafste famke

Marten Boom

 

Pompebleden – 10 mrt

Nr 1124

Wyn do waai om wyn

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Smjunten yn de mieden

Sytse Haima & King Fred II

Sis mem werom

Anneke Douma

Lytse Pier - hinget oan de laaie

Stampers

Sneekermeer

Willehúske

Doge jo wol

Specials

Ik stean yn 'e brân

Tűzen triennen - Britsum

It is maaitiid

Evergreens

De boer en de lapkekeapman

Watze Hiddema en Frans Kripss

Ik hald fan dy

Dana Winner

Bij it wite brechje

Tietsia

Lytse Piter

Sytse vd Werf

Lytse Joke

Samar

Sytske

Roel Slofstra

Greatte Pier

Sunrise

Bęst genôch (Adalita)

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

 

Pompebleden – 3 mrt

Nr 1123

Oer elts wetter leit in bręge

Anneke Douma

Fannacht hie ik 'n fremde dream

Artiesten sjonggala

Frysk hynder- wiskey

Jelle - B

Aaisykje

Bauke vd Woude

Sybe en Sjoerd

E.Schippers, H.Wiersma

Noch eefkes

Bauke en Greetje

Bliide wiiven polka - instr

Irish Stew

Syb de skareslyp (alles foar Gees)

Ferbean

De waldsang

Lemster Mannenkoor

Fűgels

Die Twa

Maaitiids - sintsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

De lytse dingen

Rinus Wagenaar

Hoki mai

Howard Morrison Quartet

Allez poup á la pee

Ale en Rika

De klokken liede

Duo Rinsma

Het rondje met bier

Fokko Dam

Hy is dy bal

Doede Bleeker

 

Pompebleden – 24 febr

Nr 1122

X- Goeiemorgen zonder zorgen

Lawineboys

U wordt bedankt, u kunt wel gaan

Pigmeat

Dan zingen wij voor jou

Rob en John

Yn 'e wolken - Tears in Heaven

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Bliksem Beitske

Gurbe Douwstra

Een feesie

Burdy

Feest in Bokwert

Bokwerts feestorkest

Alwer in Fries

Bauke en Greetje

Feestje

Bauke vd Woude

Populaire feestmars - instr

Boertjes van Buuten

Voor een appel en een eitje

Lighttown Skiflegroup

In een Leeuwarder kroegie

Tjeerd Henstra

Feurjaar

Sytse vd Werf

Gjin moaier wurk as skile

Bennie Huisman

Feestje fiere

Anneke Douma

Ljipke kom werom

Samar

Het rozenbed

Wijko's

 

Pompebleden – 17 febr

Nr 1121

Alde bűkebeam

Pigmeat

Akky fan'e Gaastmer

Bennie Huisman

Heit mei 'k mei

Diggelfjoer

Hurde hollen - (Fryske koppen)

Samar

Ik bin de clown

Bauke en Greetje

Datsto yn 'e nacht komst

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Sneintemoarns nei pake en beppe

Apollo Trio

Myn beppe

Henk vd Heide

It heringtentsje

Anneke Douma

Doarpsfeest

Doede Veeman

It famke en de seeman

Murk Lelsz - solo: Durk en Foppe

Muoike Afke yn har Dafke

Musicals

As fjouwer wurden -Vaaier woorden

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Oldehove ouwe toren

Alie de Roos

Goodbye my love

Jappie en Annie Muizelaar

Moast it wol witte

Marjan Giesing

 

Pompebleden – 10 febr

Nr 1120

De clivia van Geertsje Walle 2

Anneke, Hanneke en Henk Visser

Beppe sei noait nee

Hendrik en Sytse Haima

Reedriderswals

Ken Griffin

Betty Bos - (lekke bân)

Turns 43

Alabama, John Cherokee

Lemster Shantykoor

Tiid hald gjin skoft

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Ik hald sa fan dij

Griet Wiersma & Fred vd Vlugt

Ien tút

Albert Bonnema

Tussen 't Fliet en Swarte Haan

Wiko's - Afke Visser

De boeretryn

Stampers

Super Sytske

Ferbean

Op een bankje in het stadsplantsoen

Cinderella's

Fryslân o Fryslân

Ben Mol

Flaggeliet - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 3 febr

Nr 1119

Siz muzikant

Vermaningsband

Viva sequin - do re mi

Cajun Beano

Fryslân is moai

Bauke en Greetje

Bonkefeart

Anneke Douma

De Elfstedentocht 1

Apollo Trio

Boerebloes

Doede Veeman

Myn Gasterlân

Dobber - Wiebe Geartsma

Mingulay boat song

Murk Lelsz

Wyld als de weagen

Doarmers

As ik no sa in de spegel sjoch

Griet Wiersma

I need you

Leonard Cohen

Grutte grize fűgel

Frederika Kleefstra

Libje dyn libben goed

4 Troubadours

Justerje

Ferbean

Súdersee

Lemster Shantykoor

Net te dom, Piter Prom - tragedie

Tetman, Anne en Jarich de Vries

 

Pompebleden – 27 jan

Nr. 1118

Walzing Mathilde

Sytse vd Werf

De âlvestędetocht (oer iis)

Anne, Jarich, Tetman, Minne en Rients

Rein en sinne

Fokke Miedema

Djip yn de Wâlden 3

Yn't Flear

Leafdesferske

Marcel Smit

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

De kurk is sprongen

Samar

De laatste haven

Wiebe van Dijk en Windkracht Tien

Abe

Cajun Beano

Dat geeft ons bergen

Rommy

Jurjen en Syts

Grouwster Koar

Ik bliuw dyn freon

Griet Wiersma en Syb van der Ploeg

It froalike famke

Anneke Douma

Iederien wurdt bekend

Frerik de Swetser

De sok fan kromme Jan

Pigmeat

 

Pompebleden – 20 jan

Nr. 1117

Winter yn 't lân

Anneke Douma

Rôlje, rôlje

Anneke Douma

Nieuwe haring

Fiskwivenkoor Grietje Sprot

Warkum

Christina en Annemarie vd Wal

Us doarp

Hepie en Hepie

Drinkliet

Lemster Shantykoor

Winterjounennocht (dia's besjen)

Sytse vd Werf

Er zijn geen rozen zonder doornen

Noorderbar Trio

Allinich foar dy

Rinke & Wietske

Mei ik dan bij dij skűlje (live)

Geartsje Zwerver

Mimering

Roel Slofstra

Draaiorgel

Joop Veenstra

It famke fan 'e winkel

Griet Wiersma

By Hiske yn it diske

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Lyts bytsje lok

Adri de Boer

Een grote negerij

Selskip Sipke Oppedyk -

 

Pompebleden – 13 jan

Nr 1116

Schokland

Eelder Shantykoor

Dokkum - Reboelje yn Dongeradiel

Marjan Fennema

Leafdesliet

Eddy Dykstra

Lolkje ik wol mei dij trouwe

Vermaningsband

Zuiderzee ballade

Sylvain Poons en Oetze Verschoor

Cliffs of Moher

Gurbe Douwstra

It eerste Haad

Wiebe v Dijk, Joke de Boer, Nw Frisia's

Fitnis

Bauke vd Woude

Tink oan mij

Rypke Westra

Ik sei ik wol dij

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Optimisten

Samar

Liefde is goud

Rommy

Rűzjend yn 'e wyn

Ernst Langhout & Johan Keus

Us doarpsfanfare

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Wite_watte_fantasij

Rinke & Wietske

Geboren ferlieser

Doede Bleeker

 

Pompebleden – 6 jan

Nr. 1115

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

De sawnde weach

Holke Rienstra

Do bist foar my bysűnder

Rinke & Wietske

Grienmank 2 - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Geen benzine maar alcohol

Johan & Henk

Kiele, kiele Koeweit

Farce Majeure

Wij hawwe altiid wille

Fryske famkes

Ald en nij

Anneke Douma

Yn 'e wolken

Bauke en Greetje

It fotoboek

Marjan Fennema

De Friese troudeboer

Piter Wilkens

Walske ut Hylpen

Aald Hylpen

Winter wűnder wrâld

Adri de Boer

Lyts famke

Andries de Vries

Meisje

Rommy

Bist do make foar mij

Andries de Vries

Fierljeppers polka - instr

Apollo Trio

Yn myn dream

Turns 43

 

Pompebleden – 30dec

Nr 1114

Ik bin de tyd kwyt

Irish Stew

Bęst genôch

Piter Wilkens en Griet Wiersma

De nije 'gouden ieu'

Sytse vd Werf

Melken doe je zo

Suskes & Trekkerspotters Arum

De âlvestędetocht 2 (oer iis)

Duo Rinsma

Wij Friezen binne thús op it wetter

Durkje en Froukje

De boat fan Starum

Henk v.d. Heide & Anneke Pater Met Ork.

Har eagen

Kratsje

Seist datst my koeste

Doarmers

Heidi

Ferbean

It doarp

Anneke Douma

Bokwert Blues

Bauke en Greetje

Fryslân ik hâld fan dij

Shanty koren

        in  Thialf 19-04-02 - solo John Wright

Wietske

Celebrators

Maaike

Rodeo's

De Grouwster weagen - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden 23 dec

Nr. 1113

In Betlehems dreven

Sursum Corde - Den Helder

Ave Maria

Westlands mannenkoor

Krysttiid yn Fryslân

Jikky De Boer & Menno Huizinga & Frisians

Christmaschild

Jim Reeves

Stille nacht heilige nacht

Vader Abraham, Kermisklanten & Gbr.Brouwer

Nacht yn Betlehem

Dobber - Harich

O Heer

Oscar Harris

Ach Jolitska

Iwan Rebrow

Klokkenklang in Kerstmistijd

Chr.Visserskoor Crescendo - Urk

Ere zij aan God

In verwonderingkoor

Silent night - 1

Jim Reeves

Geef vrede Heer

Dobber - Harich

Under de Krystbeam

Anneke Douma en Pieter Wilkens

Go tell it on the mountain

Jericho Group

Heerlijk klonk het lied der Eng'len

Sursum Corde - Den Helder

Stille nacht heilige nacht 3

Twirre - Heidenskip

 

 

Pompebleden – 16 dec

Nr. 1112

Tsjerkeklokken

Gurbe Douwstra

Kerstpotpouri

Vader Abraham show orkest

Stapelgek op Kerstmis

Helemaal Hollands

Kerstfeest bij opoe thús

Johny de Fries

Alde Gerrit

Sunrise

Little drummerboy

BZN

An old Christmascard

Jim Reeves

Geef vrede Heer

Dobber - Harich

Stille nacht heilige nacht 3

Twirre - Heidenskip

Zo lang een ster

Kermisklanten & Weesper man.koor

It is stil yn e nacht

Fokke Miedema

Krystfeest yn t buertsje

Anneke Douma - Annemarie Jorritsma

Krysttiid yn Fryslân

Jikky De Boer & Menno Huizinga-Ork. De Frisian's

The merry Christmaspolka

Jim Reeves

O lieve Kerstman

Eddy Wally

Kerstmis bij mijn ouders thuis

Morning Light

Auf wanderschaft - zither

Arlberger Volkstumgruppe

 

Pompebleden – 9 dec

Nr  1111

De waarmte fan desimber

Adri de Boer

Bysűnder Krystfeest

Gaatze

In wyt krystfeest

Anneke Douma

Fan libben en dea

Bauke en Greetje

Noardewyn

Marjan Fennema

It bűthůsbankje

Wiko's

Krysttiid

Sunrise

De zilveren ster

Sisca en de Rainaldo's

Sebastiaan

Herman en Anneke van Keeken

Weet je dat Kerstmis het mooiste feest is

Ellis & Ben

Leafdes nacht

Jannie Brandsma - (Vicky Brown)

De Lemmerboat

Apollo Trio

Ast' mij fregest, hoe it mei mij giet

Hessel vd Wal

De bűgel van 'Looft den Heer'

Rients Gratema en Maaike Schuurmans

Ik speel een lied voor hem

Mieke

Strjitmuzikant

Vermaningsband

 

Pompebleden – 2 dec

Nr. 1110

Dyn tiid leave komt noch wol

Simon Dijkstra

Travailler

Cajun Beano

Fryslân oh Fryslân

Apollo Trio

Mienekes, de orgelman

Wiebe van Dijk en de Nieuwe Frisia's

Rio Grande

Lemster Shantykoor

Wâldsang

Anneke Douma

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Fries

Bauke vd Woude

It docht my sa goed

Ritske Numan

Feintsje fan Menaam

Forte - Makkum

Alde Súdersee

Jan Scheffer

Ale Peringa

Marjan Fennema

Sels dyn namme is moai

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Hop mar myn swarte

Samar

Oars as in oar

Pigmeat

Ik wol dy om my hinne

Van geeft 'm

De Súderpier

Havenduo

 

Pompebleden – 25 nov

Nr. 1109

De kop der foar

Marcel Smit

Piratenwals

Apollo Trio

Wer 't de dyk it lân omklammet

Anneke Douma

Omstippers (âlderein)

Ferbean

Wolsto altyd by mij bliuwe

Rinke en Wietske

Winter

Sytse vd Werf

Ride (op 't iis)

Rinke & Wietske

Beppe Tryntsje's brij bloese

Doede Veeman

Fryslâns bęste

Keallepoaten

Triomfmars uit Aida - instr

Blauhúster Dakkapel

De keaplju út de Westerein

Musicals

Fannacht hie ik in frjemde dream

Frysk Sjongersgala –

Anneke, Griet, Gurbe, en Piter

Lytse fugel werom sjongst do net mear

Jelle de Boer

Asto mar by my bist

Die Twa

Fereale op dy

Bauke en Greetje

Pakes klok - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden – 18 nov

Nr. 1108

It froalike famke 2

Nynke Leidekker

Ik fielde mij sa lullich

Turns 43

Mar o mar

Lemster Mannenkoor

Do bist sa moai

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

Blom

Welmoed Fearsma

Blommeliet

Sytse vd Werf

Kreaze boerefaam

Recover - Bakhúzen

Sjoeke fan it Tsjoekelân

Musicals

Sinteklaas ús held

Piter Wilkens

Bestel mar

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tink mar in tút

Bauke en Greetje

Fryske Potpouri 3

Keallepoaten

Bylden fan myn bernejierren

Anneke Douma

Foar de grap (mei dij op stap)

Griet Wiersma

Slappe Douwe

Irish Stew

Hoeveel ik van je hou

Tjeerd Henstra

 

Pompebleden - 11 nov

Nr. 1107

De Friezen sille sjonge

Shanty koren in Thialf 19-04-02

     solo John Wright

See, do wide see

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

De soan fan it wetterfolk

Bennie Huisman

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Skűlplak foar de stoarm

Ernst Langhout & Johan Keus

Jou mij dyn blues - Geef me dyn blues

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

La esperanza - La blanca rosa - instr

Cajun Beano

Rock en roll is king

Leo Zeldenrust

Sjoch do my ris oan

Rinke & Wietske

De âlde púndyk by del

4 Troubadours

Liefste lief

Bauke vd Woude

Swalkersliet

Anneke Douma

Faas efter glęs

Fokke Miedema

Een smokkelaar

Rommy

Nea sa tsjuster

Griet Wiersma

 

Pompebleden – 4 nov

Nr. 1106

Sinnewaarmte

Die Twa

Black and blue America

Chip Taylor

Der is mear op 'e wrâld than a song

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De jűntiid falt

Anneke Douma

Oan 'e kant

Adri de Boer

Pappies avontuur

Gerard Wiersma

Moaier as myn dream

Fokke Miedema

De geile hoanne

Ferbean

Pieter út Aldemardum

Evert en Eddy - Koudum

Marijke

Griff - Balk

Fryslân, myn wetterlân

Bennie Huisman

See

Bauke en Greetje

Schipperslied

Crisito's

Yn de lyte bij de seedyk

Tietsia

Myn trouwe hountsje

Sunrise

Cambuur-Hearefean - instr

Apollo Trio

 

Pompebleden -28 okt

Nr. 1105

Wiltsje fan Peazens

Wiltsje fan Peazens

De zee

Rommy

It Heitelân

Anneke Douma

Grienmank 1 - instr

Sambrinco's & Henk vd Heide

Grutte Pier

Notenkrakers

Lang lyn - Vrouger

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Mercedes Benz

Piter Wilkens

Oh mooie raadhuustoren

Wiebe van Dijk, Orpheonkoor en Nw Frisia's

Nei Lourdes

Ferbean

De begraffenis fan omke Wopke

Jilles

De joun fan it libben

Marjan Fennema

Wat je diep treft

Erik en Sanne

Ik haw in dream

Anneke Douma

Con amore - instr

Nihona's

 

Pompebleden - 21 okt

iNr. 1104

Gek op dij

Simon Dijkstra & Alex Tienstra

No wat bliuwt er goed (jierdei)

Piter Wilkens

Een bosje rozen

Rob van Daal

Feestje fiere

Anneke Douma

Boer Minne - De bolle fan't tsjoar

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Fryslân greidelân

Sybren de Vries

Jim folk fan Fryske grűn

Rolling Home - Sneek

Het is zo fijn

Rommy

Ik wol in nije frou ha - Hey good looking

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Prate oer muziek

Piter Wilkens

Feesje hjoed

Bauke vd Woude

Feest in t durp

Wia Buze

Is se bi di

Johnny de Vries

Tico taco polka

Cajun Beano

De muoikes

Roel Slofstra en Joop Veenstra

De toer van 'e Jouwer

Nijjiers revue

It lot fan Tea

Lemster Shantykoor

 

 

Pompebleden – 14 okt

Nr. 1103

Stamppot boerekoal

Doede Bleeker

Oare kant fan de strjitte

Joop Veenstra

Alderwetske Wâldpyk

Hűnekop

Himel op ierde

Gerard Wiersma

As de súdwester gűlt

Crisito's

Us wűnderpot

Samar

Nij fak yn de tabak - Fryske Amerikaan

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Grouwe Marian

Marten Boom

Merke yn Fryslân 2

Anneke Douma

Thialf Wals - instr

Apollo Trio

It is ferbean

Ferbean

Luie Jan

Irish Stew

Mijn beste vriend

Rommy

Famkes

Piter Wilkens

Bernetiid

Rinke en Wietske

Trynke fan Piaam

4 Troubadours - Gurbe Douwstra

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

 

Pompebleden – 7 okt

Nr. 1102

Tsjonge jonge

Keallepoaten

Genietsje fan disse dei

Griet Wiersma

Ien dei eltse ieu

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Underweis

Rinke & Wietske

Wat je diep treft 2

Jappie en Annie Muizelaar

De mem fan Doutzen

Strawelte

It âlde klokhűs

Ritske Numan

Jantsje

Bennie Huisman

Sjoch ik dy

Tietsia

Ik wil varen

Windkracht 10

Irish wasserwoman - instr

Yn't Flear

Tűzen trienen

Tűzen triennen - Britsum

It âlde oargel

Sambrinco's

De boer moat mei

Samar

Stoarmige winterjűn

Lemster Shantykoor

Op de grote stille heide

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Frijheid

Wiegels Wjukkelmachine

 

Pompebleden – 30 sept

Nr. 1101

It sil reine yn'e sinne

Sytse vd Werf

Ome Kobus

Amazing Stroopwafels

Oldehove - wat staatst skeef

Johnny, Johan(na) & Sjoukje

Fan 'e Lemmer oant Lauwersmar

Samar

Steamboat, de takomst?

Kat yn 't Seil

Al docht it jo menear

Durk Nota

De dúvel fan Sleat

Willehúske

De lil likste man

Frerik de Swetser

Nannewiid

Bert Tinge

Oktoberlân

Gurbe Douwstra

Marike

Bauke vd Woude

De zangers uit het noorden

Tjeerd & Ricky

Merke yn Fryslân

Spic & Span

Pake

Lammert Nuwolt

 

Pompebleden – 23 sept

Nr. 1100

Tutsje blues

Piter Wilkens

Op de veranda

Duo Nooitgedacht

Alde Pije

Sambrinco's

Rose of Claire

Irish Stew

Op 'e Jouwer der is hynstemerk

Griet Wiersma

Sunny

Marjan Fennema

Sandy

Rommy

Hjerst

Sytse vd Werf

Oorlogsnacht op zee

Doede Bleeker

Klompen fan Scherjon

Griet Wiersma

As ik tink oan dy jierren

Anneke Douma

De Fryske polka

Apollo Trio

Keuterboer - kleuterboer

Bauke en Greetje

Boer Bokma

Folsgeaster Folk

Alles dat ik fiel

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Skipkesile

Bennie Huisman

 

Pompebleden - 16 sept

Nr. 1099

Joke de Boer

It libben is in learskoalle

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Herten fan stien

Keallepoaten

De Jouster toer

Griet Wiersma

Do bist de man

Bokwerts feestorkest

Ik bin Gurbe

Anneke, Hanneke en Henk Visser

De stienen man

Doede Bleeker

Werom bisto soa stil

Apollo Trio

Nynke

Tjeerd Henstra

Hij was goed voor z n moeder

Lemster Shantykoor

Rum út Jamaica

Irish Stew

Beerenburg foar mij

Willehúske

It willehúske

Wiegels Wjukkelmachine

Yn de rein

Selskip Tetman en Jarich de Vries

Bij it Frentsjerter keatsen

 

Pompebleden - 9 sept

Nr. 1098

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Leave Wietske

Sambrinco's

Een zwabber

Wiko's

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Wij komme út Franeker

Sterrekiekers

It slaan fan de klyster

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Earpellaan

Willehúske

Yn de bloune Skylger dúnen

Fryske famkes

Armer Wandermusikant

Snippefangers - Bakhuizen

Fierljeppe

Anneke Douma

It is net sa maklik

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Stjerren

Bauke en Greetje

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Dreamen

Doarmers

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

 

Pompebleden – 2 sept

Nr. 1097

Jow mij mar Fryslân

Rono's

It doarpsfeest

Irish Stew

Seemann las das Traumen

Murk Lelsz

Friezeliet

Anneke Douma

Altyd onderweg

Doede Bleeker

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

De trije gerniers (túnkers)

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Yn 'e mieden - instr

Apollo Trio

Beerenburg

Jarje

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

De terp

Mingd koar Grou & Brouwers acc. orkest

Famke

Jaap Louwes

An emigrated son

Eddy Dykstra

Nim it libben lichter

Bennie Huisman

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

Waldsang - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden – 26 Aug

Nr. 1096

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Set mij del

Mannemoed

Parregeastermar ballade

Jannie Brandsma

Bats em erin

Doede Bleeker

Myn eilân

Joop Veenstra

83 man (bij Peasens-Moddergat) 1883

Pipegaaltsje Sjongers

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Gek op dy

Gurbe Douwstra

De parrebeam

Doede Veeman

Sleauwe Hindrik

Stampers

Een gouden ring

Rommy

 

Pompebleden – 19 aug

Nr 1095

Douwe Terpstra fan Akkrum.

Specials

Naar Jikke

Duo Cheers

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

De troubadour

Zware Jongens

Mem wit it net

Arie Kuipers

Adel

Janny Reitsma

Brammetje bolder

Ferbean

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Feestje fiere

Anneke Douma

Mei dy te farren

Samar

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Hwa keart de rein

Kramtried - Drachten

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Want ik bin in fűgel en dat is myn nęst

Welmoed Fearsma

Bij elke hartslag

Rommy

Lok

Rinke en Wietske

 

Pompebleden 12 aug

Nr 1094

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Flinters

Simon Dijkstra

De rike bidler

Irish Stew

Ik ben weer de sigaar

Stampers

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

Jannewietske wat is it stil in Sneek

Zware jongens

Koudumer Piraten

Goldstars - Koudum

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

Sin en wille

Anneke Douma

Oh, Harlingen wat ben je mooi

Rinsona's, Havenduo en Swingtime

Stront

Bram

De zee die neemt, de zee die geeft

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Wat ik noch sizze woe

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Rűsje wyn

Nynke Leidekker

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Romantyk

Samar

 

Pompebleden 5 aug

Nr 1093

Simmermoarn

Anneke Douma

Duizend mijlen

Sunstreams

Helpleas minskehert

Marjan Fennema

Ferwűnderje dy

Sytse Haima

Gouden medaillon

Frederick Fluweel

Wat makket it út

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Altyd űnderweis

Adri de Boer

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

Ik hâld hieltiid mear fan dij

Gurbe Douwstra en Gerbrich v Dekken

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

De widdou

Doede Veeman

It harem fan Starum

Musicals

Loltsje

Bauke en Greetje

 

Pompebleden – 29 juli

Nr 1092

Leave sefte simmerjoun

Roel Slofstra

Sneintejoun

Anneke Douma

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

Stopljocht - instr

Gilde Duo

Simmerjűn

Anneke Douma

Avondrood

Rommy

Dakloazekrant

Doede Bleeker

Oeral der't leafde is

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De polka fan Rinke en Wietske

Rinke & Wietske

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Altyd toast

Apollo Trio

Wiis

Bauke en Greetje

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Noch mar ien

4 Troubadours

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

As de skűtsjes wer sile - instr

Rono's

 

Pompebleden - 22 juli

Nr 1091

Myn ierappellân

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Aren út skelpen

Henk de Jong

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Reinbôge

Bauke en Greetje

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Zwarte zigeuner

Wiko's

It lytse doarpke

Spic & Span

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Friesland boppe

Rommy

Manlju

Tűzen triennen - Britsum

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

De roas

Anneke Douma

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 15 juli

Nr 1090

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

In rűntsje Fryslân

Musicals

Haringtentje

Lytse Hille

Jitske v.d. Meulen

Apollo Trio

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

Autotocht fan âldenfandagen

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Breidsje

Bennie Huisman

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Us heitelan - instr

Sambrinco's

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

Do alde moaije moune

Evergreens

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Het staat in de sterren

Rommy

Hij komt niet weer

Kapiteinskoor

Apenúten

Bauke en Greetje

 

Pompebleden - 8 juli

Nr 1089

Hoantsje op 'e toer

Wiko's

Djip yn de Wâlden 2

Anneke Douma

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ik bliuw dyn freon

Griet Wiersma en Syb van der Ploeg

Simmer

Sytse vd Werf

Els hat dochs in plakje grűn

Friesland Combo

Helpleas minskehert

Marjan Fennema

It hat noch nea sa tsjuster west

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Suzanne

Roel Slofstra

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Rolling home

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden - 1 juli

Nr. 1088

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

Oh Wietske

Apollo Trio

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Elke dag is een geschenk

Herman Lippinkhof

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jeneverkrúk

Irish Stew

De seeman 2

Jan vh Meer

De Jouster toer

Keallepoaten

De gouden ring (Frysk)

Rommy

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

De fles- âlde leafde

Turns 43

Op healwei

Ferbean

Us pake syn klok

Sambrinco's

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

 

Pompebleden - 24 juni

Nr 1087

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skűtsjeskippers - Rosamunde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Bier yn 't hier

Bricquebec

De fleurige űngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga &Ork.

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Ferwűnderje dy

Sytse Haima

Gurbe Dykstra

Irish Stew

I saw the light

Pigmeat

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater met Orkest

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Wille

Ferbean

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Myn eiland

Doede Bleeker

 

Pompebleden – 17 juni

Nr 1086

In groet

Johannes Rypma

De moaiste

Gaatze Bosma

Heit kin alles

Hessel vd Wal

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Op dy simmerjűn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tút

Bauke En Greetje

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Marij

Samar

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

It műske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

Sneekweedixie

Sneekweekband

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Een kind alleen (auto ongeluk)

Rommy

Wiere freonen

Jan Scheffer

Turns - ús doarp

Turns 43

Kensto ok dat gefoel

Doede Bleeker

 

Romke moast in heupoperaasje űndergean en hat de útsendingen

 efkes oerlitten oan syn radiocollega Lyckle Zwaagstra.

Jo sille wol in oantal muzyk, mei de playlisten, misse want der is gjin oandacht bestege.

Mar toch tige dank Lyckle dat it programma trochgean koe en ek foar dyn betterskip winsken

It hat holpen want it giet no wer ridlik goed en kin werom nei de studio yn Balk.