Pompeblêden

In programma mei in protte Fryske- en regiomuzyk

Live te belústerjen op woansdei fan 10.00 oant 12.00 oere

Herhellingen:

Freeds 10 oant 11 oere en sneons fan 07.00 oant 08.00 oere

Dizze side is bijwurke op: 16-09-2020

******************************

Ynformaasje oer Fryske artysten (âld en nij)

 

Werom nei de homepage

 

Eardere útsjoeringen

 

 Woansdei:  16 sept :

 

 Woansdei:   9 sept :

 

 

Playlisten

 

Pompebleden - 16 sept

Nr. 1099

Joke de Boer

It libben is in learskoalle

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Herten fan stien

Keallepoaten

De Jouster toer

Griet Wiersma

Do bist de man

Bokwerts feestorkest

Ik bin Gurbe

Anneke, Hanneke en Henk Visser

De stienen man

Doede Bleeker

Werom bisto soa stil

Apollo Trio

Nynke

Tjeerd Henstra

Hij was goed voor z n moeder

Lemster Shantykoor

Rum út Jamaica

Irish Stew

Beerenburg foar mij

Willehúske

It willehúske

Wiegels Wjukkelmachine

Yn de rein

Selskip Tetman en Jarich de Vries

Bij it Frentsjerter keatsen

 

Pompebleden - 9 sept

Nr. 1098

Singeltsje - Skapediekje - Stienen man

Peter De Jong - Ork. O.l.v. Johan Bok

Sy leaut yn mij

Sjoerd Tjepkema

In lytse sinnestriel

Dubbel Accoord

Leave Wietske

Sambrinco's

Een zwabber

Wiko's

Boufakkerssoan

Marcel Smit

Wij komme út Franeker

Sterrekiekers

It slaan fan de klyster

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Siebe de skeuker (keapman)

Gerard Wiersma

Earpellaan

Willehúske

Yn de bloune Skylger dúnen

Fryske famkes

Armer Wandermusikant

Snippefangers - Bakhuizen

Fierljeppe

Anneke Douma

It is net sa maklik

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Stjerren

Bauke en Greetje

Buter, brea en griene tsiis

Specials

Dreamen

Doarmers

Tot de zon niet meer schijnt

Rommy

 

Pompebleden – 2 sept

Nr. 1097

Jow mij mar Fryslân

Rono's

It doarpsfeest

Irish Stew

Seemann las das Traumen

Murk Lelsz

Friezeliet

Anneke Douma

Altyd onderweg

Doede Bleeker

Ik wol hjir wei

Gurbe Douwstra

De trije gerniers (túnkers)

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Yn 'e mieden - instr

Apollo Trio

Beerenburg

Jarje

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

De terp

Mingd koar Grou & Brouwers acc. orkest

Famke

Jaap Louwes

An emigrated son

Eddy Dykstra

Nim it libben lichter

Bennie Huisman

Kaatsen op de Lanen

Cinderella's

Djip yn de Wâlden

Klaas Westra

Waldsang - instr

Gilde Duo

 

Pompebleden – 26 Aug

Nr. 1096

Elke gek hat syn gebrek

Frerik de Swetser

Joun beste harkers

Rients en Betty - Warkum

De oudste stapper fan 'e stad

Irish Stew

Set mij del

Mannemoed

Parregeastermar ballade

Jannie Brandsma

Bats em erin

Doede Bleeker

Myn eilân

Joop Veenstra

83 man (bij Peasens-Moddergat) 1883

Pipegaaltsje Sjongers

Fryslân Fryslân

Alexandra en Henk Kroes

It komt dochs allegearre oars

Bennie Huisman

Under de tekkens

Bauke en Greetje

Gek op dy

Gurbe Douwstra

De parrebeam

Doede Veeman

Sleauwe Hindrik

Stampers

Een gouden ring

Rommy

 

Pompebleden – 19 aug

Nr 1095

Douwe Terpstra fan Akkrum.

Specials

Naar Jikke

Duo Cheers

Langstme

Selskip Sipke Oppedyk - Jennie & Annie

De troubadour

Zware Jongens

Mem wit it net

Arie Kuipers

Adel

Janny Reitsma

Brammetje bolder

Ferbean

Lyts meager wyfke

Marjan Fennema

Feestje fiere

Anneke Douma

Mei dy te farren

Samar

Dit is myn wrâld

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Hwa keart de rein

Kramtried - Drachten

Vimy Ridge Mars

Nij Libben - Koudum

Want ik bin in fûgel en dat is myn nêst

Welmoed Fearsma

Bij elke hartslag

Rommy

Lok

Rinke en Wietske

 

Pompebleden 12 aug

Nr 1094

Abe fan Jetske

Recover - Bakhúzen

Flinters

Simon Dijkstra

De rike bidler

Irish Stew

Ik ben weer de sigaar

Stampers

Jan Schotanus

Sytse vd Werf

Jannewietske wat is it stil in Sneek

Zware jongens

Koudumer Piraten

Goldstars - Koudum

De Fryske jager - instr

Sambrinco's

Sin en wille

Anneke Douma

Oh, Harlingen wat ben je mooi

Rinsona's, Havenduo en Swingtime

Stront

Bram

De zee die neemt, de zee die geeft

Viswijvenkoor Grietje Sprot

Starum, o Starum

Wim, Cees en Bart (Beckers)

Wat ik noch sizze woe

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Rûsje wyn

Nynke Leidekker

Dat is myn lân- Het Hogelaand

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Romantyk

Samar

 

Pompebleden 5 aug

Nr 1093

Simmermoarn

Anneke Douma

Duizend mijlen

Sunstreams

Helpleas minskehert

Marjan Fennema

Ferwûnderje dy

Sytse Haima

Gouden medaillon

Frederick Fluweel

Wat makket it út

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Altyd ûnderweis

Adri de Boer

De kanne yn 'e kop

Joop Veenstra

Ode aan ús Abe - instr

Apollo Trio

Ik hâld hieltiid mear fan dij

Gurbe Douwstra en Gerbrich v Dekken

Kom tichterbij

Djoeke & Wietske

Myn skeetsje

Agnes Sambrink & Tseard Henstra

In foech bytsje is better as neat

Lits River Band

De widdou

Doede Veeman

It harem fan Starum

Musicals

Loltsje

Bauke en Greetje

 

Pompebleden – 29 juli

Nr 1092

Leave sefte simmerjoun

Roel Slofstra

Sneintejoun

Anneke Douma

Gean mei te silen

Sambrinco's & Henk vd Heide

De Sneekweek mag je nooit misse

Friese doorlopers orkest

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Us eigen kroechje

Griet Wiersma

Stopljocht - instr

Gilde Duo

Simmerjûn

Anneke Douma

Avondrood

Rommy

Dakloazekrant

Doede Bleeker

Oeral der't leafde is

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De polka fan Rinke en Wietske

Rinke & Wietske

Trou mei mij

Elske Fekkes en Dick Bellinga

Altyd toast

Apollo Trio

Wiis

Bauke en Greetje

Faarwol myn alderleafste

Roel Slofstra en Joop Veenstra

Noch mar ien

4 Troubadours

Simmerlietsje

Bennie Huisman & Fredrika Kleefstra

As de skûtsjes wer sile - instr

Rono's

 

Pompebleden - 22 juli

Nr 1091

Myn ierappellân

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Aren út skelpen

Henk de Jong

De PC

Selskip Sipke Oppedyk - Sipke

Gleone Piter

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Reinbôge

Bauke en Greetje

Windjammersong

Goutumer Shantykoor

Ik laitsje om de wrâld

Tietsia

Zwarte zigeuner

Wiko's

It lytse doarpke

Spic & Span

Koe ik alles mar wer oerdwaan

Rinke & Wietske

Friesland boppe

Rommy

Manlju

Tûzen triennen - Britsum

Fries om útens 2

Rolling Home - Sneek

De roas

Anneke Douma

Us skotse trije - instr

Sambrinco's

 

Pompebleden – 15 juli

Nr 1090

Alles kits yn Snits

Jelle Munniksma

In rûntsje Fryslân

Musicals

Haringtentje

Lytse Hille

Jitske v.d. Meulen

Apollo Trio

Fryske Potpouri 2

Keallepoaten

Autotocht fan âldenfandagen

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Breidsje

Bennie Huisman

Dikke Jikke Jo en dikke Jippe Jan

Cajun Beano

Us heitelan - instr

Sambrinco's

De burgemeester van Tietjerksteradeel

Notenkrakers

Gjin twadde kear

4 Troubadours

Man yn 'e spegel

Fokke Miedema

Do alde moaije moune

Evergreens

Boppeslach

Wiebe van Dijk en superband

Het staat in de sterren

Rommy

Hij komt niet weer

Kapiteinskoor

Apenúten

Bauke en Greetje

 

Pompebleden - 8 juli

Nr 1089

Hoantsje op 'e toer

Wiko's

Djip yn de Wâlden 2

Anneke Douma

Roaie roazen voor mien moeke

C'est la Vie

Ik geef je al mijn liefde

Rommy

De dei is fan'e loft

Joop Veenstra

Witst it noch

Tetman, Anne en Jarich de Vries

Piter, er is leven foar de doad

Doede Bleeker

Frjemd sa as it rint

Die Twa

Ik bliuw dyn freon

Griet Wiersma en Syb van der Ploeg

Simmer

Sytse vd Werf

Els hat dochs in plakje grûn

Friesland Combo

Helpleas minskehert

Marjan Fennema

It hat noch nea sa tsjuster west

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

Suzanne

Roel Slofstra

Lik op stik (wildplasse)

Ferbean

Rolling home

Rolling Home - Sneek

 

Pompebleden - 1 juli

Nr. 1088

Moaie simmermoarn

Forte - Makkum

Oh Wietske

Apollo Trio

Koe ik mar efkes dyn antlit wer sjen

Anneke Douma

Wat binne wy moai fuort

4 Troubadours

Elke dag is een geschenk

Herman Lippinkhof

Myn bestean- Credo myn bestoan

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk- (Ede Staal)

De jeneverkrúk

Irish Stew

De seeman 2

Jan vh Meer

De Jouster toer

Keallepoaten

De gouden ring (Frysk)

Rommy

Soms as ik allinne bin

Marjan Fennema

Simmersang

Tetman, Anne en Jarich de Vries

It walske fan de wite fjurtoer

Kat yn 't Seil

De fles- âlde leafde

Turns 43

Op healwei

Ferbean

Us pake syn klok

Sambrinco's

Ien fan dy seldsume skoftkes

Bauke en Greetje

 

Pompebleden - 24 juni

Nr 1087

As it boufak is

Sunrise

Brúnbrânde skûtsjeskippers - Rosamunde

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

De tiden feroarje

Ernst Langhout & Johan Keus

Bier yn 't hier

Bricquebec

De fleurige ûngetiid

Jikky De Boer & Menno Huizinga &Ork.

De skotse trije - Pake's klok - instr

Frisia's

Geart sa read

Antsje en Richtsje

Ferwûnderje dy

Sytse Haima

Gurbe Dykstra

Irish Stew

I saw the light

Pigmeat

Ik woe de stjerren fan de himel helje

Henk v.d. Heide & Anneke Pater met Orkest

Kijk me nog eenmaal in de ogen

Rommy

Wille

Ferbean

Yn in kroech op 'e Jouwer

Jilles en Jilt

Kleine café aan de haven - instr

Stedelijke muz.ver. Harlingen

Speel de clown

Tjeerd Henstra

Myn eiland

Doede Bleeker

 

Pompebleden – 17 juni

Nr 1086

In groet

Johannes Rypma

De moaiste

Gaatze Bosma

Heit kin alles

Hessel vd Wal

Toe nou moeke, oliekoeken

Cinderella's en Swingtime

Op dy simmerjûn

Sjoerd vd Leij en Joop v Dijk

Tút

Bauke En Greetje

Simmer yn Fryslân

Sambrinco's

Marij

Samar

Fryslân hat âlde gloarje

Marjan Fennema

It mûske

Nanne Kalma en Ankie vd Meer

Roll on the day

Rolling Home - Sneek

Sneekweedixie

Sneekweekband

Spoekepark

Reboelje

Feurbij

Sytse vd Werf

Een kind alleen (auto ongeluk)

Rommy

Wiere freonen

Jan Scheffer

Turns - ús doarp

Turns 43

Kensto ok dat gefoel

Doede Bleeker

 

Romke moast in heupoperaasje ûndergean en hat de útsendingen

 efkes oerlitten oan syn radiocollega Lyckle Zwaagstra.

Jo sille wol in oantal muzyk, mei de playlisten, misse want der is gjin oandacht bestege.

Mar toch tige dank Lyckle dat it programma trochgean koe en ek foar dyn betterskip winsken

It hat holpen want it giet no wer ridlik goed en kin werom nei de studio yn Balk.