Nijs oer de fusie

3

Fanwege de gemeentelike weryndieling moatte ek  de

RTN, Radio Bolsward en Radio Markant fusearje ta ien

Lokale Omrop foar de nije gemeente SúdwestFryslan.

Dit laat ta grutte ruzie.

 

*************************************************

 

 

Sneek, 28 februari 2010

Open brief van het bestuur van de ver. Radio Markant

 aan de vrijwilligers en medewerkers van SWF lokaal

 

Beste vrijwilligers en medewerkers,

Tot onze spijt moeten we jullie meedelen dat wij met de

fusiebesprekingen zijn gestopt. Wij hebben geen vertrouwen

meer in de huidige bestuurders van A7 FM en RTN.

Door de manier waarop we zijn bejegend door met name

 Henk Bos en Rene Velting achten wij het niet verantwoord,

in het belang van de vrijwilligers en medewerkers van

Radio Markant, maar ook in het belang van de vrijwilligers

van A7FM en RTN, langer door te gaan.

Wij hebben een notitie opgesteld waarin duidelijk naar voren

 komt dat er een fundamenteel verschil van mening bestaat over het

besturen van een Lokale media instelling. De notitie doen we hierbij.

En paar punten:Wij hebben keer op keer gevraagd om financiële

gegevens in de vorm van jaarrapporten  maar deze zijn tot op heden

 niet overlegd Radio Markant beschikt sinds 10 januari 2011 over

 een door onze accountant voor akkoord verklaard jaarrapport 2010.

 Wij kunnen geen gezamenlijke zendvergunning aanvraag  indienen

 als we geen helder financieel beeld van elkaar hebben.

Ook het feit dat Henk Bos in de gezamenlijke besturenvergadering

van 12 januari aangaf te stoppen met de TV activiteiten, als er

 geen extra financiële middelen kwamen van de gemeente,

 gaf ons weinig vertrouwen.

De doorslag, om zelfstandig verder te gaan, kwam door de reactie

 van verschillende bestuurders  in de (mail)discussie over

het voorzitterschap naar aanleiding van de notulen

van de besturenvergadering 8 februari j.l..

Inmiddels is feitelijk de termijn, voor het aanvragen van een aanwijs

 zendvergunning nog gezamenlijk in te kunnen dienen, verstreken.

Dit moet voor 1 maart gebeuren. Het Commissariaat heeft

duidelijk aangegeven dat bij te late inzending de

 zendvergunning ingetrokken kan worden.

Mede om die reden hebben wij het noodzakelijk geacht,

onafhankelijk van A7FM en RTN, in ieder geval een aanvraag aanwijs

 zendvergunning bij het Commissariaat voor de Media in te dienen.

 Dit is gebeurd op vrijdag 25 februari j.l.

Hiermee willen we hoe dan ook voorkomen dat de zendvergunning

 voor Sudwest Fryslan wordt ingetrokken.

Wij hopen dat de besturen van A7FM en RTN de continuïteit

van SWF lokaal voorop stellen zodat in ieder geval

de eigen programma’s door kunnen gaan.

Wij hebben de gemeente Súdwest Fryslân, Ziggo en Olon

 op de hoogte  gesteld van ons besluit.

 Wethouder W. Sinnema heeft aangeboden met ons drieën de

situatie te bespreken, hij zal daartoe de besturen benaderen,

wij staan daar uiteraard open voor.

Als bestuur zullen we alles in het werk stellen voor een adequate

  en stabiele lokale media instelling in onze nieuwe gemeente,

wij zijn van mening dat wij, zeker nu de gemeente heeft 

aangegevendat er geen extra geld is, geen utopie met

professionele krachten  en een uitgebreide tv poot moeten

nastreven, als vooraf vaststaat dat daar geen overheidsgeld voor is.

Naar onze mening zullen we het dus met vrijwel uitsluitend

 vrijwilligers moeten doen. Wij hebben daar vertrouwen in

maar dan moeten we wel een bestuur hebben die het op

 hoofdpunten met elkaar eens is en dat is nu niet geval.

Wij geloven in de vrijwilligers van A7 FM, Radio Markant

en RTN, in hoeverre jullie in ons geloven

zal moeten blijken, wij zetten de schouders eronder

 en heb vertrouwen in de toekomst!

Hierbij voegen we de brief die wij zaterdag j.l. per post

respectievelijk  naar het bestuur van A7 FM en RTN hebben gezonden.

 

Het bestuur van Ver. Radio Markant

J.C.M. Romp, secretaris

D. Feenstra, penningmeester

D. Diepersloot, algemeen adjunct

P.J.M. Hoogeveen, voorzitter

Bijlage: notitie bestuur Radio Markant

            Brief van Radio markant aan het bestuur van A7 FM

            Brief van Radio markant aan het bestuur van RTN

                                         Radio Markant  Kleine Kerkstraat 6  8601CN  Sneek  tel. 0515-420600 

Internet: www.radiomarkant.nl  E-mail: info@radiomarkant.nl bankrekening: 334788080

 

 

***********************************

11-04-2010

Hallo A7FM en RTN vrienden,

De besturen van A7FM en RTN zijn op dit moment erg druk

met allerlei bestuurlijke zaken. Omdat wij jullie graag op de

 hoogte willen houden van alles waar wij mee bezig zijn is hier,

 voor jullie, hier een update. Er staat puntsgewijs waar wij

ons op dit moment ons mee bezighouden. Mochten er naar

 aanleiding van deze punten vragen zijn dan kunnen deze

 vragen gesteld worden aan de jullie bekende bestuursleden:

 

1. Nadat Radio Markant uit het fusieoverleg is gestapt en op

24 februari voor zichzelf een zendvergunning bij het

 Commissariaat voor de Media had aangevraagd,

 hebben de besturen van A7FM en RTN besloten

het fusietraject gezamenlijk voort te zetten.

Dat betekende dat ook wij een zendvergunning hebben

 aangevraagd. Die aanvraag, op naam van RTN en volledig

 ondersteund door A7FM, is op 11 maart de deur uitgegaan.

 

Het beleid van A7FM en RTN is er op gericht om de

 zendvergunning te verwerven voor een brede lokale

media-instelling SWFlokaal, dus radio, televisie,kabelkrant en internet.

Radio Markant wordt hierbij zeker niet buitengesloten;

 integendeel wij blijven streven naar en ons openstellen

voor het opnieuw toetreden van onze Sneekse collega's.

 

2. Het Commissariaat voor de Media heeft op 24 maart

beide aanvragen naar het gemeentebestuur van Súdwest Fryslân

gestuurd met het verzoek te bevorderen dat de

 3 omroepen alsnog bij elkaar komen.

Dit is een procedure die door de Mediawet is voorgeschreven.

 De gemeente moet bovendien toetsen of beide aanvragen

voldoen aan de formele vereisten ingevolge de Mediawet.

 (dit betekend dat het bestuur goed moet zijn,

dat er een PBO gevormd is, dat de statuten goed zijn

 en zijn getoetst en akkoord bevonden door een accountant enz).

 

De gemeente heeft volgens de wettelijke procedure 18 weken

 de tijd om een voorkeur uit te spreken. Dit betekend dat de

  gemeente zich uiterlijk 28 juli 2011 middels de gemeenteraad

zal moeten uitspreken of beide aanvragenaan de eisen voldoen

  en welke aanvraag de voorkeur van de gemeenteraad heeft.

 

De gemeente kan alleen een advies geven, zij zijn niet

 bindend in het oordeel, echter geniet het zijn voordelen.

Het is uiteindelijk het Commissariaat voor de Media

dat over de aanvragen beslist; het commissariaat zal

daarvoor tezijnertijd ook nog een hoorzitting organiseren

waar alle partijen en de gemeente hun zegje kunnen doen.

Kortom, dat zou nog een lange weg kunnen worden.

Uiteraard hopen wij dat het allemaal niet zo lang zal

duren en dat er al veel eerder een oplossing komt.

 

3. Wethouder Wigle Sinnema van de gemeente Súdwest Fryslân

 heeft de 3 partijen zaterdag 2 april uitgenodigd voor een

kort gesprek. Dit gesprek heeft plaatsgevonden in Witmarsum

 en behalve de gemeente waren alle 3 partijen aanwezig.

In het gesprek is het niet echt gekomen tot een uitwisseling

 over de problematiek. Wethouder Sinnema heeft zich

op het standpunt gesteld dat dat geen zin had

omdat de gemeente geen partij wil zijn.

Uiteindelijk heeft de wethouder ons voorstel overgenomen

 om de OLON in te schakelen als onafhankelijk bemiddelaar.

De OLON is de belangenorganisatie van lokale omroepen.

De gemeente zal contact opnemen met de OLON

om als bemiddelaar op te treden.

Wij verwachten dat de OLON op korte termijn aan de slag zal

gaan en snel advies zal uitbrengen aan de gemeente.

 

4. Wij hebben er grote moeite mee dat Radio Markant

(geheel buiten ons om) de publiciteit heeft gezocht

en daarbij geheel 'eigen waarheden' verkondigde.

Wij vinden dat het belang van de lokale omroep daardoor ernstig is

  geschaad. Imagoschade is immers niet bevorderlijk als bijvoorbeeld

   fondsen en sponsoren worden gezocht, om maar wat te noemen.

Wij hebben besloten om in de openbaarheid niet te reageren.

 Gekissebis in de publiciteit maakt de zaak er niet beter op.

Dit betekent echter niet dat wij bij de pakken neerzitten.

Wij streven er met kracht naar om de zendvergunning te verwerven,

om Radio Markant weer aan boord te krijgen, en om voort

 te gaan met de ontwikkeling van onze omroep.

Een grote, moderne lokale media-instelling, met een publieke taak,

 in het belang van al onze mede-inwoners van Súdwest Fryslân.

 

De problematiek is vooral van bestuurlijke aard.

Daarom zijn wij bijzonder blij dat jullie, programmamakers,

technici, gewoon door blijven gaan met waar het bij

de omroep om gaat: goede en leuke programma's maken

op radio, televisie, kabelkrant en internet.

Ga vooral zo door, want dat is het positieve geluid waar

 de gemeente en haar bewoners op zit te wachten.

Het zal nog een tijd duren voordat wij meer duidelijkheid

hebben, maar wij gaan er wel met zijn allen voor. Wij hopen

dat jullie, net als ons, de schouders eronder zetten en wij

zo kunnen zorgen voor een goed gevulde, leuke en diverse

 lokale omroep met uitzendingen op radio en tv.

 

Wij hopen jullie zo voldoende op de hoogte te hebben gesteld,

eind april zullen de besturen weer bijelkaar komen,

mocht er in de tussentijd niks veranderen.

Wanneer daar punten naar boven komen, zullen wij

jullie via een update op de hoogte stellen.

Mocht er in de tussentijd iets wijzigen dan zullen

 wij jullie ook op de hoogte stellen.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur A7FM

Bestuur RTN

 

 

*****************************

Aan :          SWFlokaal t.a.v. het

                       Bestuur/Programmaraad

              Koudum/Sneek

 

Onderwerp    : Radio programmering                  

Betreft      : Pompebleden en Splitearten 

 

    Koudum, 23 februari 2010                                                                                              

 

Geachte dames/heren,

 

In mijn brief van 27 januari j.l. heb ik aangegeven

mijn “Time-Out” graag te willen beëindigen.

In antwoord op deze brief kreeg ik op 12 februari,

een brief van de “Programmaraad” met de mededeling

dat zij van mening zijn: “ dat ik, voorlopig, niet meer

in aanmerking kom voor 4 uren zendtijd”.

Ik deel de mening van de programmaraad niet en

 meen te moeten opmerken dat ik:

 

1. Uit eigener beweging een time-out heb genomen.

2. Excuus heb aangeboden voor mijn gestrest gedrag en heb gekregen.

3. Niet door het bestuur of de programmaraad ben/was geschorst.

 

Was mijn brief, met de aanvraag om weer te beginnen,

te uitgebreid dan mijn excuus daarvoor maar dat was met de

 beste bedoeling. Dit om aan te geven dat ik zendtijd op de

 donderdagavond met flexibele tijden kan accepteren, nu deze

avond  tevens is voorbestemd voor de politieke programma’s.

 

Voor de zaterdagmorgen heb ik slechts de mening van de

 programmacommissie gevraagd over een eventuele wijziging.

Met ingang van de maand maart hoop ik weer volledig

 te kunnen deelnemen in de programmering.

 

Met vriendelijke groeten.

 Romke Kroondijk

 

***************************************************

 

12-03 2010

 

Afz. Romke Kroondijk, Doerebout 12- 8723HD Koudum

 

Aan het bestuur en/of programmaraad van SWFlokaal,

 

Op mijn verzoek om de eerder door mij verzorgde programma-uren

 weer toe te wijzen, hebt u destijds geantwoord dat ik “voorlopig”

met één uur tevreden moet zijn op de donderdagavond van 18.00 tot 19.00 uur.

Voor de goede orde en verstandhouding heb ik dat enige weken gedaan.

Op mijn bezwaar tegen de gang van zaken, bij brief van 23 februari j.l.,

hebt u nog niet gereageerd.

Bij dezen verzoek ik u mij de uren terug te geven die ik voor de time-out

 ook invulde en mij daarvan vóór donderdagavond 17 maart in kennis te stellen.

Indien u van mening bent dat dit niet mogelijk is meen ik op die donderdagavond

definitief afscheid te moeten nemen van mijn luisteraars op SWFlokaal.

Sleutels en andere bescheiden lever ik daarna in bij het RTN radiohoofd, Uilke de Vries.

Daarna heb ik geen enkele verplichting meer aan SWFlokaal en/of de RTN.

Groeten, Romke Kroondijk

 

****************************************************

 

15-03 2010

Hoi Rene en Erika,

Rene je schrijft dat ik niet overhaast moet gaan beslissen.

Je moet toch begrijpen dat ik al vanaf de zomerstop

met problemen rondloop omtrent de fusie. Vanaf het

 begin heb ik geprotesteerd tegen de “arrogantie” van Markant.

 Mijn uitlatingen waren niet altijd diplomatiek dat weet ik maar

ik kreeg steeds het gevoel dat niemand wilde luisteren en

alleen probeerde zoveel mogelijk “bezit” naar zich toe te halen.

 

Mag ik op dit moment aannemen dat A7FM en de RTN wat dichter bij

 mijn standpunten komen ?  Is er al iets bekend wat de doelstellingen zijn ?

De eerder aangekondigde evaluatie in januari is niet doorgegaan,

waarschijnlijk omdat het tussen de “bestuurders” niet klikte.

Duidelijk is dat er veel miscommunicatie is/was

tussen de bestuurders en de werkvloer.

 

Ik ben best bereid om door te gaan tot na de uitgeschreven

vergadering op 21 maart. Het is de dag dat de lente begint

en misschien slaat dat over op de combinatie A7FM – RTN.

Markant heeft z’n troef uitgespeeld maar wat

zijn de doelstellingen van de andere twee ?

Willen die wel terug naar echte lokale radio en TV of willen

die ook “Waterstad FM” evenaren ? Wat zijn de mogelijkheden ?

Mijn eerdere luisteraars willen de dagprogrammering van de RTN

terug en zonder een luisterend publiek heeft radio maken weinig zin.

De vergadering zal hierin wel duidelijkheid moeten geven

 anders heeft opnieuw wachten weinig toekomst.

 

Het bestuur van een lokale radiozender, de redactie, de PBO en de

 radiomakers  moeten gezamenlijk nagaan waar de inwoners om vragen en

 niet eigen hobby’s uitvoeren op kosten van de gemeenschap is mijn standpunt.

Ik hoop dat jullie mij kunnen begrijpen en dit meenemen in de gesprekken

 op de komende vergadering met de vrijwilligers. 

Ik hoop wel dat die massaal opkomen.

 

Vriendelijke groet, Romke

 

 

 *************************************************

                                                                                 Aan :  SWFlokaal t.a.v. het

                                                                                            Bestuur/Programmaraad

                                                                                            Koudum/Sneek

 

Onderwerp  : Radio programmering                  

                         Betreft     : Pompebleden en Splitearten                              

 

 

   Koudum, 23 februari 2010                                                                         

 

Geachte dames/heren,

 

In mijn brief van 27 januari j.l. heb ik aangegeven mijn

“Time-Out” graag te willen beëindigen.

In antwoord op deze brief kreeg ik op 12 februari, een brief

 van de “Programmaraad” met de mededeling dat zij van mening zijn:

 “ dat ik, voorlopig, niet meer in aanmerking kom voor 4 uren zendtijd”.

Ik deel de mening van de programmaraad niet en meen

 te moeten opmerken dat ik:

 

1. Uit eigener beweging een time-out heb genomen.

2. Excuus heb aangeboden voor mijn gestrest gedrag en heb gekregen.

3. Niet door het bestuur of de programmaraad ben/was geschorst.

 

Was mijn brief, met de aanvraag om weer te beginnen,

te uitgebreid dan mijn excuus daarvoor maar dat was

 met de beste bedoeling. Dit om aan te geven dat ik

zendtijd op de donderdagavond met flexibele tijden

kan accepteren, nu deze avond  tevens is

voorbestemd voor de politieke programma’s.

Voor de zaterdagmorgen heb ik slechts de mening van de

programmacommissie gevraagd over een eventuele wijziging.

Met ingang van de maand maart hoop ik weer volledig

te kunnen deelnemen in de programmering.

 

Met vriendelijke groeten.

 Romke Kroondijk

 

************************************    

 

Aan :          Bestuur StudioSúdwest

 

Onderwerp : Vrijwilliger status              

Betreft  : Inhoudelijk gesprek     

 

Koudum, 18 december 2010

 

Geachte dames/heren,

Maandagavond j.l werd ik uitgenodigd voor een inhoudelijk gesprek

door Robert Knorr en Elsbeth Pijpers in de radiostudio van Sneek.

Op mijn uitdrukkelijk verzoek aan te geven waar dat gesprek

 over zou moeten gaan wilden zij niet ingaan.

Uiteraard werd ik heel vriendelijk ontvangen maar daarna werd

 een lijst geopend met allerlei tekortkomingen van mijn persoon.

Dat was heel frustrerend want het behelsde eigenlijk het verzoek

om in de muziekprogramma;s van de vrijwillige radiomakers een hoger

ICE gehalte te bewerkstelligen.

 Op zich is daar niks mee en had ik daar wel aan willen meewerken maar

 mij werd onomwonden te verstaan gegeven dat het spreken over

 buitenlandse artiesten in het programma “Oastewyn” niet

bijdraagt aan een gemeentelijke status van de omroep.

 Ook het vermelden van Tiroler muziekuitzendingen op een gemeentelijke

  omroep zou niet passend zijn en moet onmiddellijk worden gestopt.

 Mijn opmerking dat dit helemaal passend is in een programma dat is

 gewijd aan Duitstalige Alpenmuziek en Alpenlieder

wordt als niet ter zake afgedaan.

Het wordt nog erger want ik moet in het programma veel meer

 aandacht schenken aan plaatselijke cq gemeentelijk evenementen.

Zo staat er iedere week een piratenfeest op de agenda in de Klink

 waarover ik nooit iets vertel. Ze bedoelden daarmee de

repetitie van het smartlappen koor op maandagmorgen in de Klink

dat helemaal onterecht op de agenda staat.

Zo ging dat nog een tijdje door tot men kwam bij de geestelijke

muziek die ik draai vóór en na de kerkdienst vanuit

de studio uit Koudum. Deze muziek werd afgedaan als

 “Geestelijke piratenmuziek” en/of “niet passende smartlappen”.

Dit terwijl nog steeds velen in Nijefurd heimwee hebbent aan deze

 muziek die destijds iedere zondagmorgen te horen was

op de RTN zender.

 In eerste instantie door Atze de Groot en na diens overlijden

door mij is overgenomen. Alle dagen krijg ik, van luisteraars

 uit mijn omgeving, complimenten over deze muziek.

Er werd mij te verstaan gegeven dat alleen kerkorgel

en kerkkoren passend zijn rond de kerkdienst.

Op dat moment was de maat vol en heb ik moeten besluiten mijn

medewerking aan de Lokale omroep StudioSúdwest te beëindigen.

Deze brief is niet bedoeld als achterklap maar hiermee wil ik u

officieel op de hoogte brengen van mijn besluit en de reden daarvan.

Met vriendelijke groeten,

Romke Kroondijk

 

 

**************************************************

************************************