Klik hier voor de audio opname

 

LITURGY

by de routsjinst fan

Jellie Kroondiik - Meibos

op tongersdei 3 novimber 1994

yn 'e Herfoarme Tsjerke fan Koudum

 

Foargonger : Ds. A.P.J. van Ligten

Oargelist : Mw. Geeske Buma

 

BEMOEDIGING (s help)

GEBED

SJONGE

Psalm 42 fers 1 en 3

 

Sa't in ree, fan toarst ferlegen,

smachtet nei de wetterier.

 rop ik, God, ta Jo omhegen,

hymjend as in hetsich dier.

Dat de libbene God yn de-ein

Oer mij kaam as koele rein!

Hoe lang moat ik dit noch tgje.

Eart ik each yn each Him skgje?

 

Hert. Hoe no sa yn'e pine,

sa 0nwennich, sa ntdien?

Wol yn God dyn hoop wer fine,

ienris is it leed trochstien.

Riis oerein, der komt in tiid

dat ik nei de bittre striid

tankber sjonge mei ta eare

Fan myn Helper en myn Heare.

 

LZINGEN T

Psalm 22 en Mattheus 5

 

OM NEI TE HEAREN

Ons waarom (songen troch de Dobber")

 

De hoop was al een tijd vervlogen'

Maar 't (kwam toch eerder dan verwacht'

De pijn kon nergens mee verzacht.

Het leven heeft het hoofd gebogen.

 

Het kwam zo plots, zo onverwacht,

een ongeluk, een dode te betreuren.

Waarom moest dit toch zo gebeuren

Te kort dit leven, zo wordt gedacht.

 

Een liefste van ons heengegaan

en in die plaats d onzekerheid.

Hoe zal het leven verder gaan?

Hoe kan het verder in de tijd?

 

De vragen kolken in ons om.

Een branding waarin alle golven

te pletter slaan op het waarom.

Een put voor ons, te diep gedolven.

 

Een hof verscholen in de nacht.

De Heer alleen tussen de bomen.

Zijn tjd, de beker was gekomen.

Hij wist, het kwam niet onverwacht.

 

Wie had de toekomst zo gedacht.

De pijn, om ons waarom te dragen.

Het leven tot n mens teruggebracht.

zodat wij kunnen leven met de vragen,

onze vragen,

wij kunnen leven met onszelf.

 

PREEK

SJONGE

Lied 120a t Frysln Sjongt

 

Bliuw by my, Hear, it ljocht dreau t 'e dei;

de jn giet yn en tsjuster wurdt de wei.

Haw ik gjin help en ek gjin hope mear,

o kom dan oer en bliuw Jo by mij, Hear.

 

Bliuw by my, Hear, in tichte dize kaam,

Dy't fan'e dei de lste glnzen naam;

en alles foel by't fallen fan dat tij,

mar Jo dy't ivich binne, bliuw by my.

 

Jo bin ik brek, want jo genede is

myn lste ljocht yn dizze tsjusternis.

Wr fyn ik hld en wa bewarret my

yn dizze nacht? O Heat bliuw tichteby

 

Ik ha gjin freze, ik sklje by de Hear;

de triennen binne my net bitter mear.

Wr is, o dea, dyn skrik? Dy gong foarby

Ik triomfeare yn Him: Hy bleau by my.

 

Hear, hld jo krs sa heech, dat ik it sjoch;

dan binne Jo myn ljocht it tsjuster troch.

Hast komt de moarn, de skaden falle wei.

Yn dea en libben, Hear, o bliuw my nei.

 

GEBEDENS

SLOTLIET

Gesang 454

 

Wrom moast ik jo stim ferstean

en wrom moat ik wegen gean

sa keal en 0nbefrede?

Hoe joegen Jo

dy 0nrst no

yn't bloed - is dat genede?

 

Fan dei ta dei mear frjemdling,

benimme Jo mij ding foar ding

en al 't fertroude en lde?

o bline skrik

myn God, mei ik

mysels net iens behlde?

 

Ik sjoch in rige krssen stean,

salang ik hjir oer de ierde gean,

gjin hs foar sk0le eh rste.

Kom ik foargoed

t dizze noed?

Is dizze wei de bste?

 

Sis yn myn hert: Sa is it goed;

myn Soan ha 'k op 'e krswei stjoerd;

do moatst deselde rinne.

En dan: Myn stins

leit oer de grins

net fier an dij fandinne.

 

SEINE

IN LIET,  OM NEI TE HEAREN

 Undertusken ferlitte wij de tsjerke

 

lk haw in dream

 

Ik haw in dream, it moaiste liet.

Myn eigen wrld, san bult fertriet.
  As jo ​​stille wnder kinst de takomst oan.

As it dy dan tsjin sit kinst der wer tsjin oan.

 Mar ik leau yn mearkes

En yn alle minsken, goed en min
  Mar ik leau yn mearkes

Dat in bytsje leafde alles kin

Gjin berg te heech, ik haw in dream

 
 Ik haw in dream, in fantasy.
 It helpt mij fast troch nacht en dei.

Taastend yn it tsjuster, om in bytsje hld.

Hlde ik it steande, yn myn eigen wrld.

 Mar ik leau yn mearkes

En yn alle minsken, goed en min.
  Mar ik leau yn mearkes

Dat in bytsje leafde alles kin.

Gjin berg te heech, ik haw in dream.

Gjin berg te heech, ik haw in dream.


 Ik haw in dream, iit moaiste liet.

Myn eigen wrld, in grut fertriet.
  As jo ​​stille wnder kinst de takomst oan.

As it dy dan tsjin sit kinst der wer tsjin oan.

 Mar ik leau yn mearkes

En yn alle minsken, goed en min.
  Mar ik leau yn mearkes

Dat in bytsje leafde alles kin.

Gjin berg te heech, ik haw in dream.

Gjin berg te heech, ik haw in dream.


 Jo kinne nimme de takomst sels as ik fail
  Ik leau yn mearkes
 No ik wit de tiid is rjocht foar my
 Ik sil oer de stream, ik haw in dream
 Ik sil oer de stream, ik haw in dream

                                   (songen troch Anneke Douma)

 

FSKIE  BIJ IT GRF

 

Libbensjoun

 

't Libben is mij bestille,

Yn mij stoar de libbenswille'

Lyk't wetter stjurre fan de froast

Sa stjurre yn mij de libbenstoarst;

Lyk tsjef fan de wyn forsile,

Sa is myn laits en trien forwile.

'k Sjuch longerjend net mear nei hichten,

Noch eangjende yn libbenslichten.

Myn tinzen wurde boun fan't hf,

Hwat skrten wol, mar dochs net drf.

'k Sil rstich fan dizz' ierde skiede,

As straks oer mij de klokken liede,

Ta ierde keard, sels fan mij sels forgetten;

B0ten libbenswille en smerten,

Sil 'k tiidleas de deatiid oernachtsje

En op myn 's Heare weitsrop wachtsje.

 (fan Sint Wilman)

 

BEIERDIGING

  

Ds A.P. van Lichten