Foto pagina fan Romke en Klas

        

   

1 Klas en Romke yn de trouwseal - Warkum

 2 Klas en Romke yn de trouwseal - Warkum

3 Mvr. Antsje Veldstra freget om de befestiging.

4 Romke giet der foar.jp

5 Klas tekent der ek foar.jpg

6 Willem Bakker wie der tsjoege fan

7 Ek Jan v/d Goot ut Hylpen wie der wis fan en makke understeane akte op:

 

    

 

Klas is in echte blomkefrou

It terras sjocht der ek altij fleurich út