De Hofkesjonger

*************************

GOEI' JOUN HARKERS (intro liet)

Goei'joun harkers, 
meitsje jim tastel frij. 
De Hofkesjonger 
komt er wer bij. 
't Is 'n echte piraat, 
hy draait plaat nei plaat. 
't Is sa'n noflik skoft 
mei him yn 'e loft. 

Koudumer beantsjes, 
freegje ris yn fersykje oan.
Foar heit en mem oars, 
foar frou of soan. 
Hy docht earn dat net mei, 
dus moat it stikum wei. 
Mar sa leit it paad, 
fan in piraat. 

Tekst: Stien de Vries Warkum - 1978
**********************************

ODE OAN'E "HOFKESJONGER" 

Snein te jouns is it wer sa fier, 
dan begjint de "Hofkesjonger mei syn getier. 
Fan acht tot soms wol healwei tolwen is der yn de loft
Dit is foar de Koudumers in noflik skoft. 
In soad minsken freegje in forsykje oan, 
foar Heit en Mem, frou of soan. 
Meastens is it yn s memmetaal, 
want "dan versta je't allemaal". 
Ek haw we de story fan Sybren Spiker,
dy man docht it alle wiken briker. 
Wibe Hindriks fan de Beukenleane, 
is de man wr't de fersykjes hinne geane. 
Hy bringt se dan by de "Hofkesjonger" yn't nst
ja, dy jonge docht wol syn bst. 
Mopkes fertelle, dat mei de "Hofkesjonger" ek wol dwaan
Drby kin er moai op 'e "Nachtvlinder" ofjaan. 
It liketet tusken dy beide soms wol fjr en wetter 
mar ja, de "Hofkesjonger" is dan ek stikken better 
Drom foar dizze frjemde fgel de plaat: 
fan it Apollo-trio: "Ik bin in piraat". 

Stien de Vries ,Wiske 3 , Workum

 

 Pompebleden is een

radioprogramma mei

foaral Fryske muzyk.

Jo kinne de opnamen

fan de lste 2 wiken

hjir belsterje.

 

Nei de playlisten.

 

 

Oastewyn is in radioprogramma

mei Dtsktalige Volksmuzyk.

Foaral t Oastenryk

komt de gesellige muzyk.

Jo kinne hjir it programma

 fan de lste 2 wiken

belsterje.

Nei de playlisten .

 

De "Sneinske muzyk"

is in geastlik muzykprogramma

mei in knypeag nei de deistige dingen. Is eltse snein te belusterjen fan 5 oant 7 oere.

Hjir nogris te blsterjen mei de playlist werop te sjen is hokfoar

 liet en de artiest dwaande is.

Moai programma foar de snein.