Frisiana festival CD

***********************

Eartiids in radio piraat mar al wer in lange perioade

vrijwilliger bij de lokale radio fan de gemeente Nijefurd.

In hichtepunt yn it piratebestean wie it útbringen fan de

LP "Frisiana Festival". Dernei kaam de twadde LP

mei de titel "Frisiana live Festival".  

Fan beide Lp's is in CD, yn eigen behear,

gearstald mei ûndersteande nûmmers.

*********************************************************************

 

* Hjir klikke om alle ferskes eftermekoar ôf te lústerjen

 

***********************

Understeane nûmers binne ek apart te belústerjen

(links klikke en dan direct ôfspylje of ergens opslaan).

 

******

   Bij us yn de Sudwesthoek    -     Rein Gerlofs  // Nylan      3:28

     Abe fan Jetske                  -     Recover  // Bakhuzen     3:11
         Buormans geit                    -     Evert en Eddy / / Koudum    2.48
     Koudumer piraten               -    De Goldstars  // Koudum    3:49

Ik bin in Waldman               -    Han Schepen // Kollum  3.51
            Moai binne de marren         -     Romke Kroondijk // Koudum  3.29  
               Skûtsjesile                  -      Evert en Eddy / / Koudum   3.27
        Kreaze boerefaam         -      Recover  // Bakhuzen     4:34  
                     Egerländer Polka          -      De Snippefangers / / Bakhúzen   1.57
       Marijke            -      Griff   // Balk      2:51

      Koudumer Doarpsliet          -     De Goldstars  // Koudum     3:21

            Board mei snert               -     Evert en Eddy  // Koudum     2:35
        Hwa keart de rein            -     Kramtried / / Drachten     2.21
               Joun beste harkers        -     Rients en Betty // Warkum     3:23

    Myn Gaasterlan            -     Krite Koar // Balk        2:05
                 Vimy Ridge Mars            -      Fanfare Ny Libben // Koudum   3.07
                  Hjerst                  -      Kramtried // Drachten   2.09
                   It spinnewiel            -     Evert en Eddy  // Koudum   3:11
                    De Likeblom            -    Rients en Betty // Warkum  3.04
                       Trompeten Echo           -     De Snippefangers // Bakhúzen    2.35
      Oalje op'e weagen          -     Rein Gerlofs // Nylân    2.47
                          Frisiana liet             -     Romke Kroondijk // Koudum    2:28
                  Starum, o Starum           -    Wim beckers // Wytmarsum    2.15
        Pieter ut Aldemardum        -    Evert en Eddy // Koudum    4:09

         Frysk folksliet             -    Ny Libben - Koudum    0:54

Huldiging en presentaasje op 16 oktober1981

Pompeblêden

Sa'n tritich jier lyn, doet in pilske yn it kafé as in pakje sjek

 noch fl 1.25 (€ 0.57) die en guon al in “mobyle” hiene

yn de foarm fan in breeky breeky 27 MC bakje,

wie Koudum in jier as wat yn de besnijing fan de eterpiraten.

Sy hiene  nammen as: "Butterfly", "Lord Wanhoop", "Goldfinger",

"Goudvink" en "De Súdwester".

 De bekendste wiene “De Hofkesjonger”, letter "De Frisiana”,

alias Romke Kroondijk "De Butterfly" fan Sipke Bakker

en "Kees Snelbinder" fan bakker Uilke de Vries.

 

 Fersykplaten koene oanfrege wurde bij skuonmakker

Ybo de Boer en letter by Wiebe Hindriks en Jappe Roosjen.

 Doe't Hilversum troch staking in dei plat lei seach Romke

syn kâns, hy hat de hiele dei radio makke fanút syn studio

yn de hoannebalken fan de pleats.

 Op it hichtepunt makke hy in LP “Frisiana Festival”

mei regionale muzikanten. De opnamen wiene yn de Klink

 yn 1981, Piebe Bakker die de klankrezjy,

 boargemaster Ties Elzinga krige it earste eksimplaar.

 

Op dy LP û.m. "Het lied van de Koudumer piraten" fan

 "De Goldstars". Romke en Uilke stjoere noch altiid de

muzyk út dêr’t se fan hâlde mar se dogge dat legaal

sûnt sy by RTN oan de slach giene yn 1997.

De Warkumer piraat Atze de Groot gie ek by RTN oan

 de slach. Op de website fan De Frisiana stiet ynformaasje

oer de RTN programma’s fan de eks piraten en

 binne de útstjoeringen noch 14 dagen neitiid del te laden.

* maandag 06 november 2006 - www.koudum.nl

frisiana-festiva-cd.htm