Begjin fan "Splitearten"

troch Romke en Atze

 

***************************************************************************************

"Splitearten"
Een tweedelig programma met luistermuziek en informatie
voor ouderen. De presentatie is in handen van Romke Kroondijk
die het programma graag brengt onder het motto
"goud van oud door oud". Hij is de oudste medewerker bij
de RTN en past de muziek helemaal aan bij zijn leeftijd.
Van de gemeentelijke dienstencentra ontvangt hij de agenda's
en nieuwtjes. Het weeralmanak wordt uitgespit om de laatste
weerprofetieen te vermelden.
Het programma is destijds opgestart met twee DJ's en kreeg mede
daarom de naam mee van Splitearten (2 halve erwten).
 Een der DJ's, Atze de Groot, overleed veel te vroeg
 en nu is de naam meer gerelateerd aan de programmering.
"Krasse platen" is het eerste uur genoemd en het brengt oudere,
o.a. Nederlandstalige 78 toeren, muzieknummers.
Het is het uur van de herkenning van vroeger tijden.
Het nieuws is ook aangepast aan een ouder publiek en
 vermengd met opmerkelijke nieuwtjes.
**********
"Oastewyn"
Zo heet het tweede uur en dat is vanwege de Duitstalige Volksmuziek
die vooral uit Oostenrijk komt. Veel ouderen hebben goede
herinneringen aan deze muziek en natuurlijk in dit uur nieuws over
 muzikanten en een agenda voor Volksmuziek op de Duitse TVzenders.
Romke verblijft ieder jaar enige weken in het muzikale dorp
Mayrhofen in het Zillertal en kiest ook meestal een route door
Súdtirol naar zijn vakantieverblijf in Tirolo bij Meran.
Ook goed te weten dat naast ouderen er veel jongere luisteraars
op dit programma afstemmen vanwege de herkenbare Volksmuziek.

Voor hen die het programma misten is het goed te weten dat het
wordt opgeslagen op zijn eigen website: http://www.de-frisiana.nl
Hier is de wekelijkse opname 14 dagen lang beschikbaar.

 


Presentatie: Romke Kroondijk
Elke woensdag van 10.00 - 12.00 uur

*********************************************

Sjoch de wurdearing sifers fan it OLON
*********************************************

Historie

*****************************************************************

 

 

 

****************************************************

Atze wurdt siik

It is slim genôch mei Atze. Hij hat in foarm fan darmkanker

 en in oantaaste lever. In earste chemo-kuur is net bot oanslein

en Atze moast yn oktober 2006 mei in nije kuur begjinne. 

Dat pakte ferkeard út en Atze moast wer nei it sikehûs

fanwege útdroegings ferskynselen.

Dat kaam foaral omdat hij it iten net mear ferdrage koe.

De kuur is no stop set yn ôfwachting fan bettere tiden.

Op tongersdei 19 oktober is er wer thús kommen

en moat it bêd hâlde omdat it him oars tefolle wurdt.

Romke hat no twa wiken syn radioprogramma’s waarnommen

en it liket der op dat dat der noch wol mear wurde sille.

Romke, 13 - 11 - 2006

****************************************************************

Helaas

It is ferkeard utpakt mei de sykte fan Atze.

Hjir it berjocht op de kabelkrante fan de RTN. 21-11-06

In Memoriam Atze de Groot 

Afgelopen dinsdag overleed op 63-jarige leeftijd Atze de Groot.

 Atze is vanaf juni 1997 vrijwilliger geweest bij RTN.

Plaatsjes draaien was zijn lust en zijn leven.

Elke zondag kwam hij door weer en wind naar de studio.

Eerst met een koffer met platen achterop de brommer,

later in zijn autootje. Niets kon hem weerhouden om

naar de studio te komen. Veel inwoners van Nijefurd

zaten elke zondag te wachten tot Atze zou beginnen

  met zijn programma Geestelijke Verzoekplaten.

Voordat Atze bij RTN kwam was hij ook al bezig met radio.

Als etherpiraat stond hij bekend onder de naam ‘De Middelsé’.

Elke zondag was hij in de lucht. Een strakke programmering

 zoals bij RTN was er niet. Daarom kwam het wel eens voor

 dat hij dagen maakte van 9.00 tot 16.00 uur

en dan ’s avonds nog een keer. 

Nog een verschil met RTN was, dat je als piraat

wel eens bezoek kon krijgen van de politie.

Met gevolg dat je de zendspullen weer moest inleveren.

Atze had naast radio maken ook nog vele andere hobby’s.

 Stil zitten was er voor hem niet bij.

Hij hield veel van oude boten, vooral klifrakken, en oude

brommers. Daarnaast was hij vaak te vinden in Mariënacker.

Hij draaide daar zijn plaatjes of hielp mee met koffieschenken.

Ook ging hij op pad met een camera om bijzondere

gebeurtenissen in Workum te filmen. ’s Winters

als het goed gevroren had, was Atze te vinden op de ijsbaan.

 In de koek-en-zopie tent verkocht hij warme chocolademelk.

Het afgelopen jaar begon de ziekte van Atze zijn

gewone leven steeds meer en vaker te beïnvloeden.

Toch probeerde hij altijd weer naar de RTN-studio te komen.

Misselijk van de chemokuur, moe of pijn, niets hield hem thuis.

 Hij moest en zou zijn programma maken, want de luisteraars

rekenden op hem. Zelfs na de laatste ziekenhuisopname

kon hij niet thuisblijven.

Twee weken terug is hij voor het laatst in de studio geweest.

Samen met Romke Kroondijk was hij te horen in Splitearten. 

Wij denken aan Atze de Groot terug als een bijzondere

collega en  radiomaker. Hij heeft zeker mee gedragen

aan de bekendheid van RTN.

Hij had zijn eigen vaste luisteraars.

 Wij weten zeker dat zij Atze ook zullen missen.

Tot 1 januari zal Romke Kroondijk

het programma Geestelijke Verzoekplaten blijven maken.

Dan valt voor dit programma definitief het doek maar

 waarschijnlijk gaat Romke door met een gewijzigde opzet.

Bedankt Atze, ook namens al je luisteraars

****************************************   Nei boppen

 

Hierna de liturgie bij de rouwdienst voor Atze


Begroeting

Zingen: Neem, Heer, mijn beide handen
Neem, Heer, mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden
De ruste vind!
Te zwaar valt m'elke schrede,
Als 'k U verlaat.
O, neem mij met U mede,
Daar waar Gij gaat!

O, doe genaad' ervaren
Aan 't bevend hart,
En breng het tot bedaren
Bij vreugd' en smart !
Laat m' aan Uw voeten rusten,
Mij, hulp'loos kind,
Vertrouwen en berusten,
Voor d'uitkomst blind!

En blijft m' ook soms verborgen
Uw grote macht,
Gij voert mij tot de morgen,
Ook door de nacht.
Neem dan mijn beide handen
En leid Uw kind,
Tot ik aan d' eeuw'ge stranden
De ruste vind!

Gebed

Zingen: Beveel gerust uw wegen
Beveel gerust uw wegen, al wat u 't harte deert,
der trouwe hoed' en zegen, van Hem, die 't al regeert;
die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan,
zal ook wegen vinden, waarlangs uw voet kan gaan.

Laat Hem besturen waken! 't Is wijsheid, wat Hij
doet, zo zal Hij alles maken, dat g' u verwond'ren moet,
als Hij die alle macht heeft met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft waarom gij thans nog schreit.

Gedicht: Een schip
Een schip verdwijnt achter de horizon
Het is niet weg, je kunt het alleen niet meer zien.

Een schip vaart weg, ik sta het na te kijken,
En op de voorplecht zie ik Iemand staan.
Een Man die met doorboorde handen,
Het schip de koers wijst waar het langs moet gaan.
En alle stormen die het schip is doorgevaren,
En alle golven op de wateren des doods,
Hij brengt ze met een handwenk tot bedaren,
Het levenschip heeft een ervaren Loods.

Gespannen blijf ik naar de verte staren,
Totdat het schip verdwijnt achter de horizon.
Het is niet weg, want Hij die het bevel gaf uit te varen,
Meert nu het schip af in de havenkom.
En aan de haven zingen Englenkoren,
Het lied van 't schip met Vaders Zoon aan boord.
Het levenschip is veilig aangekomen,
In 't Land waar nu de nieuwe morgen gloort.

Zingen: Vaste rots van mijn behoud
Vaste rots van mijn behoud,
als de zonde mij benauwt,
Laat mij steunen op Uw trouw,
laat mij rusten in Uw scha0w,
Waar het bloed door U gestort,
mij de bron des levens wordt.

Jezus niet mijn eigen kracht,
niet het werk door mij volbracht,
Niet het offer dat ik breng,
niet de tranen die ik pleng,
Schoon ik ganse nachten ween,
kunnen redden, Gij alleen.

Eenmaal als de stonde slaat,
dat dit lichaam sterven gaat,
Als mijn ziel uit d'aardse woon,
opklimt tot des rechters troon,
Rots der eeuwen in Uw schoot,
berg mijn ziele voor de dood.

ln memoriam

Bijbellezing: Marcus 4:35-41
Toen het avond werd, zei Hij tegen Zijn discipelen:
“ Kom, wij gaan naar de overkant van het meer"
Zij lieten de mensen achter, stapten bij Jezus in de
boot en staken van wal. Er gingen nog enkele
boten met hen mee. Terwijl zij op het meer waren,
stak er een vreselijke storm op.
De opgezweepte golven sloegen over de boot.
Er kwam zoveel water in dat die bijna zonk.
Jezus lag rustig achterin de boot te slapen met
Zijn hoofd op een kussen. In paniek maakten
ze Hem wakker en schreeuwden:
"Meester, kan het U niets schelen dat wij vergaan!”
Hij stond op en riep tegen de wind dat hij stil
moest zijn, Tegen de golven zei Hij:
"Kalm, wees rustig.,, De wind ging liggen en de
golven bedaarden. Even later was op het water
zelfs geen rimpeltje meer te zien.
"Waarom waren jullie zo bang?” vroeg Jezus.
"Hebben jullie nu nog geen vertrouwen in Mij ?,,
Vol ontzag zeiden zij tegen elkaar: "wie is Hij eigenlijk?
Zelfs de wind en de golven doen wat Hij zegt."

Zingen: Veilig in Jezus' armen
Veilig in Jezus' armen, - veilig aan Jezus' hart;
daar, in Zijn teer erbarmen, - daar rust mijn ziel van smart'
Hoor! 't Is het lied der eng'len, - zingend van liefd' en vree'
ruisend uit 's hemels zalen, - over de glazen zee'
Veilig in Jezus' armen, - veilig aan Jezus' hart;
daar, in Zijn teer erbarmen, - daar rust mijn ziel van smart'

Veilig in Jezus' armen, - vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld, - vrij van verdriet en zorg;,
Vrij van de vrees en twijfel, - vrij van der zonden macht;
Nog slechts een weinig lijden, nog slechts een korte nacht'
Veilig in Jezus' armen, - vrij bij mijn Heer en Borg;
vrij van 't gewoel der wereld, - vrij van verdriet en zorg;

Jezus, mijn dierb're Toevlucht, - Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op de Rots der eeuwen - eeuwig mijn hope zij!
Heer, laat mij lijdzaam wachten, totdat het duister vliedt,
en 't oog aan gindse kusten, - Uw heillicht gloren ziet'
Jezus, mijn dierb're Toevlucht, - Jezus, Gij stierf voor mij!
Dat op de Rots der eeuwen - eeuwig mijn hope zij!


Gedicht
Hij wist: het zou niet lang meer duren,
Dan zou hij naar zijn Heiland gaan.
En tellende zijn laatste uren,
Leefde hij op het einde aan.

Hij vroeg zich af, hoe dat zou wezen,
Als straks het laatste uur zou slaan.
Hij wist: toch heb ik niets te vrezen,
Want Jezus Christus gaat vooraan.

Toen hebben engelen hem gedragen,
Recht op Gods open huisdeur aan.
De dood is op de vlucht geslagen,
Het leven is hij ingegaan.

Hij hoefde stervend niet te sterven,
Hij overleed om op te staan.
Hij mocht de heerlijkheid beërven,
En die al zingend binnengaan.

Zingen: ‘k Ben reizend naar die stad
'k Ben reizend naar die stad
waar Christus 't licht 'zal zijn
om eeuwig daar te zijn bij Hem
bevrijd van zorg en pijn.

Refr:
Geen smart meer daar omhoog,
Geen smart meer daar omhoog;
God zelf wist daar de tranen droog,
Geen smart meer daar omhoog.


Daar is geen dood, geen rouw,
geen leed, geen zielsangst meer;
maar eeuw'ge blijdschap wacht de ziel,
daar boven bij de Heer.
Refr.

Daar is de strijd voorbij,
daar wacht de gloriekroon
daar vindt de ware strijder rust
en God Zelf is zijn loon.
Refr.

Overdenking

Zingen: Ik zie een poort wijd open staan
Ik zie een poort wijd open staan
waardoor het licht komt stromen
van 't kruis waar 'k vrijlijk heen mag gaan
om vrede te bekomen.

Refr:
Genade Gods, zo rijk en wij
die poort staat open ook voor mij
voor mij, voor mij - staat open ook voor mij.


Die op poort leidt tot Gods troon
gaat door, laat niets u hind'ren
neemt op uw kruis, aanvaardt de kroon
die God biedt aan Zijn kind’ren.
Refr.

In 't hemelrijk, voor Jezus' troon
daar leidt het kruis tot zegen
daar dragen wij voor kruis en kroon.
door Jezus' bloed verkregen.
Refr.

Verzoekplaat:

Aangeboden aan Atze, van de broers en zusters:
* Junge kom bald wieder van Freddy Quin *

Dankgebed

Onder het zingen van het slotlied wordt Atze uitgedragen.
Slotlied: Lichtstad met uw paarlen poorten

Lichtstad met uw paarlen poorten
wond're stad zo hoog gebouwd
nimmer heeft men op deez' aarde,
ooit uw heerlijkheid aanschoud.

Refr.
Daar zal ik mijn Heer ontmoeten,
luist'ren naar Zijn liefdestem.
daar geen rouw meer en geen tranen
in het nieuw Jeruzalem.

Heilig oord vol licht en glorie
waar de boom des levens bloeit
en de stroom van levend water
door de gouden godstad vloeit.
Refr.

Wat een vreugde zal dat wezen
straks vereend te zijn met Hem
in die stad met paarlen poorten
in het nieuw Jeruzalem.
Refr.

                          Einde dienst.        
  Nei boppen

 

 

splitearten.htm