Ofskie as Riedslid

*************************

Romke gjin riedslid mear:

Op tiisdei 12 december hat Romke in punt setten achter

syn loopbaan as riedslid yn de gemeente Nijefurd.

Taspraken wiene der fan boargemaster(J.W. boekhoven), 

de foarsitter fan de FNP( Henk Breimer) en

de rieds âldste, (mefr Sietske Hofman).

In groep riedsleden hie in ferske ynstudearre

op de wize fan "Joun beste harkers". 

Destiids in ferske fan Romke as etherpiraat en makke troch

Rients en Betty Folkerts. In wie in aardichheit om te sjen

 dat it hiele kolleezje it ferske mei song.(middelste foto)

a81.jpg (190325 bytes)         a 93.jpg (195742 bytes)        

a 89.jpg (207836 bytes)

       Tekst fan Hille Faber, om mei te nimmen:

"Hoe hurd it hout ek wêze mei, de beitel wint it fan de slaei.

(Makke fan Gerben Rypma, Sanfurderryp)

***********************************

LIET FOAR ROMKE  Lûd

REFREIN 
Joun beste harkers , wy bin wer yn ‘e loft
Hjir Frisiana, foar even of in skoft. 
Elts kin wol skilje, foar even of in skoft
Hjir Frisiana is foar jim paraat ! 


1) (Jetske) 
Romsicht neist de Frosk, de skipper mei Sésicht 
Tuorre bout, Wijnfang , Drentse boer 
Drankoargel ek wol heard. 
Fredesduif, Sudwester, De Spetters, de Eterdief 
Fytsenmakker, Alpenjager en de Notenkraker. 

REFREIN 

2) Theunis 
Amendemint fan Henk, in moasje mei emoasje. 
In interpellaasje mei faasje Frysk yn e ried 
Utsprutsen as kramtried. 
Starum ontslút, Romke derút , Dyn beslút! 

REFREIN 

Rekreaasje en ferdivedaasje. Hânwizers regelje .... syn fak
Brochten toeristen te plak 
Ride op 'e bus 
Foar Romke in fijne klus 
Frisiana illegaal ....., Nei RTN .... dus legaal !

*******************      nei boppen