Romke as Riedslid

*************************

Herinneringen oan de riedsperioade

yn de gemeente Himmelumer Oldeferd.

 

                   

          Foto 1               foto 2

                      

foto 3                        foto 4

Foto 1: oanbieden fan in "geloofsbrief".

Foto 2: De útslach fan de ferkiezing 1974.

Foto 3: Skokte boargemnaster oer útspraak riedslid Romke.

(Betreft gefaar yn de plande rounwei fan Himmelum !!!!)

Foto 4: ynstjoerde reaksje op skokte boargemaster

*******************

 

        

foto 5                foto 6             foto 7

Foto 5. 6 en 7: werom gjin bedriuwenterrein yn Himmelum ?

************************

foto 8       foto 9  

Foto 8; De ruilverkaveling komt en de Heanmar  wurd natuurterrein

Foto 9: Romke moat plak meitsje foar Joke Dykstra fan Warns.

net omdat er it net goed die mar omdat er sein hat dat

der nedig in frou yn de rie moat !! Utslach ferkiezing 1978.