Nei Radio Gasterlan

11

 

Romke is stopt bij "StudioSúdwest".

De Lokale radio is opset as ferfanger fan de piratensjoerders mar

wurdt no brűkt ta persoanlike gloarje fan inkelde persoanen.

Wer bliuwt de stim fan de ynwenners hjiryn ?

Gemeentlike bestjoerders moatte der mar ris oer te set.

De befolking fan de gemeente draait ommers wol foar de kosten op  !!

 ******************************************************

 

Yntervieuw mei de Balkster Courant op 15 jan 11

De zaterdag 74 jaar geworden Romke Kroondijk

uit Koudum  bekent dat hij zijn carričre als radiopresentator

heeft misgelopen. De oud-boer, recreatieondernemer

 en gepassioneerd etherpiraat schuift al weer jaren legaal

aan achter de draaitafel van de lokale omroep eerst RTN

en nu SWFLokaal en Radio Gasterlân.

Het piratenbloed kookt af en toe nog wel.

 

KOUDUM Het doet de liefhebber zeer dat de gefuseerde lokale

omroep zich steeds meer verwijderd van de luisteraar die het

 liefst naar piratenmuziek luistert. ,,It moat allegear yn it grut”,

wijst hij op de fusie van lokale zenders in de nieuwe gemeente

 Súdwest-Fryslân. De schaalvergroting in bestuurlijk Fryslân

is de doodsteek voor de lokale zenders, vindt Kroondijk.

 

Hij spreekt niet alleen voor de situatie in de Zuidwesthoek.

,,It giet op in soad plakken mis. De lokale stjoerders lűke

 tefolle nei de lanlike popsenders. De lokale radio komt

 te fier fan de minsken ôf te stean.”

,,Dit wurket yn ‘e hân dat de piraten wer aktyf wurde.”

Piraten lopen echter het risico op forse straffen die oplopen

 tot 4500 euro boete. Kroondijk laat het om die reden wel

om zijn oude zender weer de lucht in te brengen.

 

 Eind jaren zeventig en beginjaren tachtig waren de

gloriejaren  van zijn piratentijdperk. Hij was het gezicht

achter ‘Frisiana’, die iedere zondag in de lucht was.

Hij raakte besmet met het piratenvirus nadat hij voor

17,50 gulden een zender bestelde in Enschede die hij

 thuis in elkaar moest solderen. ,,Der moast in batterij yn

 fan 9 Volt en doe’t ik dy der ynsette, die er it ek noch.

 Mei in tridsje der oan hie ik muzyk yn it bűthús.”

 Het smaakte naar meer, want op de tractor wilde

Kroondijk ook zijn muziek horen. De zender was al snel

 te zwak voor als hij ver de landerijen in was.

Er kwam een antenne op het dak en later

een hoger voltage aan de zender.

Niet alleen Kroondijk genoot van de muziek, maar

ook dorpsgenoten konden meeluisteren.

 ,,Ik hie in geheime sender en dy neamde ik ‘Lytse Bearnd’.

 De minsken tochten dat it in ferwizing wie nei Singelsma

omt ik FNP’er bin, mar dat wie net sa. Ik bedoelde Barend

dy’t Hollânske muzyk draaide op ‘e radio. Dat wie

de grutte stjoerder en ik wie de lytse.” Kroondijk

 breidde de zender uit met een mengpaneel en kocht

een microfoon. De naam veranderde in De Hofkesjonger.

 

Iedere zondag na de kerkdienst stemde Koudum en

omstreken af op De Hofkesjonger.

,,De stjoerder wie net hiel sterk. De minsken hiene mei

 moai waar de transistor yn ‘e daksgoate stean.

Dan wie de űntfangst it bęst.” Het piratenwerk verloor

zijn onschuld toen er op een dag zes politieagenten op de

 boerderij van het FNP-raadslid Kroondijk verschenen.

,,Ik woe earst it melken ôfmeitsje. De plysjemannen ha wachte,

 mar nimmen mocht fan de buorkerij. Ik ha se in âlde stjoerder

 meijűn. Ik koe sadwaande fierder. Ik hie sa’n sterke stjoerder,

 dy koene se sels yn België hearre. Dat wie kicke; hoe fier kom ik.”

 

Met de opsporingsdiensten op de hielen, ging Kroondijk over op

 het 27MC bakje. Een liefhebberij die doodbloedde,

waarna de lokale omroep z’n intrede deed. Met aandacht

 voor gemeentepolitiek werden deze zenders ook nog eens

 financieel ondersteund door de overheid. Een mediumwaar

  voor de piratenmuziek een podium was gedacht, maar

 inmiddels lijkt de piratenmuziek uitgestorven in de ether.

 Daarom jeukt het weer bij de liefhebbers, weet Kroondijk.

 

Kroondijk wijst op het raamprogramma van vele lokale zenders.

 Waar Radio Gasterlân overschakelt op Omrop Fryslân,

 komt de computer gestuurde PC Radio in de lucht bij veel

 andere omroepen, als er niet lokaal uitgezonden wordt.

 ,,Lokale omroppen moatte harren mear rjochtsje op de

 âldere lústeraars, dy wolle graach geselliche muzyk heare,

 sis mar de ‘middle of the road’, mar it is no meast

 rock en pop wat se draaie.” Volgens Kroondijk

hebben de beleidsmakers bij de lokale omroepen het

te hoog in de bol.

,,Piraten prate oars as profesjonele deejees. De lokalen stribje

  nei professionaliteit en yn dat stramyn past de piraat net.

 Mar neffens my reitsje se krekt no harren harkers kwyt,

omdat de bestjoeren temin nei de harkers lústerje.”

 

Als programmamaker bepaalt Kroondijk op de lokale omroep

wel wat er in zijn programma Splitearten op

donderdag tussen 18.00 en 20.00 uur te horen is.

Hij neemt een Laptop met daarop 8000 MP3 muzieknummers

 mee naar de studio. ,,Ik draai earst in oerke Dúts en muzyk

 út Oastenryk en yn it twadde oere fan alles wat.”

Om zijn ei kwijt te kunnen brengt Kroondijk sinds kort het

 programma ‘Pompeblęden op Omrop Gasterlân.

Dit programma is op freed fan 17.00 oant 20.00 oere.

Kroondijk geniet van zijn uren achter de draaitafel.

 Met trots wijst hij op een prijs die hij won als radiomaker

 voor de lokale omroep en uitgereikt kreeg in de radiostudio

 in Hilversum. Het was de dag dat hij Frits Spits ontmoette.

,,Dat wie in geweldige dei en fielde as in bekroaning.”

De ingelijste oorkonde is des te meer het bewijs van zijn

misgelopen carričre. Al lag die beslist niet in Hilversum.

 ,,Och hearken nee. Derfoar bin ik tefolle Frysk.”

 

Cees Walinga, redactie Balkster courant

********************************