Nei "de Jister"

**************************

                

Foto 1                  foto 2                foto 3

                  

foto 4                      foto 5 

Foto 1 en 2: Romke en Jellie ferh˙sje nei de eardere

fabriekshal fan Philips en neame it bedriuw dan "De Jister".

Foto 3 en 4: Dit is de kans, in eigen seal dus

in "Talentenjacht" goed foar De Frisiana.

It kranteberjocht der oer. Let op, Doede Bleeker die ek mei !!

Foto 5: De Koudumer sporthal !

*********************************

Sjoch ek de fotoserie

****************************

Krantenbericht over de vroegere ontwikkeling

in het dorp: Philipshal in Koudum