03

 

Nijs - Weetjes

 

De klacht oer s hieltyd yn Hollnske rjochting ntjaande taal wurdt op de wize fan " lt Heiteln "

sjongsum ferwurde troch frou G. Jorritsma-Salverda, dyt yn Huylckenstein yn Boalsert wennet.

Drfan hjir graach akte:

 

 FRYSKE TAAL IK HALD FAN DY

Dr't de dyk foar 't ln him skammet, om't syn taal sa giet ferlern.

Dr't de pakes en de beppes hiel grutsk prate oer har lytsbern.

Dr't hast elk it hat oer bloempap, mei wat skenkstroop der dan bij.

Ja, dr moatt' we pynlik sizze, 'Fryske taal 't moat oars mei dy!

Dr't de ljippen net mear sjonge, om't de kieviet Frysln fn.

Dr't by't winter net de redens mar de skaats wurdt nderbn

Dr't wy net tffanhsje, mar logeare, o sa blij.

En de doarren slte mei sleutels, Fryske taal: wat deart dit my!

Lit tis tinke oan lde tiden, Doe't 'tot ziens' noch net yn tel wie,

Mar 'oant sjen' as groet bestie. Doe't men gier net sei, mar jarre,

 En men pap net iet, mar brij. Dr moatt' wij mei ynmoed sizze:

'Fryske taal, ik hld fan dy!

 LC 08-11-2014 - Artikel fan pieterjan.de.groot@planet.nI

******************************************

 

 

De brulloft fan Jochem Striebiter en Minke Tsjoenster

De Frisiana organisearre in boere-brulloft.

 

 

Fan de pleats nei "De Jister"

 

 

Linken nei de omjowing

 

 

Paal-voor-Staal

De legendarische Groningse zanger Ede Staal (1941-1986) heeft zijn monument.
Het zaterdagmiddag onthulde kunstwerk op de dijk van Delfzijl bestaat uit een stalen
paal van 8 meter hoog. Deze symboliseert een vuurtoren. Lees meer

Service Bericht
Voor een beter geluid uit je PC hier een schema om je PC
te verbinden met je radio/receiver en/of audio versterker. Lees het hier ..

 

Extra ntfangst mooglikheden

Geen kabel en toch naar www.radiospannenburg.nl luisteren

Dat kan goed via internet of op je digitale (smart) TV !!