04

Lytse bearn - Hofkesjonger 

 

Hofkesjonger

Earst hjitte it “Lytse Bearn” mar der kaam  in sterkere

sender  en waard de namme feroare yn “Hofkesjonger”.

 (Sjonge yn it hôf fan de radio senders)

"Goei'joun harkers, meitsje jim tastel frij. 

De Hofkesjonger komt er wer bij". 

Sa begoun ien fan de  intro lieten.

 

 

Met oprechte- deelneming

De muzyk op de sterkere sender waard ek heard

 troch de Radiocontrôletsjinst

en doe kaam dy efkes lâns !

 Jammer sender fuort en muzyk stil. 

 Hiel Koudum yn ‘e rouw.

 

Diverse ynteressante linken