02

Neitins oer Romke, Jellie en Klassie

 

Ofskie fan Jellie

Routsjinst yn de tsjerke fan Koudum

 

 

Trouwdei Romke en Klas
Nei de foto’s en dokument ……

 

 

Ofskie fan Klassie

Video fan it ōfskie yn 't crematorium fan Snits

 

 

Mag ik nog eens naar je kijken

(Beelden uit Klas haar leven bij een passend lied van Eric Rossing)

 

 

You are my sunshine

Heel moaie video

 

 

Sterk zijn - video

Video mei hiel moaie teksten en plaatsjes

 

Clip fan "It būthūsbankje"

 

 Clip fan De Wiko's mei Kobus Algra.

Prachtige opnamen yn in āld būthśs.