06

 

Pompebleden - Splitearten

 

 

Pompebleden

In namme foar in programma betinke hoe moat dat.

De efterlizzende gedachte achter “De Pompebleden” is de

gedachte dat der  net folle stjoerders binne dy’t Frysktalige ferskes bringe.

Romke woe der wat oan dwaan

 

 

Splitearten

In tweedelig programma mei lústermuzyk

 en ynformaasje foar âlderen.

De presentaaasje is in hannen fan Romke Kroondijk 

en Atse de Groot die it programma graach bringe

űnder it motto “goud van oud door oud”.

Hoe sil it harren fergean …