07

Romke yn Gemeenterie

*************************

Herinneringen oan de riedsperioaden

 

yn de gemeente Himmelumer Oldeferd.

 

 

yn de gemeenterie fan Nijefurd

 

 

 

In lintsje foar Romke