10

Info oer de RTN

 

Lês mear oer Radio Televisie Nijefurd

 

RTN starterskrant

Sneon 1 maart gie de RTN fan start.

It begie mei in ‘Starterskrant’

 

Piraten bij de rtn

Eardere etherpiraten fine ûnderdak bij de

 lokale omrop RTN yn Nijefurd

Twa ex piraten …….

 

(Rein)wetter oerlest

Pas rom ien jier yn é loft en dan

in stortbui oer Koudum op 30 juli 1998.

Dy set de hiele studio ûnder wetter.......

 

Gemeente-steunt

It stiet fei mei de RTN.

It jild is op en de gemeente moat helpe...

 

 

 In Olon- nominatie

Romke stjoerde in opname fan syn programma ‘Pompebleden’

op foar in beoardieling troch in OLON jury.

Hij kaam bij de beste trije en kwaard nomineard

 as de beste presentator........

 

Repremandes

It bestoer moat Romke ta de oarder roppe omdat

er syn programma útrinne lit en sommige bestjoersleden

tsjin de hieren ynsrykt. In oantal brieven …

 

RTN jaarverslag

It RTN jierferslach fan 2008 – 2009.

Hoe gie dat toen ek al wer …

 

RTN  info

Mear nijs oer de Nijefurdse lokale omrop.

Letter in gemeentelijke fusie (SúdwestFryslân)

en in fusie mei twa oare omroppen......

 

Nijs oer de fusie nei "Radio Súdwest"

Gemeenten Nijefurd, Wonseradiel, Boalsert en Snits- fusearje

Deryn sitte trije lokale radio-stasjons.

Radio Nijefurd, Radio Boalsert en radio Markant (Snits)

 

 Vrijwilligers

In artikel yn de Balkster krante yn 2012.

In gedicht oer frijwilligers dat Romke

yn 2005 tastjoerd krige.…